Oświetlenie i nasłonecznienie. Wejście do budynków i mieszkań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświetlenie i nasłonecznienie. Wejście do budynków i mieszkań - strona 1 Oświetlenie i nasłonecznienie. Wejście do budynków i mieszkań - strona 2

Fragment notatki:

Oświetlenie i nasłonecznienie
§57. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt lu­dzi powinno mieć zapewnione oświetlenie na­turalne, dostosowane do przeznaczenia, kształ­tu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w §13 (p. 3.2.2.1) oraz w ogól­nych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie naturalne jest wymagane ze względów na prze­znaczenie - co najmniej 1:12.
§58.1. Dopuszcza się oświetlenie pomieszcze­nia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:
1) oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,
2) jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawio­nej oświedenia dziennego.
2. W przypadku gdy pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pomieszczeniem stałej pra­cy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpie­czeństwa i higieny pracy, dla zastosowania wy­łącznie oświetlenia światłem sztucznym, w tym elektrycznym, jest wymagane uzyskanie zgody właściwego państwowego wojewódzkiego in­spektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.
§59. Oświetlenie światłem sztucznym pomiesz­czenia przeznaczonego na pobyt ludzi powinno odpowiadać potrzebom użytkowym i spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej oświe­tlenia wnętrz światłem elektrycznym. Oświetlenie światłem sztucznym połączonych ze sobą pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego (komunika­cji) nie powinno wykazywać różnic natężenia, wywołujących olśnienie przy przejściu między tymi pomieszczeniami.
§60. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowe­go przebywania dzieci w żłobku, przedszkolu i szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fi­zycznej i plastycznej, powinny mieć zapewnio­ny czas nasłonecznienia co najmniej 3 godziny w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 700-r-1700.
W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się ograniczenie powyższego wymagania co naj­mniej do jednego pokoju, prży czym w zabudo­wie uzupełniającej (plombowej) dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznie­nia do 1,5 godziny, a w odniesieniu do miesz­kania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecz­nienia.
Wejścia do budynków i mieszkań
§62. Drzwi wejściowe do budynku i ogólno­dostępnych pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m. W przypadku zastosowania drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła nie może być miejsza niż 0,9 m. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz