Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje pozarządowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje pozarządowe - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje pozarządowe - strona 2 Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje pozarządowe - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
UWAGI OGÓLNE
Pojęcie organizacji międzynarodowej (organizacje międzyrządowe)
organizacja międzynarodowa (rządowa) to forma współpracy państw, ustalona w wielostronnej u.m., obej­mująca względnie stały zakres uczestników i której podstawową cechą jest istnienie stałych organów o określonych kompetencjach i uprawnieniach, działających dla realizacji wspólnych celów;
współpraca państw → w wyjątkowych przypadkach inne podmioty, którym przysługuje z reguły jakiś zakres podmiotowości prawnomiędzynarodowej;
współpraca stała, zinstytucjonalizowana;
u.m. stanowi statut organizacji;
względnie stały zakres uczestników, względnie gdyż z mogą do niej przystąpić nowe podmioty albo wystąpić;
stałe organy, które zapewniają ciągłość i instytucjonalizację współpracy;
wspólne cele, ale też forum ścierania się poglądów i koncepcji;
Organizacje pozarządowe
członkowie → nie państwa, a związki, instytucje, osoby prawne i fizyczne z różnych państw mające wspólne interesy czy zainteresowania;
nie działają na podstawie u.m, lecz na podstawie porozumień nieformalnych i wewnętrznoprawnych, co wg Rady Gosp.-Społ. jest podstawową cechą odróżniającą je od organizacji rządowych;
wg Karty NZ Rada Gosp.-Społ. może nawiązywać stosunki z pozarządowymi organizacjami celem konsultacji, stąd niektóre organizacje uzyskały status konsultacyjny (uczestniczą w posiedzeniach Rady jako obserwatorzy, itp.), dzięki czemu mają pośredni wpływ na państwa;
lista wszystkich organizacji w Yearbook of International Organizations (wydawany przez Unię Międzynarodowych Stowarzyszeń) → 500 rządowych, 5000 pozarządowych w 2003 r.;
należą do nich min.: Światowa Federacja Związków Zawodowych, Liga Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża, Instytut P.M., Stowarzyszenie P.M. (ILA) i in.;
Powstanie i rozwój organizacji międzynarodowych
od drugiej połowy XIX w. zaczęły powstawać organizacje międzynarodowe, ze względu na potrzebę stałej współpracy w coraz szerszym zakresie między państwami, opartej na trwałych podstawach organizacyjnych (instytucjonalizacja)
obiektywne przyczyny rozwoju organizacji międzynarodowych:
postęp techniki;
zacieśnianie się stos. m., które doprowadziły do powstania i wzrostu współzależności państw w wielu dziedzinach, a m.in. w łączności i komunikacji, stosunkach gospodarczych, zagad­nieniach społecznych, nauki i techniki, ochrony środowiska, a przede wszystkim w sprawach politycznych i utrzymania pokoju;
pierwszy → Międzynarodowy Związek Telegraficzny (Konwencja Paryska telegraficzna z 1856 r.) wraz z Międzynarodo­wy Biurem Zarządów Telegraficznych z 1868 r.

(…)

… z konferencji + Polska, która nie brała udziału w konferencji na skutek sprzeciwu mocarstw zachodnich na zaproszenie przedstawiciela Rządu Tymczasowego, a Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej powstał dopiero w 1945 r.) → ten drugi warunek tylko po to by Polska stała się członkiem pierwotnym (podpisała Kartę w 1945 r.);
szczególna pozycja - 5 wielkich mocarstw - stali członkowie RB, mają szczególne obowiązki…
… państwa z 1972 r., Konwencja o nieprzedawnianiu zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych z 1974 r. → w ramach regulacji prawnomiędzynarodowej;
stworzyła system standardów normatywnych, umożliwia współpracę i integrację Europy;

… i samostanowienia narodów (wg C. Berezowski to „konsolidacja pokoju powszechnego”);
popieranie współpracy m. w dziedzi­nie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, humanitarnej oraz poszanowania praw człowieka;
harmonizowanie działal­ności m. zmierzającej do w/w celów;
zasady działania ONZ w art. 2 (to jednocześnie zasady p.m.):
suwerenna równość → po raz pierwszy użyte w Deklaracji Moskiewskiej z 1943 r…
… dwustronne, np. umowa z USA o siedzibie), bierne prawo legacji;
na terytorium swych członków korzysta ze zdolności prawnej potrzebnej do wykonywania jej funkcji i osiągnięcia celów;
Siedziba ONZ
uchwała ZO z 1946 r. ustaliła stałą siedzibę w Nowym Jorku + umowa z USA z 1947 r. → okręg administracyjny ONZ - pod kontrolą i władzą ONZ, ale o ile umowa nie stanowi inaczej prawa federalne, stanowe i lokalne USA…
… stron w rejonie północnoatlantyckim na płn. od zwrotnika Raka;
na statki morskie lub powietrzne stron w tym rejonie;
nie jest to org. regionalna, gdyż obejmuje państwa leżące w różnych regionach geo­graficznych;
RADA EUROPY
powstała w 1949 r. na konf. dyplomatycznej w Londynie - 10 państw (Francja, GB, Włochy, Irlandia, Dania, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwecja, Norwegia), w 2004 r. już 45 państw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz