Oświata i myśl pedagogiczna po upadku Państwa Polskiego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oświata i myśl pedagogiczna po upadku Państwa Polskiego. - strona 1 Oświata i myśl pedagogiczna po upadku Państwa Polskiego. - strona 2 Oświata i myśl pedagogiczna po upadku Państwa Polskiego. - strona 3

Fragment notatki:

ZAJĘCIA 7- OŚWIATA I MYŚL PEDAGOGICZNA PO UPADKU PAŃSTWA POLSKIEGO Na terenach zaboru pruskiego (germanizacja a Śląsku, Liceum Warszawskie). Rosja (poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego, działalność Czackiego i Kołłątaja- Liceum Krzemienieckie). Szkolnictwo w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym). Początki szkolnictwa dla dziewcząt i szkół specjalnych (Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, szkoły specjalne, literatura dziecięca). Zabór rosyjski po 1830 roku: oświata i szkolnictwo w królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego; reforma szkolna z roku 1851. Zabór pruski po 1815 r.: w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1845, poglądy pedagogiczne A. Cieszkowskiego, K. Libelta; Śląsk, Warmia i Mazury; myśl pedagogiczna Ewarysta Estkowskiego; przełom XIX i XX wieku- strajki szkolne. ZABÓR ROSYJSKI OŚWIATA I SZKOLNICTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM PO UADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO: Po upadku powstania listopadowego Mikołaj I zastosował wobec Królestwa Polskiego szereg represji. W całym kraju wprowadzono okupację wojskową, władzę namiestnika powierzono gen. Paskiewiczowi, a wykonawczą oddano w ręce rosyjskich naczelników wojennych, carskiej żandarmerii i tajnej policji. W celu zachowania pozorów i zaspokojenia opinii publicznej Europy zachodniej, Mikołaj I nadal Królestwu Statut organiczny , który przyznawał mu autonomię, najwyższą władzę oddawał Radzie Administracyjnej, zapewniał mieszkańcom równość wobec prawa, wolność osobistą, wolność druku, gwarantował prawo do swobodnego posługiwania się językiem ojczystym. W rzeczywistości jednak carat nie miał zamiaru przestrzegać postanowień Statutu i łamał je dowolnie, zmierzając do stopniowego upodobnienia administracji Królestwa do urzędów rosyjskich. Zgodnie z manifestem Mikołaja Polacy mieli tworzyć jeden „naród” z innymi ludami wchodzącymi w skład imperium rosyjskiego.
Represje zastosowane wobec Królestwa Polskiego objęły również na polecenie cara dziedzinę oświaty i wychowania. Zamknięto : Uniwersytet Warszawski i Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a ich zbiory wywieziono do Petersburga. Zlikwidowano również towarzystwa naukowe na prowincji, jak też Szkołę Przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego, Instytut Agronomiczny w Marymoncie, Instytut Nauczycieli Elementarnych w Puławach. We wszystkich szkołach wojewódzkich rozwiązano te klasy, których uczniowie brali udział w powstaniu. Spośród nauczycieli usuwano wszystkich podejrzanych o nieprawomyślność i tych, którzy walczyli w szeregach powstańczych. Z uniwersytetów zagranicznych odwołano wszystkich studentów; zabroniono rodzicom wysyłania synów do szkół krakowskich.
Równocześnie powołany przez cara komitet pod przewodnictwem Nowosilcowa przygotował projekt nowej ustawy szkolnej, zatwierdzonej i ogłoszonej w 1833 r. pod nazwą tymczasowej. W paragrafach ustawy widać obawę nie tylko przed rewolucją, ale nawet przed najmniejszymi przejawami myśli o wolności i dążeniem do jakichkolwiek reform społecznych; łatwo tez dostrzec chorobliwą wprost niechęć cara i nieufność do każdego wykształconego człowieka.

(…)

… oraz zasad gospodarki kapitalistycznej w rolnictwie. Z tymi obydwoma odłamami postępowo-demokratycznej opinii współpracował nauczyciel, filozof i działacz polityczny Karol Libelt, związany z działającym na emigracji Towarzystwem Demokratycznym Polskim, a reprezentujący poglądy oraz interesy liberalnej szlachty i postępowej inteligencji burżuazyjnej. 1845 Pismo dla Nauczycieli Ludu i Ludu Polskiego będącym…
… cieszkowskiego w Królestwie Polskim. KAROL LIBELT:
1832 założenie w Paryżu Towarzystwa Demokratycznego Polskie. Potępiało uprzywilejowanie szlachty, przyrzekało zniesienie poddaństwa i pańszczyzny, obiecywało chłopom zniesienie pańszczyzny i poddaństwa, obiecywało chłopom bezpłatne uwłaszczenie, a własność indywidualna uznawało z podstawę stosunków społecznych. Założenia ideologiczne Towarzystwa Demokratycznego…
… potrzeby środków egzekucji administracyjnej. W miastach można było uzupełnić fundusz szkolny z kas miejskich. Przewidziana tez była pomoc państwa w wysokości 1/3 wydatków szkolnych, ale tej w praktyce nie udzielano, z wyjątkiem szkół w dobrach rządowych. W 1838 Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu otrzymała polecenie wypłacić im zasiłki ze względu na to, że szerzyły wśród ludności polskiej znajomość języka…
…. We wszystkich jednak wyższych klasach tych szkół nauka odbywała się w języku niemieckim. W języku niemieckim odbywało się też nauczanie we wszystkich klasach seminarium nauczycielskich. Aby wzmocnić siły społeczeństwa polskiego i ułatwić mu w przyszłości walkę z rządem pruskim, postępowe szkoło szlacheckie i mieszczańskie rozpoczęły już w połowie lat trzydziestych XIX w. realizację programu tzw. pracy organicznej
… miastach szkoła dla dziewcząt miała program sześcioklasowy, zbliżony do gimnazjalnego.
Początki wychowania przedszkolnego:
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności organizuje w 1838 Wydział Ochronny, który przystępuje niebawem do zakładania ochronek w najbiedniejszych dzielnicach miasta. Ochronki przyjmowały dzieci w wieku 3-7 lat wyłącznie rodziców pracujących i miały im zapewnić bezpłatnie opiekę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz