Organy przedstawicielskie w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2772
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy przedstawicielskie w Polsce - strona 1 Organy przedstawicielskie w Polsce - strona 2 Organy przedstawicielskie w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


60. Organy przedstawicielskie w Polsce Parlament ( Sejm i Senat)
Funkcje
- ustawodawcza (stanowienie prawa powszechnie obowiązującego w każdej sprawie)
-kontrolna- wotum zaufania/ nieufności; kontrola wykonania ustawy budżetowej; interpelacje i zapytania poselskie; informacje w sprawach bieżących; oświadczenia poselskie i senatorskie; kontrolne uprawnienia komisji; kontrola wykonywania ustaw(komisje)
-kreacyjna - Sejm za zgodą Senatu powołuje: RPO, Prezesa NIK, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa IPN- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wybór z-ców przew. i członków TS, sędziów TK, i na wniosek Prezydenta - Prezesa NBP
- Sejm i Senat powołują i odwołują 2 senatorów i 4 posłów do KRS, 4 członków (Sejm) i 2 członków ( Senat) KRRiTv; 1/3 składu RPP
-implementacja prawa unijnego
Dwuizbowość nierównorzędna ( orzeczenie TK: w zakresie kompetencji ustawodawczych istnienie domniemanie kompetencji Sejmu ; kompetencje kontrolne wykonuje wyłącznie Sejm)
Decyduje o wojnie i pokoju
Wyraża zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie ( w ustawie jeśli umowa dot: pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych , wolności, praw , obowiązków obywateli, członkowstwa RP w organizacji międzynarodowej, obciążenia państwa finansowo, spraw uregulowanych w ustawie) o tych umowach, które nie wymagają zgody w ustawie premier zawiadamia Sejm
Kadencja 4-letnia
Wybory parlamentarne zarządza Prezydent na 90dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Parlamentu. Wybory wyznaczone są w dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Parlamentu
Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrana się Sejmu na 1sze posiedzenie, trwa do dnia poprzedzającego zebranie się Sejmu następnej kadencji Można przedłużyć kadencję ( stan nadzwyczajny i 90 dni po jego zakończeniu), i skrócić na zarządzenie Prezydenta po opinii Marszałka Sejmu i Senatu lub w drodze podjęcia stosownej uchwały przez Sejm(2/3 w obecności całej izby). Skrócić kadencję można w 2 przypadkach:
- obligatoryjnie- gdy Sejm w 2 pierwszych wariantach nie wyłoni rządu i nie udzieli wotum temu powołanemu przez Prezydenta
- fakultatywnie - gdy w ciągu 4 m-cy od przedłożenia Sejmowi projektu budżetu nie zostanie przedstawiony Prezydentowi do podpisu, to w ciągu 14 dni od zaistnienia przesłanek Prezydent zarządza skrócenie i wybory na dzień nie później niż 45dni od zarządzenia. Pierwsze posiedzenie musi się odbyć po 15dniach po wyborach.
Zakończenie kadencji Sejmu oznacza zakończenie kadencji Senatu, TS
Zasada dyskontynuacji prac parlamentarnych ( nierozpatrzone projekty ustaw muszą być ponownie wniesione do Sejmu (wyjątek- rozpatrywanie sprawozdania Komisji Śledczej, złożonej w poprzedniej kadencji inicjatywy obywatelskiej)


(…)

…, administracji rządowej, w zarządzie powiatu, województwa, miasta na prawach powiatu, funkcją prezesa IPN, Rzecznika Interesu Publicznego i jego z-ców, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, posła PE, nie można być jednocześnie posłem i senatorem
Nie może sprawować mandatu: sędzia, prokurator, urzędnik służby cywilnej ,żołnierz czynnej służby wojskowej, funkcjonariusz policji , funkcjonariusz służby…
… statutu pow. 300tys mieszkańców podlega uzgodnieniu z Premierem , ogłasza się go w wojewódzkim dzienniku urzędowym)
gmina wykonuje wszystkie zadania samorządu nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców ( własne, dot. infrastruktury technicznej, społecznej, porządku…
… zastępować Prezydenta
- zarządza wybory prezydenckie - może wystąpić do TK w sprawie zbadania zgodności ustaw i aktów podstawowych z Konstytucją
- stwierdza wygaśnięcie mandatu posła i wstąpienie na jego miejsce Następnego z listy
- przewodniczy obradom Prezydium i Konwentowi Seniorów
- dba o spokój i porządek podczas obrad
-powołuje szefa kancelarii Sejmu
- reprezentuje Sejm
-Prezydium Izby
-skład…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz