Organizacja narodów zjednoczonych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2065
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja narodów zjednoczonych  - strona 1 Organizacja narodów zjednoczonych  - strona 2 Organizacja narodów zjednoczonych  - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH I. PODSTAWY PRAWNE I ISTOTA ONZ 1) Karta Narodów Zjednoczonych  jest podstawą prawną istnienia i działania ONZ
-została podpisana 26 czerwca 1945r., a weszła w życie 25 października 1945r.
-jest to wielostronna umowa m-dowa, otwarta warunkowo
-KNZ została sporządzona w 5 językach:
-angielskim
-francuskim
-hiszpańskim wszystkie teksty są tekstami autentycznymi
-rosyjskim
-chińskim
-karta składa się z:
1) wstępu
2) 111 artykułów podzielonych na 19 rozdziałów
3) załącznika w postaci Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
Zmiany KNZ  KNZ przewiduje 2 procedury zmian:
a) zwykłe zmiany (poprawki) uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne
-poprawki uchwala Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 wszystkich członków ONZ
-poprawka, by mogła wejść w życie, musi być ratyfikowana przez 2/3 członków ONZ, włączając w to
wszystkich członków RB
b) rewizję KNZ dokonaną przez ogólną konferencję członków ONZ zwołaną w tym celu
-konferencja rewizyjna uchwala zmiany większością 2/3 głosów
-zmiana wchodzi w życie po jej ratyfikacji w takim samym trybie, jak poprawka
-dotychczas nie odbyła się żadna konferencja rewizyjna
-do wejścia w życie poprawek oraz zmian stanowiących rewizję wymagana jest ratyfikacja przez wszystkich stałych
członków RB
-państwo, niebędące stałym członkiem RB może być związane poprawką, przeciwko której głosowało i której nie
ratyfikowało 2) Charakter prawny ONZ  ONZ jest powszechną organizacją m-dową
-jest podmiotem prawa m-dowego, który korzysta z:
 ius contrahendi  przywilejów i immunitetów
 biernego prawa legacji 3) Siedziba ONZ  ONZ posiada stałą siedzibę w Nowym Jorku
-sytuację prawną siedziby określa wymieniona z USA umowa z 1947r.
-umowa określa granice okręgu administracyjnego ONZ
-okręg znajduje się pod kontrolą i władzą ONZ
-o ile umowa nie stanowi inaczej w okręgu obowiązują prawa federalne, stanowe i lokalne USA
-okręg jest nietykalny i władze USA nie mogą tam wkraczać bez zgody Sekretarza Generalnego
-okręg nie może być miejscem azylu 4) Finanse ONZ  budżet ONZ obejmuje 3 rodzaje wydatków:
a) regularne
b) na operacje pokojowe
c) na pomoc humanitarną i na rozwój gospodarczy
-wydatki regularne i na operacje pokojowe mają charakter obowiązkowych składek, a trzeci typ wydatków - wpłat
dobrowolnych
→ budżet regularny - finansuje się z niego bieżącą działalność organizacji (np. wydatki administracyjne)


(…)

… przez Sekretariat i uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne na okres 2 lat
II. CZŁONKOWSTWO W ONZ
1) Członkowie pierwotni  zgodnie z art. 3 KNZ członkami pierwotnymi są państwa, które uczestniczyły w
konferencji w San Francisco bądź uprzednio podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942r. oraz
podpisały i ratyfikowały KNZ
-ONZ liczy 51 członków pierwotnych
-jest to 50 państw, które brały udział w konferencji w San Francisco
30
-51 członkiem jest Polska, która podpisała Deklarację Narodów Zjednoczonych w 1942r., ale nie brała udziału
w konferencji wskutek sprzeciwu mocarstw zachodnich
-Polska podpisała KNZ 16 października 1945r.
-wśród członków pierwotnych najważniejszą rolę odgrywa pięć mocarstw
-są one stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa
-mają szczególne prawa i obowiązki w zakresie utrzymania…
… równouprawnienia
i samostanowienia narodów (tzw. konsolidacja pokoju powszechnego)
III. popieranie współpracy m-dowej w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, humanitarnej oraz
poszanowania praw człowieka
IV. harmonizowanie działalności międzynarodowej, zmierzającej do osiągnięcia wyżej wymienionych celów
2) Zasady działania ONZ  określa je art. 2 KNZ
-są to zasady, wg których mają postępować ONZ…
… wyłącznie m-dowy charakter funkcji SG i nie wywierać na
niego wpływu przy pełnieniu przez niego obowiązków
-funkcjonariusze ONZ korzystają z odpowiednich przywilejów i immunitetów, a SG i jego zastępcy korzystają z
przywilejów i immunitetów dyplomatycznych
-spory między członkami personelu ONZ a ONZ rozstrzyga Trybunał Administracyjny ONZ

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz