Oznaczanie związków azotu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oznaczanie związków azotu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

OZNACZANIE ZWIĄZKÓW AZOTU (PN-73/C-04576)
Azot jest głównym składnikiem powietrza, stanowi 78% jego objętości (tlen 21% obj.) i podobnie jak inne pierwiastki dokonuje obiegu kołowego w przyrodzie. Związki azotowe pod wpływem czynników chemicznych i biochemicznych przechodzą w inne postacie.
Dezaminacja - jest procesem, podczas którego od aminokwasu odszczepiaja się grupy aminowe NH2, które ulegają przemianom w amoniak NH3,
Amonifikacja - jest to hydrolityczny rozkład organicznych substancji azotowych w wyniku działania drobnoustrojów. Jest to proces powstawania amoniaku przy udziale bakterii z różnych związków azotowych, np. z białek, mocznika, kwasu moczowego i in.,
Nitryfikacja - proces utleniania amoniaku: w pierwszym etapie do azotynów NO2- (azot III) pod wpływem bakterii nitryfikujących (Nitrosomonas), w drugim etapie następuje utlenianie azotynów do azotanów NO3- (azot V) przy udziale bakterii Nitrobacter.
2 NH3 + 3 O2 → 2 HNO2 + 2 H2O
HNO2 + ½ O2 → HNO3
Denitryfikacja - proces odwrotny do nitryfikacji przebiegający w warunkach beztlenowych, pod wpływem bakterii z rodzaju względnych beztlenowców występujących w glebie, w ściekach i osadach dennych. Azotany i azotyny są redukowane do tlenków azotu, wolnego azotu N2 i amoniaku.
HNO3 + H2O → NH3 + 2 O2 Tlen pochodzący z azotanów zużywany jest na utlenienie bezazotowych związków organicznych.
Przechodzenie jednej postaci chemicznej azotu w drugą odbywa się również w wodach naturalnych. W wodach naturalnych mogą występować związki azotowe:
organiczne -będące produktami biochemicznego rozkładu białek roślinnych i zwierzęcych lub dostające się do wody ze ściekami miejskimi lub przemysłowymi. Azot organiczny oznaczany jest metodą Kjeldahla. nieorgoaniczne (mineralne) - pochodzące z gleby nawożonej nawozami sztucznymi i innymi, ze ścieków przemysłowych, z atmosfery po wyładowaniach atmosferycznych (wody opadowe), z procesów biochemicznego rozkładu organicznych związków azotowych. Azot nieorganiczny obejmuje amoniak, azotyny i azotany.
Dzięki nitryfikacji i denitryfikacji związki azotowe w wodach naturalnych mogą przechodzić z jednej postaci w drugą. W warunkach tlenowych azot amonowy utlenia się poprzez azotyny do azotanów. W warunkach anaerobowych azotany mogą być redukowane poprzez azotyny do amoniaku. Azotyny charakteryzują się bardzo małą trwałością, gdyż łatwo przechodzą w amoniak lub azotany. Są one formą przejściową i ich obecność w wodach świadczy o tym, że w wodzie zachodzą procesy utleniania lub redukcji.
Oceniając stopień zanieczyszczenia wód związkami azotu należy rozpatrywać ich jakościowe i ilościowe występowanie. Obecność w wodzie powierzchniowej amoniaku, przy braku azotynów wskazuje na świeże zanieczyszczenia wody ściekami gospodarczymi lub innymi związkami organicznymi, zawierającymi azot. Jednoczesne występowanie amoniaku i azotynów wskazuje na to, że zanieczyszczenie wody nastąpiło jakiś czas temu. Brak amoniaku i azotynów oraz obecność azotanów świadczy o dawnym zanieczyszczeniu wody i zapoczątkowaniu procesów jej samooczyszczenia.

(…)

…, azotynowego i azotanowego), jako związków nietrwałych powinno być wykonane w świeżo pobranej próbce wody, lub próbce utrwalonej chloroformem. Zasada oznaczenia:
azotu amonowego. Oznaczenie polega na reakcji jonu amonowego z odczynnikiem Nesslera, w wyniku której powstaje kompleksowy związek o zabarwieniu żółtobrunatnym. Intensywność powstałego zabarwienia jest wprost proporcjonalna do zawartości azotu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz