Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników - strona 1 Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników - strona 2 Zarządzanie zasobami ludzkimi - ocenianie pracowników - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Ocenianie pracowników = ewaluacja pracowników. Ocenianie pracowników to każda procedura zmierzająca do zebrania, sprawdzenia, porównania, przekazania, aktualizacji i wykorzystywania informacji uzyskanych od pracowników i o pracownikach w celu określenia efektów ich pracy oraz potencjalnych możliwości przydatnych w organizacji. Rodzaje ocen pracowniczych :
Bieżące (nieformalne)
Okresowe (formalne) Oceny bieżące - dotyczą konkretnych zadań lub zachowań pracownika.
Odbywa się, na co dzień, w trakcie wykonywania zadań
Mają charakter niesformalizowany, ponieważ trudno jest założyć z góry precyzyjne kryteria oceny.
Jej cechą jest duża wiarygodność, wybiórczość
Na tej podstawie nie można budować całościowej oceny pracowników
Opiera się na zasadzie sprzężenia zwrotnego
Wykonanie pracy  ocena
Ze względu na bezpośredni związek między wykonywaniem pracy, a dokonywaną oceną może być skutecznym narzędziem utrwalania pożądanych zachowań pracowników i zniechęcani do zachowań niepożądanych
Mogą się dokonywać zupełnie nieświadomie Ocena formalna - zwana też okresową, dokonywana jest w określonych odstępach czasu i służy bardziej kompleksowej ocenie pracowników.
Ocena formalna powinna mieć charakter systemowy i uwzględniać następujące elementy:
Cele i funkcje oceniania
Podmiot oceniania (osoby, które będą oceniane)
Podmiot dokonujący oceniania
Przedmiot oceniania, (co oceniamy)
Kryteria oceniania
Częstotliwość oceniania
Koncepcje i metody oceniania Cele oceniania (ewaluacji) pracowników:
Organizacyjne: Cele organizacyjne odnoszą się do poszczególnych działań z obszaru ZZL
Służą zbieraniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji kadrowych
Psychospołeczne: Cele psychospołeczne dotyczą ocenianych pracowników
W wyniku dostarczenia pracownikom informacji zwrotnej o ich mocnych i słabych stronach, osiągnięciach i niepowodzeniach oraz szansach rozwoju zawodowego kształtują właściwe postawy i zachowania pracownicze Funkcje oceniania : Funkcja retrospektywna - inaczej funkcja ewaluacyjna ocen - odnosi się do stanu dotychczasowego.
Dotyczy oceny dotychczasowych i obecnych wyników pracy, zachowań, posiadanych kompetencji zawodowych w odniesieniu do przyjętych w organizacji standardów. Funkcja prospektywna - inaczej funkcja rozwojowa ocen - odnosi się do pożądanego stanu na przyszłość
Polega na rozpoznawaniu i kształtowaniu potencjału zawodowego, tak, aby uzyskiwali lepsze efekty w przyszłości. Podmioty oceniania

(…)

… wyboru
Assessment Center - często stosuje się również do selekcji
Ocenianie przez określenie celów
Metoda 360 stopni - często stosuje się również do selekcji
Metody relatywne - charakteryzują się porównywaniem poszczególnych pracowników miedzy sobą.
Przykłady relatywnych metod oceny:
Ranking
Porównywanie parami
Rozkład wymuszony (normalny)
Portfolio personalne
Błędy oceniania:
Efekt halo (błąd…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz