oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie - omówienie - strona 1 oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie - omówienie - strona 2 oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 1.
Temat: „Oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie w celu obserwacji kształtu i pomiarów parametrów sygnałów elektrycznych”
Grupa ćwiczeniowa:
1.1. Cel ćwiczenia
Ćwiczenie ma na celu poznanie obsługi oscyloskopu i sposobu wykonywania pomiarów podstawowych parametrów sygnałów elektrycznych. Ćwiczenie przedstawia możliwości zastosowania oscyloskopu do obserwacji charakterystyk parametrów sygnałów elektrycznych.
1.2. Wprowadzenie do tematyki ćwiczenia
1.2.1. Właściwości pomiarowe oscyloskopu
Oscyloskop jest przyrządem pomiarowym służącym do obserwowania, mierzenia i porównywania sygnałów napięciowych oraz sygnałów innych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, które zostały przetworzone na sygnał napięciowy. Pomiary i obserwacja dokonywane są najczęściej w funkcji czasu, co nazywa się pracą X-t oscyloskopu. Istnieje też możliwość pomiaru wielkości nie związanych z czasem, lecz funkcyjnie związanych między sobą, co nazywa się pracą X-Y oscyloskopu. W tym przypadku na ekranie oscyloskopu kreślone są charakterystyki zmiennych niezależnych od czasu, np. charakterystyki prądowo-napięciowe elementów półprzewodnikowych lub charakterystyki magnesowania materiałów magnetycznych.
W stosunku do typowych przyrządów pomiarowych oscyloskop ma dwie ważne zalety - możliwość obserwacji sygnału mierzonego oraz bardzo duża uniwersalność pomiarowa przejawiająca się m.in. dużym zakresem mierzonych wartości napięć o szerokim paśmie częstotliwości. Typowym oscyloskopem można obserwować przebiegi napięć okresowych o częstotliwościach od ok. 20 Hz do kilkudziesięciu megaherców i mierzyć ich wartości od pojedynczych miliwoltów do kilkudziesięciu woltów. Wadą oscyloskopów jest ich mała dokładność (2…5%). Wynika to z ich dużej niestałości temperaturowej i czasowej oraz z właściwości lampy oscyloskopowej. Znaczne błędy pomiarów wynikają też z niedokładności odczytu parametrów przebiegu obserwowanego na lampie oscyloskopowej. Ponieważ pomiary te polegają na wyznaczeniu długości odcinków wzdłuż osi rzędnych y (przy pomiarze napięcia) oraz wzdłuż osi odciętych x (przy pomiarze czasu), to popełnia się przy tym błędy odczytu - związane z ustaleniem położenia początku i końca mierzonego odcinka. W warunkach wytworzenia na ekranie nieruchomego obrazu o dobrej jasności i ostrości oraz o grubości kreślonej linii nie większej niż 0,5 mm, błąd bezwzględny odczytu będzie wynosił ok. ±1 mm. Pomiar odcinka o długości np. 5 cm, będzie więc obarczony błędem ok. 2%. Uwzględniając błędy odczytów i błąd oscyloskopu uzyskuje się niedokładności pomiarów napięć i przedziałów czasowych (np. okresu przebiegu) o wartościach od kilku do kilkunastu procent i to wówczas, gdy pomiary zostaną starannie wykonane.


(…)

… do sieci i wykonywaniu czynności ustalających położenie linii podstawy czasu. Wybór wejścia AC ma najczęściej miejsce w przypadku obserwacji i pomiarów sygnałów przemiennych o dużej składowej stałej. Zastosowanie w tych pomiarach wejścia DC spowoduje „ucieczkę” obrazu poza ekran. Przykładem sygnału pomiarowego o dużej składowej stałej jest napięcie tętnień powstające w zasilaczach sieciowych prądu stałego…
… czasu - uzyskiwana pokrętłem TRIG LEVEL. Ustala ono moment startu przebiegu podstawy czasu względem poziomu sygnału synchronizującego. Zwykle optymalnym momentem startu generatora jest chwila, w której sygnał pomiarowy, będący zarazem sygnałem synchronizującym, ma największą stromość (np. dla przebiegu sinusoidalnego jest to przejście sygnału przez zero). Generator podstawy czasu może pracować na dwa sposoby, wybierane przełącznikiem z pozycjami AUTO i NORM. W pierwszym przypadku, w warunkach braku lub zbyt małego poziomu sygnału pomiarowego, generator jest wyzwalany automatycznie, a na ekranie jest widoczna linia podstawy czasu bądź nieustabilizowany obraz przebiegu sygnału pomiarowego. W drugim przypadku, generator pracuje z normalnie wyznaczalną podstawą czasu, co polega…
… pomiaru okresu i częstotliwości wyniosą:
Wyniki pomiarów: Hz
2). Przy niekalibrowanym ustawieniu:
czas narostu = czas opadania
- błąd względny:
- błąd bezwzględny:
3). Przy włączaniu i wyłączaniu przekaźnika elektromechanicznego:
sygnał przy włączaniu: t = 10ms/dz. sygnał przy wyłączeniu:
błąd względny:
drugi błąd względny:
błąd bezwzględny:
błąd bezwzględny drugi:
Ostatecznie wyniki:
T1 = (5,2±0,1) ms…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz