OŚWIATA DOROSŁYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3850
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OŚWIATA DOROSŁYCH - strona 1 OŚWIATA DOROSŁYCH - strona 2 OŚWIATA DOROSŁYCH - strona 3

Fragment notatki:

Wykłady z pedagogiki na tematy: "Oświata dorosłych w latach 1945-1970" oraz "Kształcenie się dorosłych - przymus czy wolny wybór", "Przedmiot zainteresowań andragoniki", "Praca zawodowa, czas wolny oraz zainteresowania dorosłych", "6 reguł motywowania uczącej się grupy". Obszerna notatka na 28 stron w formacie doc. W pracy można spotkać terminy i pojęcia: oświata dorosłych, wykształcenie ogólne, wykształcenie zawodowe, kształtowanie osobowości, historia edukacji, oświata po wojnie, system edukacji w Polsce, ewolucja oświaty dorosłych, edukacja w Polsce Ludowej, Ministerstwo Oświaty Rządu Tymczasowego, Krajowa Rada Narodowa, 1945, 1970, uniwersytety ludowe, kursy dla dorosłych, kursy dla dorosłych z zakresu szkoły powszechnej, praca oświatowa, nurt ludowy, nurt robotniczy, Instytut Oświaty Dorosłych, Instytut Teatrów Ludowych, Instytut Oświaty i Kultury, Oświata i Kultura, Praca Oświatowa, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, miesięcznik wiedza i życie, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, reformy oświaty. Pośród zagadnień poruszanych w pracy można także trafić przykładowo na takie: organizatorzy oświaty dla dorosłych, zakłady doskonalenia zawodowego, spółdzielnia pracy oświata, lingwista, uniwersytety powszechne, geneza edukacji dla dorosłych, Platon, rewolucja przemysłowa, andragonika, pedagogika dorosłych, metodologia andragoniki, obszar zainteresowań andragoniki, Unesco, Danecki, M. Ćwiakowski, postęp techniczny, czas wolny, zasdy uczenia się dorosłych, zmiany zachowań pracowników, kursy dla pracowników, błędy w kształceniu zawodowym.

Andragogika
 
TEMAT: OŚWIATA DOROSŁYCH W LATACH 1945-1970
 
 
 
 
 
- 1 -
 
Oświata dorosłych - system społeczny, którego celem jest zapewnienie młodzieży pracującej i dorosłym wykształcenia ogólnego, zawodowego, zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych oraz kształtowanie osobowości. Cele i zadania oświaty dorosłych ulegały i ulegają ciągłej ewolucji. Wszelka bowiem praca oświatowa jest odpowiedzią na potrzeby i aspiracje intelektualne społeczeństwa i przekształca się wraz ze zmianami społecznymi. Potrzeby oświatowe dorosłego społeczeństwa są też rezultatem przemian i osiągnięć szkolnictwa powszechnego oraz postępu w upowszechnianiu oświaty i kultury.
Zasadnicza ewolucja celów, zadań i funkcji oświaty dorosłych nastąpiła po drugiej wojnie światowej w Polsce Ludowej. Oświata dorosłych stała się częścią systemu oświatowego i elementem polityki rozwoju społeczno - ekonomicznego i kulturalnego. Prawo do oświaty zostało przyznane każdemu obywatelowi, niezależnie od wieku, płci, sytuacji materialnej i pochodzenia społecznego. Na plan pierwszy wysunęły się ideologiczne zadania pracy oświatowej.
Projekt przebudowy ustroju szkolnego w Polsce po drugiej wojnie światowej został opracowany przez Ministerstwo Oświaty Rządu Tymczasowego i przedłożony Krajowej Radzie Narodowej 4 maja 1945r. Jednym z wielu punktów było upowszechnienie oświaty pozaszkolnej wśród młodzieży i dorosłych. Oświata miała być bezpłatna, powszechna i obowiązkowa. Celem zaś oświaty dorosłych było przygotowanie wykształconej kadry potrzebnej dla gospodarki narodowej, którą należało szybko wykształcić. Stąd też w latach 1945-1948 przeprowadzono pierwszą reformę szkolną, której celem była odbudowa szkolnictwa i oświaty oraz przebudowa systemu organizacyjnego i programowego edukacji społeczeństwa dorastającego i dorosłego. W tym okresie starano się eliminować skutki opóźnień oświatowych okresu

(…)

… -
 
Następnym przełomowym okresem w oświacie dla dorosłych były lata 1962 - 1970. Pojawiły się nowe formy oświaty dorosłych takie jak podstawowe i średnie studia zawodowe, technika dla przodujących robotników, oraz centra kształcenia ustawicznego. Na kursy zawodowe dla dorosłych uczęszczała rekordowa ilość uczestników - 980 tys. do szkół korespondencyjnych i eksternistycznych - 450 tys., tytuły kwalifikacyjne…
… kształcenia ustawicznego, jako procesu edukacyjnego obejmującego całe życie człowieka. Istotą kształcenia ustawicznego miało być nabycie umiejętności samodzielnego uczenia się.  
 
- 8 -
 
Trzecia Międzynarodowa Konferencja Oświaty Dorosłych odbyła się w Tokio w 1972r. Brało w niej udział 85 państw, wraz z Polską. Konferencja ukazała, że od czasu spotkania w Montrealu prawie w każdym kraju dokonał się dynamiczny rozwój oświaty dorosłych pod względem uczestników i różnorodności form. Zasadniczym tematem obrad konferencji była problematyka oświaty dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego. Podstawowymi zadaniami jakie sobie konferencja postawiła było:
-         określenie trendów rozwojowych oświaty dorosłych w ostatnim dziesięcioleciu -         rozważanie roli i funkcji oświaty dorosłych w kontekście kształcenia ustawicznego
-         analiza strategii rozwoju edukacji w odniesieniu do kształcenia dorosłych.
Konferencja odbywała się w czasie odprężenia w stosunkach międzynarodowych, co miało zasadniczy wpływ na postanowienia i uzgodnienia konferencji.
 
 
 
 KSZTAŁCENIE SIĘ DOROSŁYCH - PRZYMUS CZY WOLNY WYBÓR?
Spis treści
Geneza, cele i funkcje edukacji dorosłych…
… dyspozycyjności pracowników, lecz także niechęci do wykształconego pionu pracowników.
Mimo licznych trudności o poszukiwaniu środków finansowych przez resort, bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się system edukacji ustawicznej (istnieje w kraju ponad 2000 placówek).
Szkieletem systemu edukacji ustawicznej są centra kształcenia ustawicznego, które pokrywają swoją siecią całe terytorium Polski. Są to placówki…
… pracy lub zlecane instytucjom i organizacjom w tym kierunku wyspecjalizowanym. Pracownicy w drodze samokształcenia i kształcenia kierowanego uzupełniali swoje kwalifikacje lub przygotowywali się do egzaminów na tytuł robotnika wykwalifikowanego, mistrza, mistrza dyplomowanego uzyskiwali uprawnieni budowlane, energetyczne, geologiczne itp.. Do organizatorów oświaty dla dorosłych zaliczano m.in. Zakłady…
… od rodzaju pamięci. W odniesieniu do pamięci krótkotrwałej zaobserwowano pewne zmiany na niekorzyść, narastające wraz z wiekiem. Różnice te były tym większe, im starszy był badany, im mniejsza liczba powtórzeń przypadała na jedną porcję materiału i im bardziej skomplikowane było zadanie (np. większy materiał do zapamiętania, większa liczba i złożoność operacji pamięciowych itp.). Osoby 70-letnie średnio…
…, która jest odpowiednia dla przedziału wiekowego uczących się osób.
Wraz z wiekiem pojawiają się także zmiany w pamięci długotrwałej, wyrażające się w prędkości utrwalania i odtwarzania informacji. Regres pamięci w pierwszym rzędzie dotyczy szczegółów, a nie ogólnych zasad, prawidłowości i pojęć. Lepsze wyniki uzyskują osoby starsze w rozpoznawaniu np. twarzy, nazwisk, a także w przypominaniu treści bliższych…
… w tym okresie jaka stanęła przed oświatą dla dorosłych było zlikwidowanie analfabetyzmu pierwotnego i wtórnego. Uniemożliwiał on włączenie znacznej części ludności do świadomego życia obywatelskiego, utrudniał pracę zawodową i korzystanie z dóbr kultury. W pierwszych powojennych latach (1945-1948) mimo obiektywnych trudności okres ten można nazwać czasem odbudowy i podstawowej rekonstrukcji systemu oświaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz