Organy postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy postępowania - omówienie  - strona 1 Organy postępowania - omówienie  - strona 2 Organy postępowania - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

7. ORGANY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO: - Prokurator, Zgodnie z Ustawą o prokuraturze PROKURATURĘ stanowią: Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. PROKURATOR GENERALNY jest naczelnym organem prokuratury. Funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości
ZADANIEM PROKURATURY jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te PG i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez: 1) Prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. 2) Wytyczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli. 3) Podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach 4) Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności 5) Koordynowanie działań w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe. 6) Prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania 7) Zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, 8) Współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa Prokurator prowadzi śledztwo, jeżeli nie prowadzi go Policja i zawsze w wypadkach określonych w art. 309 *2 i 3 2 oraz 148 KK.
Prokurator sprawuje nadzór nad postępowanie przygotowawczym, w zakresie, jakiego sam nie prowadzi. Prokurator jest oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sadami. ZASADY ORGANIZACYJNO- USTROJOWE: 1) Zasada niezależności (nie mylić z niezawisłością} niezależność przy wykonywaniu czynności określonych w ustawach. Gwarancją tej niezależności jest nieusuwalność ze stanowiska, chyba że popełniono przewinienie służbowe mimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny lub karą dyscyplinarna ( w tym wymienić trzeba osobistą obrazę przepisów prawa, uchybienie urzędu prokuratora). Prokurator korzysta z immunitetów prokuratorskich (art. 66 ust.2, Ust o Prokuraturze). 2) Zasada hierarchii podporządkowania- prokuratura obowiązany jest do wykonania zarządzeń, wytycznych i poleceń przełożonego.
3) Zasada substytucji- przełożony prokuratora ma prawo zlecić czynności prokuratorowi podwładnemu. Wyjątki:

(…)

… operacyjno- rozpoznawczych i adm.- porządkowych także i dźwięku towarzyszącemu tym zdarzeniom - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Ust o ABW i Agencji Wywiadu. Organ właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie, ściganie sprawców w przypadku szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej, korupcji osób pełniących funkcje publiczne, przestępstw w zakresie produkcji towarami, technologiami, usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią i amunicją. - Straż Graniczna Jest to uzbrojona i umundurowana formacja powołana do ochrony granicy państwa na lądzie i morzu oraz kontroli ruchu. Zajmuje się między innymi wykrywaniem przestępstw dotyczących zgodności przekraczania granicy pań z przepisami.
- Pozostałe organy postępowania przygotowawczego: — organy kontroli skarbowej- przestępstwa i wykroczenia skarbowe, podstaw prawna- kodeks karny skarbowy, — Inspekcja Handlowa, Pań Inspekcja Sanitarna, urzędy skarbowe, Prezes Urzędu Telekomunikacji i Poczty, strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej, dyr. Parków Narodowych, leśniczy „nadleśniczy…
… prokuratorowi podwładnemu. Wyjątki: art. 328* 1,521,567. 4) Zasada dewolucji- prokurator przełożony może przejąć do wykonania czynność prokuratora podwładnego. 5) Zasada jednolitości i niepodzielności prokuratury- prokurator stanowi jednolitą władzę, a czynności poszczególnych jej organów są uważane za czynność całej prokuratury.
- Policja: Zgodnie z art. I Ustawy o Policji Policja to uzbrojona i umundurowana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz