Otwarte fundusze emerytalne w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otwarte fundusze emerytalne  w Polsce - omówienie - strona 1 Otwarte fundusze emerytalne  w Polsce - omówienie - strona 2 Otwarte fundusze emerytalne  w Polsce - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OFE W POLSCE
Otwarte fundusze emerytalne funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 roku O organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Otwarte fundusze emerytalne są zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. PTE jako jedyne na polskim rynku mogą tworzyć oraz zarządzać funduszami emerytalnymi. Ponadto towarzystwa emerytalne nie mogą jednocześnie prowadzić innej działalności inwestycyjnej np. tworzyć lub zarządzać Funduszami Inwestycyjnymi.
Przedmiotem działalności funduszy emerytalnych jest gromadzenie składek członków funduszu. Członkami funduszu emerytalnego są osoby, które uprzednio wybrały go obligatoryjnie w ramach II Filaru zabezpieczenia emerytalnego. Gromadzone składki członków funduszy są lokowane w bezpiecznych instrumentach rynku kapitałowego. Fundusz może zakupywać m. in. :
• Obligacje i bony skarbowe,
• Obligacje jednostek samorządów terytorialnych,
• Obligacje przedsiębiorstw,
• Akcje,
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
• Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne,
• Listy zastawne.
Otwarty fundusz emerytalny może inwestować w wymienione powyżej instrumenty inwestycyjne, przy czym zgodnie z ustawą udział poszczególnych instrumentów w całym portfelu inwestycyjnym podlega pewnym ograniczeniom. Oznacza to, iż fundusz nie może przeznaczyć całego zgormadzonego kapitału na zakup akcji lub obligacji przedsiębiorstw, gdyż ich udział w strukturze jest ograniczony. Fundusz natomiast może praktycznie bez ograniczeń zakupywać obligacje i bony skarbowe, które powszechnie uważane są za inwestycje bezpieczne. Fundusze emerytalne są zobligowane do inwestowania środków swoich członków z zachowaniem zasady maksymalizacji stopy bezpieczeństwa inwestycji oraz wysokiej rentowności.
Po osiągnieciu przez członka funduszu wieku emerytalnego, otrzymuje on z funduszu dożywotnią emeryturę kapitałową. O jej wysokości decydować będzie wielkość wpłacanych składek, długość okresu składkowego oraz poziom rentowności inwestycji osiągnięty przez OFE.
Składka członka funduszu przeliczana jest na jednostki rozrachunkowe. Stanowią one proporcjonalny udział członka w aktywach netto otwartego funduszu emerytalnego. Jednostka rozrachunkowa jest jednym z parametrów, za pomocą którego można ocenić efektywność działania OFE. Drugim parametrem jest stopa zwrotu wyrażona procentowo jako iloraz różnicy wartości jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego (marzec, wrzesień) i wartości tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiąca rozliczeniowego poprzedzającego okres 12, 24, 36 itd. Miesięcy oraz wartość tej jednostki w ostatnim dniu roboczym.

(…)

… wymaganej stopy zwrotu i wyczerpią się zasoby jego funduszu rezerwowego, zawartość kont jego członków zostanie przeniesiona do funduszu osiągającego najlepsze w tym czasie wyniki finansowe. Ubezpieczony nie może stracić w żadnej z tych sytuacji. Jego pieniądze są zabezpieczone przez dwa fundusze gwarancyjne i Skarb Państwa. Działalność OFE kontroluje Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
… oraz wykonywanie poleceń funduszu. Zapewniają to, aby lokowanie, nabywanie i zbywanie aktywów funduszu odbywało się zgodnie z przepisami prawa oraz statutem funduszu. Depozytariuszem może być tylko Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub bank krajowy
- agent transferowy, prowadzą rejestr pozwalający na identyfikację członka oraz zmian na jego indywidualnym rachunku. Do obowiązków agenta należy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz