Państwowy dług publiczny - Skarbowe Papiery Wartościowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwowy dług publiczny - Skarbowe Papiery Wartościowe - strona 1 Państwowy dług publiczny - Skarbowe Papiery Wartościowe - strona 2

Fragment notatki:

ROZDZIAŁ 10 - PAŃSTWOWY DŁUG PUBLICZNY 10.1 Definicje, procedury ostrożnościowe i zarządzanie długiem publicznym Państwowy dług publiczny - nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, ustalone po wyeliminowaniu przepływów finansowych między podmiotami należącymi do sektora;
Obejmuje on nominalne zobowiązania sektora finansów publicznych z tytułu: wyemitowanych pap.wart., zaciągniętych kredytów i pożyczek, przyjętych depozytów, innych wymagalnych zobowiązań; niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez podmioty sektora publ., nie są zaliczane ani do państwow.długu publ., ani do długu Skarbu Państwa; Dług Skarbu Państwa - nominalne zadłużenie Skarbu Państwa
Konstytucyjne ograniczenia wielkości państwowego długu publi cznego - nie można zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji w wyniku których dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego PKB
- zapisy o ograniczeniach: Konsensus Waszyngtoński, zasady polityki pieniężnej i fiskalnej UE;
- min.finansów kontroluje wysokość długu i tworzy 3letnią strategię zarz. długiem Skarbu Państwa
- zatwierdza ją Rada Ministrów, przedstawiana jest Sejmowi (część ustawy budżetowej); uwzględnia ona: wpływ stabilności makroekonomicznej gospodarki na rozmiary i dynamikę długu, analizę poziomu i dynamiki państwowego długu publicznego, prognozę kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, kształtowanie struktury zadłużenia;
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne Postępowanie w zależności od relacji łącznej kwoty państw.długu publ. do PKB:
1.50-55%: Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżet., gdzie ta relacja nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego; tak samo dla JST;
2.55-60%: RM uchwala proj. ustawy budżet., gdzie górną granicą deficytu jest poziom zapewniający, że relacja długu Skarbu Państwa do PKB będzie (na koniec roku) niższa niż 60%; dla JST: próg R=(0,6-PaństwowyDługPubl./PKB):0,05 jeszcze niższy;
3.pow.60%: jednostki sektora fin.publ. nie mogą udzielać poręczeń/gwarancji( od 7mego dnia po ogłoszeniu relacji) , RM w ciągu m -ca przedstawia Sejmowi program sanacyjny ( program naprawy, 3letnia prognoza relacji) , jednostki sektora fin.publ.nie mogą udzielać poręczeń/gwarancji w nowym roku budżetowym, w projekcie ustawy budżet. na nowy rok nie dopuszcza się deficytów; Procedur nie stosuje się jeśli długi zostaną sfinansowane np.nadwyżką budżet. z lat poprzednich.
Zasady zaciągania zobowiązań przez JST - JST mogą emitować pap.wart., zaciągać kredyty i pożyczki
- muszą one być spłacone/wykupione w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte/wyemitowane
- RIO wydaje opinię o możliwości spłaty/wykupu i przekazuje się ją udzielającemu pożyczki


(…)

… mniejsze niż 15%
- koszty obsługi zobowiązań muszą być ponoszone co najmniej raz w roku, dyskonto od pap.wart. nie większe niż 5%, kapitalizacja odsetek niedopuszczalna;
- nie można zaciągnąć zobow., którego max wartość nie jest znana w dniu zawierania transakcji
Zasady zaciągania zobowiązań przez inne podmioty sektora finansów publicznych
- mogą zaciągać zobow. tylko na podstawie upoważnienia ustawowego…
…, zasady i tryb ich sprzedaży (w tym termin, cena na rynku pierwotnym), imienną listę podmiotów, które mogą nabyć te pap.wart. na rynku pierwotnym, ograniczenia sprzedaży i nabywania imiennych skarbowych pap.wart. na rynku pierwotnym i wtórnym, sposób realizacji świadczeń z tytułu skarb.pap.wart.;
- mogą mieć pierwotny termin wykupu krótszy niż rok (364dni) np.bony skarbowe; dłużej: obligacje
- bon skarbowy: krótkoterminowy pap.wart. oferowany do sprzedaży w kraju na rynku pierwotnym z dyskontem, wykupywany wg wartości nominalnej po upływie okresu na jaki został emitowany;
- obligacja skarbowa: oferowana do sprzed w kraju/za granicą za oprocentowaniem w postaci dyskonta/odsetek;
- skarbowy papier oszczędnościowy: skarbowy pap.wart. oferowany tylko osobom fizycznym i stowarzyszeniom/organizacjom społ…
… w latach 2004-2005 były spowodowane:
- emisją w 2004 obligacji Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych (o wartości ok. 2 mld euro)
- planowaną w 2005 emisji obligacji Skarbu Państwa na 2,9 mld euro
- spłatą rat kapitałowych (kredyt wobec Klubu Paryskiego i innych międzynarod. instytucjach)
- zaciągnięciem nowych kredytów
- realizacją programu finansowania samolotu dla Sił Powietrznych Polski
- zmianą…
… zł (w tym zaległości podatkowe);
- podatkowe i niepodatkowe należności Skarbu Państwa: 2004-19,9; 2005-21,3 mld zł; - mogą się powiększać przez: trudną sytuację w górnictwie, przemyśle obronnym, PKP; należności od przedsiębiorstw odroczone ze względu na ich trudną sytuację, wstrzymanie czynności egzekucyjnych wobec podatników, którzy się odwołują, wysoki poziom należności z postępowań ugodowych;
Strategia zarządzania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz