Orzeczenia sądowe i jego rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzeczenia sądowe i jego rodzaje - strona 1

Fragment notatki:

ORZECZENIA SĄDOWE
Orzeczenie jest to decyzja sądu podjęta przy rozstrzyganiu sprawy. Są dwa rodzaje orzeczeń:
wyrok,
postanowienie.
Wyrok wydaje sąd najczęściej po przeprowadzeniu rozprawy. W zasadzie rozstrzyga się w nim o całości sprawy. Wyrok ustala się na niejawnej naradzie sądowej, na której natychmiast sporządza się na piśmie sentencję, czyli tę część wyroku, w której obok elementów formalnych zawarte jest rozstrzygnięcie sądu co do żądania pozwu.
Z punktu widzenia treści, sąd w procesie może wydać wyrok zasądzający żądanie w całości, zasądzający je w części lub oddalający powództwo.
Sentencję wyroku ogłasza sąd publicznie przez odczytanie, przytaczając jednocześnie ustnie najważniejsze motywy uzasadnienia. Wyrok ma uroczystą formę; zaczyna się od zdania: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej...".
Uzasadnienie wyroku na piśmie sporządza się na wniosek, który każda ze stron może zgłosić w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia sentencji.
Wyrok staje się prawomocny, jeżeli przeciwko niemu nie przysługuje stronom środek odwoławczy. Wyrok sądu pierwszej instancji staje się prawo- mocny, gdy minie termin do wniesienia rewizji. Wyrok sądu drugiej instancji prawomocnie kończy sprawę, chyba że uchyla wyrok sądu pierwszej instancji i przekazuje mu sprawę do ponownego rozpoznania.
Prawomocny wyrok sądu obowiązuje strony oraz wszystkie inne sądy, władze i urzędy. Wyrok prawomocny stwarza powagęrzeczyosądzonejw zakresie sprawy rozstrzygniętej w tym wyroku. Oznacza to, iż o to samo żądanie nie można w żadnym sądzie powtórnie wszcząć sprawy między tymi samymi stronami.
Postanowienie wydaje sąd w trakcie postępowania, rozstrzygając kwestie pomocnicze i cząstkowe, niezbędne dla całości sprawy. Na przykład sąd wydaje postanowienie o dopuszczeniu dowodu ze świadka, o powo- łaniu i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, o usunięciu wad for- malnych, o nałożeniu grzywny na świadka itd. W postępowaniu niepro- cesowym postanowienie ma często charakter orzeczenia kończącego sprawę.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz