Organizacje międzynarodowe i ich typologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe i ich typologia - strona 1 Organizacje międzynarodowe i ich typologia - strona 2 Organizacje międzynarodowe i ich typologia - strona 3

Fragment notatki:

. Pojęcie organizacji międzynarodowej i typologii organizacji międzynarodowych
Termin: MOP i MOM - Międzynarodowe organizacje międzyrządowe - członkami są państwa. Unia stowarzyszeń międzynarodowych - UIA - jest to organizacja zajmująca się badaniem problematyki innych organizacji międzynarodowych i bada procesy ich powstawania i gromadzi ich statuty. Wydaje roczniki org. Min. Istnieje 65 tyś organizacji międzynarodowych według tej organizacji. 96% organizacji międzynarodowych to organizacje pozarządowe. Niektórzy badacze uważają, że istnieje nawet 2 mln organizacji międzynarodowych (99% MOP)
MOM - zrzeszenie międzynarodowe, które realizują cele wyznaczone przez swoich członków na arenie międzynarodowej, posiadają one konkretną strukturę organizacyjną - organy - organ naczelny (skupia przedstawicieli wszystkich członków) i administracyjny (odpowiada za bieżące działanie organizacji). MOM - dodatkowe elementy - 1. Są tworzone, przez co najmniej 3 państwa, zazwyczaj jest ich więcej, 2. Podstawą formalno-prawną funkcjonowania tych organizacji jest umowa międzynarodowa, która w terminologii OM jest nazywa umową założycielską. Jej nazwa jest różna, ale zawsze jest to umowa międzynarodowa. W przypadku MOP członkami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub związku osób pochodzące z co najmniej 3 różnych państw - nigdy państwa, mogą jedynie mieć swoich przedstawicieli, którzy się przyglądają ich pracy. Podstawą formalno-prawną MOP jest umowa prywatna lub prywatno-prawna, z bardzo ważna klauzulą wskazująca iż realizacja celów organizacji MOP będzie działała na płaszczyźnie międzynarodowej. Odróżnia to MOP od NOP - narodowych organizacji pozarządowych. Stwierdzono w latach 80-tych że organizacje wyrabiające zysk i przeznaczają go na działania statutowe (fundacje) są MOP. Typologia organizacji międzynarodowych:
Charakter prawny członków (MOP i MOM)
Dotycząca kryterium podmiotowego (organizacje charakterze powszechnym i partykularnym (jest ich więcej, nie skupiają one wszystkich państw) )
Kryterium przedmiotowej działalności OM (o kompetencjach ogólnych i kompetencjach wyspecjalizowanych)
Kryterium dotyczące możliwości przystąpienia do OM (3 typy - organizacje otwarte, zamknięte, półotwarte - organizacje do których mogą przystąpić jedynie niektóre podmioty na podstawie określonego kryterium - głównie geograficzne. Kryterium stopnia władzy organizacji nad swoimi członkami (klasyczne/tradycyjne i ponadnarodowe/ponadpaństwowe)
Kryterium celów i skutków działalności organizacji międzynarodowej (koordynacyjne (rozwijanie współpracy w określonych dziedzinach) i integracyjne (współpraca prowadzi do trwałych zmian w strukturach między państwami) Historia organizacji międzynarodowych

(…)

… i edukacji) w krajach najbiedniejszych
Ochrona środowiska naturalnego na całym świecie (odszkodowanie za skutki polityki dostosowawczej dla poszkodowanych krajów)
Wśród krytykowanych instytucji jest też grupa G8 (wcześniej G7). Krytyka dotyczy:
Braku działań na rzecz oddłużenia krajów trzeciego świata
Braku inwestycji w krajach słabo rozwiniętych
Braku wystarczającej pomocy na rzecz rozwoju dla krajów…
… już istniejących. W obu przypadkach SG działa zakresie powierzonych mu obowiązków przez ZO lub RB. W konkretnych przypadkach w jego imieniu w krajach docelowych specjalni wysłannicy lub specjalni przedstawiciele. Utrzymanie pokoju (peacekeeping) - termin ten dotyczy inicjatyw mających na celu rozszerzenie możliwości zapobiegania konfliktom, jak i tworzenia pokoju (łącznie ze stosowaniem środków przymusu…
… konfliktu. Prewencyjne akcje PB dotyczą szczególności
Realizowania misji politycznych i nadzorujących wprowadzanie pokoju
Wsparcie wyborów - np. poprzez wsparcie techniczne
Odbudowa gospodarki
Współpracy z organizacjami regionalnymi
Rozwijanie kontaktów znos oraz z mediami lokalnymi
Ewentualnie chodzić może o działanie na polu militarnym w postaci rozbrojenia, demobilizacji czy niszczenia broni Tworzenie pokoju (peacemaking) - oznacza działania mające doprowadzić do porozumienia walczących stron za pomocą środków przewidzianych w rozdziale VI KNZ. Tworzenie pokoju polega na skłonieniu dyplomatycznymi metodami stron konfliktu do zaprzestania działań zbrojnych oraz wynegocjowania pokojowego rozstrzygnięcia sporu. Wśród ważnych instrumentów znajdują się mediacja i arbitraż (podejmuje je SG na prośbę RB…
… - Wzmocnione i Bardziej Operacyjne Partnerstwo EMOP (…)
Struktura organizacyjna
Istnieje struktura cywilna i podporządkowana jej struktura wojskowa. Najważniejszym organem cywilnym jest Rada Północnoatlantycka. W skład Rady wchodzą reprezentanci wszystkich państw członkowskich NATO. Funkcja przewodniczącego Rady jest rotacyjna, natomiast wiceprzewodniczącymi są Sekretarze Generalni NATO. Hastings Lionel Ismay…
… NACC miało być ułatwienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na wszystkich możliwych szczeblach oraz nadzorowanie rozwoju więzi instytucjonalnych o kontaktów nieformalnych. W 1997 roku NACC przekształciła się w Euroatlantycką Radę Partnerstwa EAPC - skupiając 22 państwa uczestniczące w programie ”Partnerstwo dla Pokoju” konsultacje w ramach NACC koncentrowały się na następujących kwestiach
Utrzymanie pokoju
Koncepcje kontroli zbrojeń i rozbrojenia Planowanie obronne
Demokratyczne założenia relacji cywilno-wojskowych
Restrukturyzacja przemysłu zbrojeniowego
Wydatki obronne
W styczniu 1994 roku narodził się program „Partnerstwo dla Pokoju”. Współpraca w ramach tego programu miała na celu:
Rozwój współpracy w obszarze bezpieczeństwa Zapewnienie stabilności na kontynencie poprzez:
Zwiększenie…
… polach jak feminizm, solidaryzm społeczny, religia, sprawy społeczno-ekonomiczne, prawo pracy oraz polityka na rzecz rozwoju. Głównym jej celem jest jednak walka o zmianę sposobu funkcjonowania współczesnych instytucji świata kapitalistycznego - MFW i Banku Światowego. Wśród celów programowych wymienionych w deklaracji z 2000 r. znalazły się:
Walka o skreślenie długów krajów rozwijających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz