Otwory strzałowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwory strzałowe - strona 1 Otwory strzałowe - strona 2 Otwory strzałowe - strona 3

Fragment notatki:

Otwory strzałowe. Otwory strzałowe o śre­dnicy 36-40 mm i głębokości 1-3,5 m wykonuje się zgodnie z ustaloną metryką robót strzałowych. W metryce podane są najbardziej korzystne wa­runki drążenia wyrobiska podziemnego. Chodzi o takie elementy, jak:
* optymalny zabiór, czyli postęp wyrobiska w danych warunkach urabiania górotworu i za­bezpieczenia przed obwałami, • dostosowanie zabioru do stałej lub tymczasowej obudowy,
• minimalizacja kosztów urabiania górotworu z zachowaniem nienaruszonej cali­zny za przedziałem dobrze wyprofilowanego konturu wyrobiska,
• rozmieszczenie otworów w zależności od ich przeznaczenia i sposobu odpalania,
• cykliczność robót (wiercenie otworów, odpalenie ładunków, zabezpieczenie wy­robiska) w procesie urabiania górotworu umożliwiająca przystosowanie cyklu do cza­su pracy i pozostawianie wyrobiska pod koniec zmiany w stanie zabezpieczonym.
W podanym w metryce rozmieszczeniu otwo­rów wyróżnia się otwory włomowe odpalane w pierwszej kolejności, aby uzyskać dodatkową powierzchnię odsłonięcia. Włom wykonuje się w postaci klina, piramidy, stożka lub wrębu ka­nadyjskiego (rys. 9.17). Otwory włomu jako mniej wydajne są bardziej zagęszczone, mają zwiększoną o około 20% długość w porównaniu z zabiorem i są nachylone zbieżnie do jego środ­ka. Otwory zasadnicze okalają włom warstwo­wo, aby można było zachować kolejność ich od­palania i utrzymania zasady odsłonięcia dodat­kowej powierzchni. Są one wiercone prostopadle do ściany czołowej, a ich długość sięga poza za­biór nie więcej niż 10 %. Ostatnia warstwa otwo­rów konturowych jest odchylona na zewnątrz, a ich długość powinna dokładnie odpowiadać głębokości zabioru, aby zminimalizować naru­szenie calizny przy gładkim okonturowaniu wyrobiska (rys. 9.18). Rozstaw otworów włomowych i konturowych przyjmuje się w przedziale od 0,8 do 1,3 m, a pozostałych, zasadniczych od 1 do 1,5 m. Odpalanie ładunków odbywa się z milisekundowym opóźnieniem zapalnikami elektrycznymi z odpowiednio zaprogramowanym oporem przepływu prądu wzbudzającego wybuch. Najpierw wybuchają ładunki włomowe, a na­stępnie kolejne warstwy ładunków urabiających górotwór i w ostatniej kolejności ła­dunki w otworach konturowych. Przy wrębie kanadyjskim otwory wiertnicze są umie­szczone spiralnie wokół nie załadowanego materiałem wybuchowym otworu central­nego o zwiększonej średnicy i są odpalane z opóźnieniem w kolejności od najbliższego do najdalszego. Otwór centralny jest odsłonięciem dodatkowej powierzchni dla stop­niowo odpalanych otworów wrębu.
W metryce robót strzałowych wykonywanych w górotworze uwarstwionym należy uwzględnić dodatkowe czynniki, które mogą zmniejszać lub zwiększać efektywność robót strzałowych. Jednym z zasadniczych czynników będzie w tym przypadku wła­ściwe usytuowanie otworów w odniesieniu do rozwarstwienia i spękań górotworu. Spę­kania i rozwarstwienia stwarzają możliwości ucieczki gazów i osłabienia niszczącej, urabiającej siły wybuchu. Wybór najbardziej skutecznych sposobów

(…)

… stwarzają możliwości ucieczki gazów i osłabienia niszczącej, urabiającej siły wybuchu. Wybór najbardziej skutecznych sposobówr prowadzenia ro­bót strzałowych często musi być ustalony na podstawie terenowych badań próbnych.
Wykonanie wyłomu. Po odwierceniu otworów są one czyszczone, najczęściej przedmuchiwane sprężonym powietrzem, a następnie ładowane materiałem wybucho­wym. Otwór wypełniamy ładunkami…
… z wykonywaniem wyłomu można wy­mienić (rys. 9.20):
• zmontowanie urządzeń wiertniczych i wiercenie otworów,
• ładowanie otworów materiałem wybuchowym i odpalenie ładunków,
• wietrzenie wyrobiska i kontrola skuteczności odstrzału,
• ładowanie i transport urobku,
• zabezpieczenie wyrobiska. Najlepszą, wydajność pracy i największy postęp robót uzyskuje się wówczas, gdy w jednej zmianie roboczej mieszczą się pełne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz