Organy spółki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy spółki - strona 1 Organy spółki - strona 2 Organy spółki - strona 3

Fragment notatki:


Organy spółki :
Zarząd
Rada Nadzorcza lub/i Komisja Rewizyjna
Zgromadzenie wspólników
Zarząd Składa się z 1 lub większej ilości osób fizycznych powoływanych ze wspólników lub spoza ich grona przez zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
Zarząd może być powoływany na czas oznaczony (kadencję) i nieoznaczony zgodnie z umową spółki. Może być także bez podania przyczyny w każdym czasie odwołany.
Pomiędzy spółką a członkiem zarządu może oprócz powyższego stosunku prawnego istnieć stosunek pracy albo tzw. kontrakt menedżerski, czyli nienazwana umowa opierająca się zasadniczo na umowie zlecenia.
Kompetencje zarządu Istnieje kodeksowe domniemanie kompetencji, co oznacza, iż zarząd zajmuje się wszystkimi czynnościami, które nie są wyraźnie zastrzeżone dla innych organów. Gdy zarząd jest wieloosobowy (2+), oświadczenia woli składane na zewnątrz wymagają współdziałania dwóch członków zarządu albo 1 i prokurenta chyba, że umowa spółki stanowi inaczej.
W umowach pomiędzy spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo powołany przez zgromadzenie wspólników w tym celu pełnomocnik. Dotyczy to również sporów pomiędzy spółką a zarządem.
Stosunki między członkami zarządu a spółką W przypadku sprzeczności interesów spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nimi spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jednak w przypadku, gdy wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, powyższego przepisu nie stosuje się. Wówczas czynność prawna miedzy tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności jest zawiadamiany sąd rejestrowy.
Gdy wszystkie udziały przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkami zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody WZW albo WZ chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Szczególne czynności zarządu Kodeks spółek handlowych bądź umowa spółki mogą wymagać, by niektóre czynności dokonywane przez zarząd w imieniu spółki wymagają wstępnej bądź następczej zgody ZW.


(…)

… przy pomocy biegłego rewidenta wartość udziałów wyłączonego wspólnika i oznacza termin przejęcia tych udziałów przez pozostałych wspólników, w tym także z osobami trzecimi i to pod rygorem bezskuteczności wyłączenia. Wspólnik wyłączony traktowany jest tak (tzn jak wyłączony) od momentu wytoczenia powództwa z tym, że ważne są czynności dokonane przez niego wobec spółki do dnia uprawomocnienia wyroku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz