Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoni - strona 1 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoni - strona 2 Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoni - strona 3

Fragment notatki:

UKD 72.021.2:69.001.2:003.62   POLSKI KOMITET  NORMALIZACYJNY P O L S K A    N O R M A PN-70 B-01025 Projekty budowlane Oznaczenia graficzne na rysunkach  architektoniczno-budowlanych Zamiast: PN-60/B-01025 Grupa katalogowa VII 01 Building design. Graphical  designations on architectural and  building drawings Projets du bâtiments. Les  symboles grafiques sur les dessins  de bâtiment et d'architectures Ď îĺęň  ńň îčňĺëüí ĺ. Ă ŕôč÷ĺńęčĺ  îáîçíŕ÷ĺíč˙ äë˙ ńň îčňĺëüí  ÷ĺ ňĺćĺč   1. WSTĘP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są jednobarwne oznaczenia graficzne oraz zasady ich stosowania na  rysunkach architektoniczno-budowlanych zwanych w dalszej treści normy rysunkami. Symbole zawarte w niniejszej normie odnoszą się do pierwszego i drugiego stopnia dokładności. Oznaczenia w skali  większej ni  1:50 (trzeci stopień dokładności) nale y rysować zale nie od potrzeby albo według stopnia drugiego albo  zgodnie z kształtem (wyglądem) rzeczywistym. Inne oznaczenia nie ujęte niniejszą normą nale y wyjaśniać w opisie rysunku. Przykłady zastosowania oznaczeń podano w załączniku 1.  1.2. Określenia 1.2.1. Oznaczenia graficzne - zbiór umownych znaków (symboli) graficznych o określonym stopniu dokładności  (uszczegółowienia), za pomocą których przedstawia się przedmiot projektowania na rysunku. 1.2.2. Stopień dokładności oznaczenia - graficzny sposób przedstawienia przedmiotu w określonym usytuowieniu  zale nym od przyjętej skali oraz od przeznaczenia rysunku. 2. ZASADY SPORZĄDZANIA RYSUNKÓW. 2.1. Ustalenia ogólne  2.1.1. Stopnie dokładności oznaczeń 2.1.1.1. Pierwszy stopień dokładności - oznaczenia wykonywane w skalach mniejszych ni  1:100.  2.1.1.2. Drugi stopień dokładności - oznaczenia wykonywane w skalach 1:100 ÷ 1:50. 2.1.1.3. Trzeci stopień dokładności - oznaczenia wykonywane w skalach większych ni  1:50. 2.1.2. Skale stosowane w zale ności od przeznaczenia rysunków i wymaganego stopnia ich dokładności podano w  tabl. 1. Tablica 1 Strona 1 2.1.3. Formaty arkuszy rysunkowych oraz zasady właściwego rozmieszczenia rysunków nale y przyjmować według  odpowiednich norm przedmiotowych. 2.1.4. Linie rysunkowe - wg tabl. 2. Tablica 2 Rodzaj Określenie Oznaczenie Zastosowanie Minimalne grubości  mm I konturowe widoczne kontury  obiektu lub jego  elementów amin = 0,2 niewidoczne kontury  obiektu lub jego  elementów II przekrojowe obrysy przekrojów  obiektów i ich  elementów 2amin = 0,4 III pomocnicze linie wymiarowe, 

(…)

… ej płaszczyzny przekroju oraz wnęki usytuowanej powy ej płaszczyzny przekroju
podano na rysunkach 49 ÷ 52.
Rys. 49
Rys. 50
Rys. 51
Rys. 52
3.8. Komunikacja i transport pionowy
3.8.1. Komunikacja
a) Pochylnie i ześlizgi nale y oznaczać w pierwszym i drugim stopniu dokładności. Sposób oznaczenia podano na rys.
53 (rzut poziomy) i na rys. 54 (rzut pionowy).
Rys. 53
Rys. 54
Wartości liczbowe wzniesień…
….
Rys.2
2.1.6. Strony świata - wg rys. 3 lub rys. 4.
Rys. 3
Rys. 4
Strzałka północy powinna być zorientowana równolegle do pionowej krawędzi arkusza rysunkowego. W szczególnych
przypadkach umotywowanych specjalnym umieszczeniem planu na arkuszu dopuszcza się inny układ kierunku
północy.
2.1.7. Orientacja terenu lokalizacji (rys. 5). Teren lokalizacji oznacza się na podkładzie mapy lub planu…
…, ześlizgi, drabiny
itp.) nale y oznaczać strzałką skierowaną w kierunku wznoszenia (rys. 19).
Strona 7
Rys. 19
Spadki odwadniające (połacie dachowe, chodniki, kanały, place postojowe itp.), nale y oznaczać strzałką skierowaną
w kierunku spływu wód: dla spadku dachu w przekroju pionowym - wg rys. 20, dla spadku połaci dachowych w widoku
z góry - wg rys. 21, dla spadku chodnika w przekroju pionowym - wg rys. 22.
Rys. 20
Rys. 21
Rys. 22
2.1.13. Nachylenie skarp wykopów i nasypów. Wielkości wzniesień lub spadków nale y określać w wielkościach
liczbowych jednym z trzech sposobów:
a) stosunek a:h, np. 1:2, tj. stosunek odciętej (poziomej) do rzędnej (pionowej),
b) w procentach, np. 50%,
c) w stopniach, np. 45°
.
W rzucie poziomym krawędzie z odchodzącymi krótkimi kreskami oznaczają górną krawędź stoku…
… y oznaczyć jedną grubością linii.
Materiał, z którego są wykonane mury lub ściany, nale y oznaczyć według właściwych, znormalizowanych symboli.
Ściany w rzucie poziomym w zale ności od metod wykonania dla najczęściej stosowanych rozwiązań podano
przykładowo w tabl. 5.
Tablica 5
Strona 11
Stopień dokładności
Metody wykonania
pierwszy
drugi
Ściany osłonowe
(warstwowe)
Ściany z
elementów
średnio…
… rys. 27 i rys. 28.
Rys. 27
Rys. 28
2.1.15. Poło enie liter i cyfr na liniach wymiarowych. Litery, cyfry lub opisy wykonane według znormalizowanych
wzorów powinny być umieszczane nad liniami wymiarowymi (rys. 29).
Rys. 29
3. OZNACZENIA GRAFICZNE USTROJÓW BUDOWLANYCH
3.1. Dylatacje w pierwszym i drugim stopniu dokładności nale y oznaczyć dwiema liniami równoległymi le ącymi obok
Strona 9
siebie. Dylatacje ściany w przekroju poziomym podano na rys. 30, dylatacje konstrukcji budynku w przekroju
pionowym na rys. 31, a dylatacje budynku w widoku na rys. 32.
Rys. 30
Rys. 31
Rys. 32
W trzecim stopniu uszczegółowienia dylatację nale y przedstawiać według kształtu i wymiarów rzeczywistych w
przyjętej skali.
3.2. Izolacja przeciwwilgociowa. Oznaczenie izolacji przeciwwilgociowej w drugim i trzecim stopniu…
….
Tablica 6
Przekrycia
Drugi stopień dokładności
Zbrojone jednokierunkowo
Krzy owo-zbrojone
Pneumatyczne (materacowe,
powłokowe, powłokowo-dętkowe)
b) przekroje pionowe - wg tabl. 7.
Tablica 7
Stopień dokładności
Przekrycia
pierwszy
drugi
Elementy prefabrykowane
elbetowe wylewane
ebrowe
Pneumatyczne
Wiszące (na cięgnach)
wg stanu rzeczywistego
Przekrycia o innych rozwiązaniach konstrukcyjnych nale y…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz