Organizacje międzynarodowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wykład - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wykład - strona 2 Organizacje międzynarodowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

.eduProgram: Encyklopedia Organizacji Międzynarodowych - Doliwa-Klepacki Zbigniew M.
5 z ćwiczeń zwalnia egzaminu za aktywność -ocena z zaliczenia ćwiczeń nie przekłada się nas ocena z egzaminu ściąganie na egzaminie daje negatywną oceną, w innych przypadkach nie - zaliczanie egzaminu do skutku + dostaniemy zestaw pytań ! obie 5 z ćwiczeń zwalniają z egzaminu 5 z kolokwium musi być silne! (?) nie ma prezentacji /referatów na ocenę
Po godzinie 14:00 15 czerwca egzamin - pisemnie, 2 pytania po 5 pkt za każde - 1 teoria organizacji Mn, (listę dostaniemy) drugie pytanie ocena skuteczności działania wybranej organizacji międzynarodowych (listę otrzymamy) z wykładu. Pojęcie organizacji międzynarodowej i typologii organizacji międzynarodowych
Termin: MOP i MOM - Międzynarodowe organizacje międzyrządowe - członkami są państwa. Unia stowarzyszeń międzynarodowych - UIA - jest to organizacja zajmująca się badaniem problematyki innych organizacji międzynarodowych i bada procesy ich powstawania i gromadzi ich statuty. Wydaje roczniki org. Min. Istnieje 65 tyś organizacji międzynarodowych według tej organizacji. 96% organizacji międzynarodowych to organizacje pozarządowe. Niektórzy badacze uważają, że istnieje nawet 2 mln organizacji międzynarodowych (99% MOP)
MOM - zrzeszenie międzynarodowe, które realizują cele wyznaczone przez swoich członków na arenie międzynarodowej, posiadają one konkretną strukturę organizacyjną - organy - organ naczelny (skupia przedstawicieli wszystkich członków) i administracyjny (odpowiada za bieżące działanie organizacji). MOM - dodatkowe elementy - 1. Są tworzone, przez co najmniej 3 państwa, zazwyczaj jest ich więcej, 2. Podstawą formalno-prawną funkcjonowania tych organizacji jest umowa międzynarodowa, która w terminologii OM jest nazywa umową założycielską. Jej nazwa jest różna, ale zawsze jest to umowa międzynarodowa. W przypadku MOP członkami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub związku osób pochodzące z co najmniej 3 różnych państw - nigdy państwa, mogą jedynie mieć swoich przedstawicieli, którzy się przyglądają ich pracy. Podstawą formalno-prawną MOP jest umowa prywatna lub prywatno-prawna, z bardzo ważna klauzulą wskazująca iż realizacja celów organizacji MOP będzie działała na płaszczyźnie międzynarodowej. Odróżnia to MOP od NOP - narodowych organizacji pozarządowych. Stwierdzono w latach 80-tych że organizacje wyrabiające zysk i przeznaczają go na działania statutowe (fundacje) są MOP. Typologia organizacji międzynarodowych:
Charakter prawny członków (MOP i MOM)
Dotycząca kryterium podmiotowego (organizacje charakterze powszechnym i partykularnym (jest ich więcej, nie skupiają one wszystkich państw) )
Kryterium przedmiotowej działalności OM (o kompetencjach ogólnych i kompetencjach wyspecjalizowanych)


(…)

… przez ZO lub RB. W konkretnych przypadkach w jego imieniu w krajach docelowych specjalni wysłannicy lub specjalni przedstawiciele. Utrzymanie pokoju (peacekeeping) - termin ten dotyczy inicjatyw mających na celu rozszerzenie możliwości zapobiegania konfliktom, jak i tworzenia pokoju (łącznie ze stosowaniem środków przymusu). Działania na rzecz „utrzymania pokoju” polegają na rozmieszczeniu sił ONZ…
… politycznych i nadzorujących wprowadzanie pokoju
Wsparcie wyborów - np. poprzez wsparcie techniczne
Odbudowa gospodarki
Współpracy z organizacjami regionalnymi
Rozwijanie kontaktów znos oraz z mediami lokalnymi
Ewentualnie chodzić może o działanie na polu militarnym w postaci rozbrojenia, demobilizacji czy niszczenia broni Tworzenie pokoju (peacemaking) - oznacza działania mające doprowadzić do porozumienia walczących stron za pomocą środków przewidzianych w rozdziale VI KNZ. Tworzenie pokoju polega na skłonieniu dyplomatycznymi metodami stron konfliktu do zaprzestania działań zbrojnych oraz wynegocjowania pokojowego rozstrzygnięcia sporu. Wśród ważnych instrumentów znajdują się mediacja i arbitraż (podejmuje je SG na prośbę RB). Podział misji pokojowych
Wojskowe misje obserwacyjne - w ich skład wchodzą…
… organizacyjna
Istnieje struktura cywilna i podporządkowana jej struktura wojskowa. Najważniejszym organem cywilnym jest Rada Północnoatlantycka. W skład Rady wchodzą reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO. Funkcja przewodniczącego Rady jest rotacyjna, natomiast wiceprzewodniczącymi są Sekretarze Generalni NATO. Hastings Lionel Ismay: 4 kwietnia 1952 - 16 maja 1957
Paul-Henri Spaak: 16 maja 1957…
… enough należy Zaprzestać pomocy dla prywatnych korporacji i firm
Walczyć z korupcją (skalę skorumpowanych elit w Organizacjach i krajach docelowych zbadać ma specjalna Komisja Prawdy) Działania na rzecz poprawiania losu kobiet i dzieci (w szczególności zakresie ochrony zdrowia i edukacji) w krajach najbiedniejszych
Ochrona środowiska naturalnego na całym świecie (odszkodowanie za skutki polityki
… bezpieczeństwa na wszystkich możliwych szczeblach oraz nadzorowanie rozwoju więzi instytucjonalnych o kontaktów nieformalnych. W 1997 roku NACC przekształciła się w Euroatlantycką Radę Partnerstwa EAPC - skupiając 22 państwa uczestniczące w programie ”Partnerstwo dla Pokoju” konsultacje w ramach NACC koncentrowały się na następujących kwestiach
Utrzymanie pokoju
Koncepcje kontroli zbrojeń i rozbrojenia Planowanie obronne
Demokratyczne założenia relacji cywilno-wojskowych
Restrukturyzacja przemysłu zbrojeniowego
Wydatki obronne
W styczniu 1994 roku narodził się program „Partnerstwo dla Pokoju”. Współpraca w ramach tego programu miała na celu:
Rozwój współpracy w obszarze bezpieczeństwa Zapewnienie stabilności na kontynencie poprzez:
Zwiększenie przejrzystości budżetów obronnych
Umacnianie cywilnej kontroli…
… Resource Action Center for the Environment jest międzynarodową siecią współpracy. (…)
„Organizacja narodów zjednoczonych - bilans i perspektywy” - Janusz Symonides 50 years is enough Organizacja ta jest koalicją ponad 200 ugrupowań amerykańskich i 160 międzynarodowych działających na tak różnych polach jak feminizm, solidaryzm społeczny, religia, sprawy społeczno-ekonomiczne, prawo pracy oraz polityka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz