Pacyfizm- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pacyfizm- opracowanie - strona 1 Pacyfizm- opracowanie - strona 2 Pacyfizm- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pacyfizm - myśliciele, idee itd. Nazwa „pacyfizm” pochodzi od łacińskiego słowa pacificus — wprowadzający pokój. Nazwa „pacyfizm", współcześnie oznaczająca zarówno myśl, jak i ruchy dotyczące zachowywania pokoju, pojawiła się dopiero w 1901 roku.
Nazwę „pacyfizm" zaproponował Francuz E. Arnaud, ale upowszechnił ją Niemiec A.H. Fried w artykule Przyjaźń, federalizm lub pacyfizm (1901).
Powstanie pacyfizmu. Do początków XTX wieku, kiedy powstały pierwsze organizacje pacyfistycz­ne, idee pacyfizmu nie odgrywały większej roli politycznej. Pacyfizm jako ideologia polityczna, podobnie jak inne ideo­logie polityczne, nie istniał przed epoką oświecenia i wydarzeniami Wielkiej Re­wolucji Francuskiej.
Źródła i rozwój Greckie początki europejskiej idei pokoju
Heraklit z Efezu (ok. 540-480 r. p.n.e.), znany filozof grecki, ukazał dialektykę wojny i pokoju jako jedność, w której ścierają się ze sobą przeciwieństwa.
Hezjod (VII w. p.n.e.), wieśniak z Beocji, w swych utworach Teogonia oraz Prace i dnie ostro przeciwstawił ideę pokoju idei wojny. Arystoteles (384-322 r. p.n.e.) ograniczał dopuszczalność wojny tylko w sytuacjach koniecz­ności, głównie obrony niepodległości. Stoicy marzyli o wiecznym pokoju jako „życiu zgodnym z naturą". Próbą praktycznej realizacji starożytnej idei pokoju były federa­cyjne związki państw-miast zwane amfiktioniami, mające na celu utrzymywa­nie pokoju w oznaczonym regionie.
Rzymskie normowanie i instytucjalizacja pokoju
Imperium Rzymskie posługiwało się zręcznie w swych podbojach ideą Pax Romana usprawiedliwiającą zachowywa­nie „zbrojnego pokoju" na jego terytoriach. Spory wewnętrzne między plemionami albo ich związkami rozstrzygały kolegia kapłańskie fecjałów (fetialeś), uprawnio­ne zarówno do wypowiadania wojen, jak i zawierania pokojów. Sądy polu­bowne, pochodzących z wyborów sędziów (recuperatores), zażegnywały woj­ny rozstrzygnięciami sporów o dobra materialne między Rzymianami a ich sąsiadami. Cyceron rozróżniał wojny sprawiedliwe i wojny niesprawiedliwe utrzymywał, że istnieją dwa rodzaje roz­strzygania konfliktów: „eden przy pomocy argumentów, drugi — przy uży­ciu siły.
Skrajni i umiarkowani pacyfiści w średniowieczu
Orygenes i Laktancjusz, odrzucając racje jakichkolwiek wojen, byli skrajnymi pacyfistami. Augustyn, biskup z Hipponu był pacyfistą umiarkowanym, gdyż wojny służące realizacji planów boskich na ziemi uznawał za sprawiedliwe. Tomasz z Akwinu przystawał na podział wojen na sprawiedliwe i niesprawiedliwe.
Pierre Dubois, prawnik, doradca króla Francji proponował utworzenie federacji chrześcijańskich państw suwerennych (res publica christianorum unita) z międzynarodowym trybunałem rozjemczym, ale zapewniających supremację Francji.


(…)

… cudzej własności, obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej z własnej winy, karalność przestępców. Idee pacyfizmu
Idea pokoju
Pokój jest naczelną, przewodnią ideą i równocześnie najwyższą wartością pacyfizmu. Jako taka idea i wartość, uchodzi za przeciwieństwo wojny w sen­sie konfliktu między zorganizowanymi społecznościami. Jednakże brak wojny idea pokoju jest wprawdzie warunkiem koniecznym…
… pacyfistycznego wyróżnia postulat harmonijnego współżycia jednostek ludzkich i grup społecznych. Pacyfistyczne spo­łeczeństwo obywatelskie nie potrzebuje dla zachowywania pokoju pomocy ze strony władzy państwowej. Pacyfistyczne społeczeństwo polityczne natomiast jedynie dzięki władzy państwowej może realizować swoje pacyfistyczne cele. Z harmonijnym społeczeństwem pacyfistycznym pozostają w zgodzie różnorodne…
… lub krajowego kryterium podmiotowego
Pacyfizm francuski
Charles de Saint Pierre Jean Jacques Rousseau
Constantin F. de Volney Do tradycji pacyfizmu francuskiego nawiązywał Charles de Gaulle
Pacyfista progresywny Pierre Teilhard de Chardin Pacyfizm niemiecki
Christiana Wolffa
Przedstawiciel pacyfizmu moralistycznego i pacyfizmu legalistycznego - Immanuel Kant Johann Gottlieb Fichte Pacyfizm angielski
William Penn Dawid Hunie Robert Owen
Russell Bertrand Arthur William Russell Pacyfizm amerykański
William James William Ladd Henry R. Luce
Pacyfizm rosyjski
Adam Jerzy Czartoryski w latach 1804-1806 minister spraw zagranicznych Rosji
Wasyl Mali­nowski
Lew Tołstoj
Pacyfizm polski
Marcin Boduła Stanisław ze Skarbimierza Paweł Włodkowic z Brudzewa
Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Stanisław Staszic: „tylko ta wojna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz