Oświata w Polsce po II wojnie światowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświata w Polsce po II wojnie światowej  - strona 1 Oświata w Polsce po II wojnie światowej  - strona 2 Oświata w Polsce po II wojnie światowej  - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA XII - OŚWIATA W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1. Koncepcja reformy szkolnej, Zjazd Łódzki (1945) : Wstępny projekt reformy przedstawiono w zarysach na siódmej sesji Krajowej Rady Narodowej, w dniu 4 maja 1945. W expose premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego znalazła się zapowiedź rychłego opracowania przez Ministerstwo Oświaty reformy, która miała zdemokratyzować szkołę drogą: 1) udostępnienia nauki na wszystkich szczeblach masom ludowym; 2) zniesienia przegród utrudniających dzieciom robotników i chłopów dostęp do szkół średnich i wyższych, co w przyszłości miało zmienić skład inteligencji polskiej; 3) rozwijania pomocy młodzieży szkolnej w formie stypendiów, burs, stołówek itp. Demokratyczny charakter szkoły miał również znaleźć wyraz w nowych programach nauczania i podręcznikach szkolnych.
Projekt reformy - ministerialny projekt został przedstawiony przez ministra S. Skrzeszewskiego i dyrektor Żannę Kormanową na krajowej naradzie nauczycieli - członków PPR, która odbyła się 13 i 14 maja 1945. Projekt ten zakładał, że planowana ośmioklasowa obowiązkowa szkoła ogólnokształcąca, obejmująca dzieci od 7 do 15 roku życia, składać się będzie z dwu szczebli programowych: 5-letniego nauczania początkowego oraz 3-letniego nauczania średniego na poziomie gimnazjalnym. Szkoła średnia licealna miała być również 3-letnia (klasy IX-XI). Liceum miało być szkołą zawodową, która najzdolniejszych przygotowywać miała do studiów wyższych, a pozostałych - kierować wprost do pracy.
- w trakcie przygotowań do krajowego zjazdu Ministerstwo Oświaty przesłało w maju kuratorom okręgów szkolnych tezy do referatów: Podstawowe zasady ustroju szkolnego oraz Wytyczne reformy programów nauczania . Tezy te zostały omówione, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa, na okręgowych konferencjach z udziałem nauczycieli, przedstawicieli organów politycznych, samorządu, organizacji kulturalno-oświatowych i innych. Zadaniem tych konferencji było wzbudzenie zainteresowania społeczeństwa sprawami reformy szkolnej oraz zdobycie materiału wnioskowego i opiniodawczego.
- Ogólnopolski Zjazd Oświatowy , zwołany przez Ministerstwo Oświaty, obradował w Łodzi od 18 do 22 czerwca 1945 w gmachu Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ul. Żeromskiego 115. W Zjeździe uczestniczyło - według listy obecności - 556 delegatów reprezentujących środowisko nauczycielskie ze szkół wszystkich stopni, administrację szkolną, organizacje polityczne i społeczne.
Organizacyjne zręby szkolnictwa - ministerialną koncepcję reformy szkolnej przedstawili: minister S. Skrzeszewski ( Podstawowe zagadnienia wychowania i oświecenia publicznego w nowej Polsce ), wiceminister W. Bieńkowski ( Zasady reformy ustroju szkolnego ) oraz dyrektor Ż. Kormanowa ( Zasady przebudowy programów szkolnych

(…)

… o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, który powstał w Moskwie, w wyniku porozumienia trzech wielkich mocarstw, wykonujących uchwały jałtańskie. Premierem został nadal Edward Osóbka-Morawski, a wicepremierami Władysław Gomułka i Stanisław Mikołajczyk. Tekę ministra oświaty otrzymał ludowiec Czesław Wycech.
Losy reformy szkolnej proklamowanej na Zjeździe Łódzkim - Czesław Wycech interpretował…
… Kościołowi katolickiemu i religijności uczniów. W okresie wielkiego postu organizowano wieczorki taneczne, w dni świąteczne starano się wypełnić czas wolny uczniów, by im utrudnić udział we mszy świętej. Szczególną aktywność wykazywano w Boże Ciało, a także, gdy parafię odwiedzał biskup, aby odciągnąć młodzież od uroczystości kościelnych i utrudnić jej przyjęcie sakramentu bierzmowania. Wywożono wówczas…
… zawodowego w szkole wyższej. Niektóre licea, w zależności od potrzeb danego zawodu, mogłyby być 4-letnie. Szkoła licealna miała więc być zarazem szkołą ogólnokształcącą i zawodową. Inaczej patrzył na tę sprawę wiceminister Bieńkowski, który zdecydowanie wyróżnił licea ogólnokształcące od szkół zawodowych.
3. Treści nauczania i kierunki wychowania - podstawowe idee programowe pracy dydaktyczno-wychowawczej…
… lub dokształcających o 2-4-letnim okresie nauki, w 4-letnich liceach zawodowych lub 4-letnich liceach ogólnokształcących, zróżnicowanych pod względem programowym.
- wcześniej, pod ustawicznym naciskiem partii robotniczych, kierownictwo Ministerstwa zdecydowało się na wprowadzenie z początkiem roku szkolnego 1946/47 w niektórych powiatach 8-letniego obowiązku szkolnego.
- dotkliwy brak nauczycieli nie pozwalał…
… ogólnokształcącej, składającej się z 7-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Na podstawie tej decyzji Ministerstwo Oświaty przystąpiło do organizowania 11-letnich szkół ogólnokształcących. W kwietniu 1948 na zjeździe kuratorów szkolnych minister Skrzeszewski krytycznie odniósł się do haseł i uchwał Zjazdu Łódzkiego, określając je jako nierealne. Nowy ustrój szkolnictwa był szeroko…
…. Rozdział III poświęcono kapitalizmowi, szczegółowiej rozpatrując rewolucje przemysłową, masową eksploatację kobiet i dzieci oraz „istotę kapitalistycznego wyzysku - wartość dodatkową”. W rozdziale tym ukazano „walkę o nowy podział świata, wojny imperialistyczne, powszechny kryzys kapitalizmu”, wchodzenie „w imperializm, jako kapitalizm w okresie rozkładu”, gdzie rządzą faszyzm, nacjonalizm i kosmopolityzm
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz