Outplacement i ocenianie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Outplacement i ocenianie - strona 1 Outplacement i ocenianie - strona 2 Outplacement i ocenianie - strona 3

Fragment notatki:


Program outplacement (wymuszone zwolnienia, zwolnienia monitorowane)
Szkolenia i informowanie na temat sytuacji na lokalnych rynkach pracy (pisanie życiorysów)
Pomoc w przekwalifikowaniu i zdobywaniu nowych umiejętności (szkolenia)
Pomoc prawna przy zawieraniu nowych umów o pracę, przy rejestrowaniu własnej działalności gospodarczej (doradca, pośrednik, prawnik)
Pomoc psychologiczna
Odprawy pieniężne
Outplacement:
indywidualny
grupowy
Idea outplacementu: by osoba zredukowana była jak najkrócej bezrobotna, by jak najszybciej znalazła inną pracę. Jest to kosztowne, zazwyczaj się to zleca na zewnątrz; jest to w ustawie jest możliwość dofinansowania. Kształtuje korzystny wizerunek pracodawcy a pracownik ma opiekę.
Wymiary derekrutacji:
Planistyczny- de rekrutację traktuje się jako narzędzie bilansowania popytu i podaży na wewnętrznym rynku pracy
Rynkowy- spojrzenie specjalisty od rynku pracy: derekrutacja to sposób redystrybucji zasobów pracy w gospodarce
Psychospołeczny- spojrzenie socjologa, psychologa: derekrutacja to sposób na poprawę efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa kosztem pracowników Psychospołeczne koszty tego procesu albo skutki.
Psychospołeczne koszty- parszywa „12”
Centralizacja decyzji
Kryzysowa mentalność
Utrata innowacyjności
Opór wobec zmian
Spadek morale
Upolitycznienie klimatu społecznego
Zanik priorytetów
Utrata zaufania
Narastanie konfliktów
Zakłócenia w komunikacji wewnętrznej
Deficyty w pracy zespołowej
Anemia przywództwa (deficyty)
Ocena efektów:
Nadrzędnym celem derekrutacji jest wzrost efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Spodziewamy się odnowy sfery personalnej przedsiębiorstwa. Przejawia się to:
-wprowadzeniem nowych metod i organizacji pracy
-stymulowaniem kreatywności pracowników
-wzmocnieniem ich motywacji do pracy
-usprawnieniem procesu komunikacji
-wzmocnieniem zależności wynagrodzenia od efektów pracy
-wprowadzeniem doskonalszych systemów doboru, oceniania i rozwoju personelu.
Derekrutacja oznacza procesy wewnętrzne w organizacji.
Ocenianie pracowników Ocenianie- proces polegający na obserwowaniu i wartościowaniu cech i zachowań i wyników pracy pracownika
Bieżący (ciągle), niesformalizowane
Okresowe (za pewien okres czasu) - sformalizowane- wymaga określenia zasad, kryteriów
Ocena- wynik procesu oceniania przekazywany ustnie lub pisemnie pracownikowi, sąd wartościujący o cechach, zachowaniach i wynikach pracy.


(…)

…? (oceniani)
zasada powszechności - wszyscy podlegają ocenie w tym samym czasie np. wykonawcy, kierownicy;
zaczyna się od kadry kierowniczej, jeśli jednostka nie jest gotowa na ocenę powszechną;
nie objęci: nowo przyjęci w okresie adaptacji, dłuższa przerwa w aktywności zawodowej np. urlop macierzyński.
Kto ocenia? (oceniający)
najczęściej bezpośredni przełożeni;
mogą też: zespoły / komisje oceniające…
… ocenianych po 10% najlepszych i najgorszych np. pod względem efektów, po 20% powyżej i poniżej średniej efektywności, 40% średnia.
Ocenianie kompleksowe - łączy ocenę absolutną i relatywną.
arkusz ocen (lista kontrolna + skala punktowa),
portfolio personalne (BCG) x ocena zintegrowana (AC)
model 360°
Portfolio - układ dwuwymiarowy (efekty pracy i potencjał rozwojowy), jednocześnie obie funkcje oceniania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz