Oznaczenie typu soli - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenie typu soli - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Wydział: Mechaniczny
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii
Grupa:B2
Semestr: I
Kierunek: budowa maszyn
Ćwiczenie nr: 4
Oznaczenie typu soli
Zespół:3
Czarnecki Łukasz
Pająk Karol
Ćwiczenie nr 4 Oznaczanie typów soli na podstawie wartości pH.
1. Wstęp teoretyczny:
Każdy roztwór substancji w których występują wiązania typu jonowego rozpada się na poszzcególne jony: dodatnie kationy i ujemne aniony. Także woda będąca rozpuszczalnikiem polarnym składa się z kationów wodorowych i anionów wodorotlenkowych. Ponieważ czysta woda ma charakter obojętny ich ilość jest sobie równa. Ich łączna suma jest wartością stałą i wynosi w jedym molu 10 do potęgi 14. Wartość ta jest nazwana iloczynem jonowym wody i po wprowdzaniu do wody substancji o charkterze jonowym nie zmienia się. Zmianie ulega tylko stosunek jonów wodorowych do wodorotlenkowych. Substancje wykazują się różną rozpuszczalnością w wodzie, a w zależności od składu w różnym stopniu rozpada się na jony. Proces ten nazywa się dysocjacją. Ponieważ substancjami w których występują wiązania jonowe są sole, kwasy i wodorotlenki rozpadają się one w wodzie na aniony reszt kwasowych, kationy metali, oraz kationy wodorowe i aniony wodorotlenkowe. stopień rozpadu jest uzależniony od mocy kwasu i zasady która tworzy dany związek. Czym mocniejszy tym bardziej dysocjuje, jesli drugi składnik dysocjuje w mniejszym stopniu w jego miejce dysocjują jony wodorowe lub wodorotlenkowe.
Aby w łatwy sposób określać stężenie jonów wodorowych roztworów określono współczynnik pH który jest ujemnym logarytmem jego stężenia. W przypadku niskiej wartości pH w roztworze znajduje się dużo jonów wodorowych i ma on charakter kwaśny, w przypadku wysokiej wartości roztwór jest zasadowy.
Współczynnik pH przyjmuje wartości od 1 do 14. Woda a także roztwory w których będące silnymi eletrolitami, które całkowicie dysocjują w dużym stopniu zmieniają pH przy dodawaniu do nich kwasów lub zasad. Jest to w wielu przypadkach niekorzystne ponieważ wykazują się one znaczną reaktywnośćią i agresywnością w stosunku do metali, urządzeń, materiałów budowlanych. Aby temu zapobiec stosuję się rotwory buforowe. Stanowią one zazwyczaj mieszaninę słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą, lub słabą zasadę z dodatkiem jej soli z mocnym kwasem. Dzięki takiemu połączeniu mimo dodawania do roztworu znacznych ilości kwasów lub zasad ich pH zmienia się małym stopniu. Spowodowane jest to hydrolizą soli i wiązanie nadmiarów jonów przed odpowiadające im jony o przeciwnych znakach. Przy znanym składzie rozworów buforoych stałe jest tez ich pH, przez co mogą stanowić wzrzec do jego określania.


(…)

… amonowa jest zasadą średniej mocy.
Próbka nr 2 ma pH w granicach 6,97 - jej odczyn jest obojętny, solą która ma takie pH jest chlorek potasu. Jest to sól mocnej zasady i mocnego kwasu.
Próbka nr 3 ma pH w granicy 8,1 - jej odczyn jest zasadowy wiec jest to sól słabego kwasu i mocnej zasady. Octan sodu jest taką sola, ponieważ kwas octowy jest słabym kwasem organicznym a wodorotlenek sodowy jest silna zasada
Po określeniu pH roztworu można określić rodzaj soli lub kwasu bądź zasady jaka jest w nim rozpuszczona, ich moc (stopień dysocjacji)

… nadmiarów jonów przed odpowiadające im jony o przeciwnych znakach. Przy znanym składzie rozworów buforoych stałe jest tez ich pH, przez co mogą stanowić wzrzec do jego określania.
2. Pomiary
Ćwiczenie ma na celu wyznaczanie rodzaju soli na podstawie wartości pH. W pierwszy etapie została wyznaczona krzywa wzorcowa określająca zależność siły elektromotorycznej ogniwa od pH przy użyciu określonych roztworów buforowych. Następnie określone zostanie SEM trzech soli w celu wyznaczenie ich pH na krzywej wzorcowej i określenie ich typu. Do badania użyte zostały KCl, NH4NO3, CH3COONa w nieopisanych próbkach.
TABELKA NR1
pH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SEM [mV]
326
272
213
156
97
41
-14
-63
-118
Wykres
TABELKA NR 2
Nr próbki
SEM
pH
Typ soli
Nazwa soli
1
55
5,86
Sól mocnego kwasu i słabej zasady
KCl
2
-8
6,97
Sól mocnego kwasu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz