Organizacje międzynarodowe - wykład - Prawo międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wykład - Prawo międzynarodowe - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wykład - Prawo międzynarodowe - strona 2 Organizacje międzynarodowe - wykład - Prawo międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

ORGNIZCJE MIĘZYNARODOWE Prawo międzynarodowe , zespół norm regulujących stosunki między państwami oraz z ich przyzwolenia (państwa są głównymi twórcami prawa międzynarodowego) także z innymi uczestnikami stosunków międzynarodowych (np. organizacjami międzynarodowymi , Stolicą Apostolską . Podmioty prawa międzynarodowego cechuje wzajemna niezależność oraz brak podległości wobec jakiegokolwiek czynnika nadrzędnego. Cechą charakterystyczną prawa międzynarodowego jest sposób jego tworzenia - nie wynika ono z woli jednego podmiotu, lecz jest wyrazem współpracy międzynarodowej dwóch lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego. Dlatego prawo to nie przewiduje sankcji podobnych sankcjom stosowanym w prawie wewnętrznym państw - jeśli jakiś podmiot naruszy normy prawa międzynarodowego, przymus stosowany wobec niego ma charakter samopomocy pozostałych podmiotów (m.in.: wykluczenia z jakiejś organizacji, wspólnych ograniczeń w kontaktach politycznych czy gospodarczych, wstrzymania pomocy gospodarczej). Do źródeł prawa międzynarodowego zalicza się umowy międzynarodowe, zwyczaj międzynarodowy oraz ogólne zasady prawa. Warunkiem obowiązywania tego prawa jest zgoda państwa na respektowanie norm zawartych w przyjętych umowach międzynarodowych . Przyjmuje się też zasadę wzajemności, pacta sunt servanda oraz uznania dla praw zwyczajowych. Największy problem stanowi egzekwowanie prawa międzynarodowego. Część umów przewiduje jednak sankcje np. wykluczenie z organizacji, nałożenie kar finansowych, wycofanie pomocy, a nawet środki przymusu bezpośredniego stosowane wobec państw podejmujących agresję . Obecnie sporadycznie łamane są przepisy w tych sferach, które ułatwiają organizację życia międzynarodowego, wciąż problemem pozostaje wywiązywanie się z zobowiązań dotyczących konfliktów międzynarodowych czy praw człowieka . Początki kształtowania się prawa międzynarodowego były związane z prawami wojny i pokoju , których kodyfikacji dokonał H. Grotius w dziele O prawie wojny i pokoju z 1625. Prawo wojny (ius bellum) zostało współcześnie zlikwidowane - wojna agresywna jest przestępstwem z punktu widzenia prawa międzynarodowego. W zakres prawa pokoju (ius pacem) wchodzą regulacje dotyczące: stosunków dyplomatycznych, konsularnych, kwestie obywatelstwa , cudzoziemców , uchodźców , regulowania sporów międzynarodowych oraz współpracy międzynarodowej, problemy stanowienia granic, prawo morza, prawo lotnicze i kosmiczne.
Umowa międzynarodowa , oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego , wywołujące dla nich skutki prawne (prawa i obowiązki o charakterze międzynarodowym). Umowa międzynarodowa jest głównym źródłem prawa międzynarodowego. Normy dotyczące umowy międzynarodowej zostały zawarte w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (1969). Stronami umowy międzynarodowej są państwa, a także np.

(…)

… i bezpieczeństwa. Pozostali członkowie. Nowi członkowie ONZ są przyjmowani przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na zalecenie Rady Bezpieczeństwa, większością 2/3 głosów. Państwo starające się o przyjęcie w szeregi ONZ musi spełniać wszystkie poniższe warunki: - musi to być państwo miłujące pokój, - musi ono przyjąć zobowiązania wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, - musi być zdolne i zdecydowane zobowiązanie…
… przyjęto RFN, natomiast w 1982 Hiszpanię. W lipcu 1966 Francja opuściła wojskowe struktury Paktu, pozostając jedynie w strukturach politycznych. Grecja wycofała się ze struktur wojskowych po kryzysie cypryjskim w 1974, powróciła jednak do nich w 1980. Konsekwencją podpisania Paktu było zerwanie przez Stany Zjednoczone z polityką izolacjonizmu. Zgodnie z 51 artykułem Karty Narodów Zjednoczonych…
… w nich państw (zakres ten może się zmieniać na skutek przystąpienia nowych państw lub wystąpienia dotychczasowych członków), oraz istnienie stałych organów, mających określone kompetencje i uprawnienia, działających w celu realizacji wspólnych celów. ONZ została utworzona na podstawie Karty Narodów Zjednoczonych, która weszła w życie z dniem 25.10.1945r. Karta jest wielostronną umową międzynarodową…
… wśród innych organizacji międzynarodowych, ze względu na to, iż ma ona powszechny charakter oraz bardzo szeroki zakres celów i zadań. Cele ONZ jak stanowi Karta Narodów Zjednoczonych, nadrzędnym celem ONZ jest zapewnienie trwałego pokoju i bezpieczeństwa przez stosowanie skutecznych środków zbiorowych dla zapobieżenia zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji, załatwiania sporów…
…. Dotychczasowe wystąpienia np. Indonezji w 1965r. były z reguły podyktowane konfliktami politycznymi między członkami i stanowiły rodzaj politycznego manifestu. Członkostwo w ONZ może również ustać na skutek wykluczenia danego państwa z szeregów tej Organizacji z powodu uporczywego łamania zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Wykluczenie następuje w identycznym trybie jak przyjęcie nowego członka. Dotychczas…
… organizacji wyspecjalizowanych można wymienić: - Światową Organizację Handlu (WTO), - Światową Organizację Zdrowia (WHO), - Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), - Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), - Światową Organizację Meteorologiczną (WMO)), - Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO…
… zajmującej się regulacjami z zakresu handlu światowego (trudności z utworzeniem Międzynarodowej Organizacji Handlu sprawiły, że przez blisko 50 lat tę funkcję sprawował Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (GATT), a od 1995 Światowa Organizacja Handlu) • Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, zwanego Bankiem Światowym • Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W rozbudowanej formie istnieją one do chwili…
… przyspieszenia rozwoju. Procesy integracyjne w Europie nie przebiegają w izolacji od systemu światowego zwłaszcza, że państwa DE aktywnie w nim uczestniczą. Reprezentacja wspólnotowa bierze udział w pracach organizacji międzynarodowych, np. Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Światowej Organizacji Handlu. Od początku lat 90. ma w nich też swoje miejsce Polska. Praca w tych znacznych…
…, wyznaczanie dyrektyw dla władz wojskowych, obronę cywilną, ustalanie wysiłku zbrojeniowego państw członkowskich. Najwyższym organem wojskowym jest Komitet Wojskowy, w skład którego wchodzą szefowie sztabów wszystkich państw członkowskich oprócz Islandii. Uchwały organów kolegialnych wymagają jednomyślności. Obszar strategiczny dzieli się na trzy dowództwa: Europy - SACEUR, z siedzibą w Brukseli, Oceanu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz