Organy kontroli finansowej, Regionalne Izby Obrachunkowe, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 336
Wyświetleń: 6622
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy kontroli finansowej, Regionalne Izby Obrachunkowe, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - strona 1 Organy kontroli finansowej, Regionalne Izby Obrachunkowe, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - strona 2 Organy kontroli finansowej, Regionalne Izby Obrachunkowe, formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych - strona 3

Fragment notatki:

Organy kontroli finansowej - organy kontroli skarbowej
Organy kontroli skarbowej uregulowane są w ustawie o kontroli skarbowej. Celem kontroli skarbowej jest:
ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa
zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności budżetu państwa
badanie zgodności z prawem, a więc legalności, gospodarowania mieniem państwowym
zapobieganie i ujawnianie przestępstw, zwłaszcza korupcyjnych.
Organami kontroli skarbowej są:
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, który jest naczelnym organem kontroli społecznej
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który jest organem stopnia wyższego nad Dyrektorami Urzędów Kontroli Skarbowej
Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej.
Owe organy są obsługiwane przez Urzędy Kontroli Skarbowej i przez jednostkę organizacyjną Ministerstwa Finansów. Zakres kontroli skarbowej jest określony bardzo szeroko. Przedmiotem tej kontroli mogą być w szczególności:
postanowienia prawa podatkowego, jak np. kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów tzw. nieujawnionych, kontrola nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków
postanowienia prawa finansowego, czy szerzej prawa finansów publicznych - kontrolują celowość i rzetelność gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, prawidłowość przekazywania środków polskich do budżetu Unii Europejskiej; prowadzą audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej;
gospodarowanie mieniem państwowym - budują celowość i zgodność z prawem wykorzystania i rozporządzania mieniem państwowym, w tym procesy prywatyzacyjne, prowadzą kontrolę dewizową, stosowania cen urzędowych, a w pewnym zakresie cen umownych; kontrolują oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania zatrudnionych w resorcie finansów.
Równie szeroko określono zakres podmiotowy kontroli, a więc kontrolowanie. Kontroli skarbowej podlegają:
zobowiązani do świadczeń na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celowych
wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki europejskie
podmioty przekazujące środki własne (składkę polską) do budżetu Unii Europejskiej
władający i zarządzający mieniem państwowym, także osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów.
Organy kontroli skarbowej prowadzą kontrolę skarbową w dwóch formach:
w formie postępowania kontrolnego
w formie wywiadu skarbowego.
Ad a - postępowanie kontrolne.
Prowadzą ją inspektorzy kontroli skarbowej lub pracownicy urzędów kontroli skarbowej. Wszczyna się ją po przedłożeniu kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.


(…)

…. Instytucja, tak jak agencja, także ustala wynik finansowy. Tworzona jest jednak nie ustawą, lecz przez ministra lub szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów bądź przez organ lub kierownika tzw. jednostki pozarządowej. Ów organ tworzący instytucje gospodarki budżetowej określa przeznaczenie zysku tej instytucji. Instytucja nie dokonuje wpłat od budżetu. W chwili obecnej status instytucji gospodarki budżetowej…
… tworzone odrębnymi ustawami w celu realizacji różnych zadań publicznych. Status agencji wykonawczych mają obecnie np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Nieruchomości Rolnych.
Agencje wykonawcze prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w tworzących je ustawach. Ich przychody płyną w pierwszej kolejności z prowadzonej przez agencje…
…. Gdyby nie utworzony fundusz, zadania te byłyby finansowane z budżetu. Utworzenie funduszu dobrze zabezpiecza finansowanie tychże zadań. Środki niewykorzystane w funduszu do końca roku budżetowego przechodzą na rok następny, nie wygasają jak to ma miejsce w budżecie. W przypadku funduszy celowych zakres kontroli parlamentarnej jest jednak ograniczony, w porównaniu z kontrolą budżetową. Klasycznymi typowymi funduszami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz