Organizacje międzynarodowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe- opracowanie - strona 1 Organizacje międzynarodowe- opracowanie - strona 2 Organizacje międzynarodowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje międzynarodowe
1.Istota i specyfika organizacji międzynarodowych
organizacja-(gr.organom,łac.organum)narzędzie,narząd
termin organizacja międzynarodowa pojawił się w języku polityki i naukowym po I wojnie światowej
Definicja:
Wojciech Morawiecki: organizacja międzynarodowa to proces wspołpracy suwerennych państw przebiegajacy w szczególnej formie,której podstawową cecha jest istnienie stałych organów,podejmujących decyzje w sprawie wspólnych zadań i środków ich realizacji.
Remigiusz Bierzanek:OM to zrzeszenie państw,innych osób prawnych lub fizycznych z różnych państw powołane do zycia w celu realizacji zadań określonuych w statucie.
Zbigniew Doliwa-Klepacki:względnie trwały związek suwerennych państw,powstały w wyniku umowy międzynarodowej,posiadający stałe organy,wyposażone w określone w tej umowie uprawnienia,działające dla realizacji wspólnych celów.
Cechy OM:
1.Posiadanie stałych organów-OM to system stałych organów,tworzą one jej strukture instytucjonalną i organizują kolektywne zachowania państw członkowskich.Wyposażone sa w kompetencje.Funkce poszczególnych organów są zróżnicowane.Organy międzyrządowe, plenarne i wykonawczo zarządzające są głównymi organami decyzyjnymi.Z kolei organy sądowe,najczęściej w postaci stałych trybunałów międzynarodowych lub koncyliacji i arbitrażu służą pokojowemu roztrzyganiu przede wszystkim sporów prawnych między panstwami,ale także i tych politycznych.
2.Stała podstawa prawna w postaci statutu-w przypadku OM jest to wielostronna umowa międzynarodowa.Status nadaje osobowość prawnomiędzynarodową ,określa cele organizacji,zakres podejmowanych działań.
3.Organizacje międzyrządowe są wtórne wobec suwerennych państw,które są ich członkami- wpływ państwa na organizacje jest większy niż wpływ organizacji na panstwo.
4.Organizacje sa tworami względnie trwałymi
5.OM są strukturami celowościowymi-działają w sposób zorganizowany na rzecz realizacji celów określonych w statucie.
6.OM są strukturami wielostronnymi-mogą je tworzyć co najmniej 3 państwa.\
Prawidłowości wynikające z cech OM:
1.Proces instytucjonalizacji-tworzenie i funkcjonowanie organizacyjno-normatywnych form SM.U podstaw tego procesu leży potrzeba regulowania i porządkowania wzajemnych oddziaływań państw i innych uczestników SM w warunkach coraz wiekszych współzależności.
2.Proces multilateralizacji- uwielostronnianie SM,dotyczy ewolucji dyplomatycznych ich form i oznacza przechodzenie od dwustronnych do wielostronnych,i to stałych,jakimi są organizacje.
2.Geneza i rozwój OM
Zaczęły powstawać w XIX wieku, warunkiem ich tworzenia był rozwinięty system scentralizowanych państw narodowych. Jednak struktury przypominające obecne OM istniały już w starozytności,tzw. Amfiktionie czyli organizacje religijno-polityczne i symmachie czyli świeckie organizacje polityczno wojskowe. Ich członkami były greckie polis.Początek powstawania obecnych OM przypada na I połowę XIX wieku. Powstał wtedy zespół przesłanek materialnych, czyli osiągnięcia naukowo-techniczne,które stymulowały ale również wymuszały na państwach rozwój transgranicznych kontaktów i więzi.To z kolei prowadziło do powstawania coraz gęstszych sieci współzależności.


(…)

… regulacyjna(normotwórcza)-polega na tworzeniu norm określających wzorce zachowań uczestników stosunków międzynarodowych. Wzorce zachowań najczęściej przybierają postać norm politycznych, zwanych „miękkim prawem”. Taki charakter mają decyzje OBWE czy deklaracje lub rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W przypadku ONZ niektóre z tych dokumentów miały wręcz fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania społeczności międzynarodowej po II wojnie światowej. Jest to chociażby Powszechna Deklaracja Praw Człowieka(1948), czy uchwalona w 1960r. Deklaracja w sprawie przyznania niepodległości obszarom kolonialnym.
Funkcja kontrolna-jest dość ściśle powiązana z funkcją regulacyjną. Polega na ocenianiu stanu faktycznego zachowań państw członkowskich w określonej dziedzinie stosunków międzynarodowych z punktu widzenia…
… forma ( zewnętrzny wyraz, formalny sposób przejawiania się stosunków międzynarodowych, co w istocie oznacza brak organizacji) dyplomatycznych stosunków międzynarodowych.
2.Instrument polityki zagranicznej państw.( Mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim państwa na to pozwolą-podmiotowość ograniczona, marionetkowa)
3.Autonomiczny uczestnik stosunków międzynarodowych.( Oznacza to ich pełną…
… podmiotowości organizacji międzyrządowych i odmienności opcji ich postrzegania nie ma wątpliwości co do tego, ze posiadają one podmiotowość politycznomiędzyrządową( są uczestnikiem stosunków międzynarodowych) i prawnomiędzynarodową, chociaż ta ostatnia jest specyficzna gdyż jest to podmiotowość wtórna, nadana z woli państw, a jej zakres jest określony w statutach organizacji będących wielostronnymi umowami…
… stosowane są dwie główne procedury podejmowania decyzji, tj. przez głosowanie i przez konsensus.
Procedury głosowania są zróżnicowane.
Najstarszą jest głosowanie na zasadzie jednomyślności.( U podstaw leży poszanowanie suwerennej równości państw)
Ze względu jednak na liczne wady( ogólnikowość decyzji, czy długi okres jej podejmowania) zastąpiono ją procedurą głosowania na zasadzie większości kwalifikowanej
….(Najcześciej spotykany próg 2/3 głosów.
Trzecią procedurą jest głosowanie na zasadzie większości absolutnej (bezwzględna) ,a czwarta zasadą jest większość zwykła.( występuję w większości organizacji powszechnych.)
W niektórych organizacjach międzynarodowych stosowany jest system głosów ważonych.(Poszczególne państwa dysponują różną liczbą głosów- najczęściej stosowane w międzynarodowych organizacjach…
… międzynarodowymi.Przesłanki podmiotowości organizacji międzyrządowych, także prawnomiędzynarodowej, tworzy odrębna ich osobowość.
Organizacje międzyrządowe mają zdolność prawną, czyli mogą być podmiotem praw i obowiązków wynikających z prawa międzynarodowego.
Zdolność do czynności prawnych:
-zdolność traktatowa
-bierne ale także i czynne prawo legacji
-ograniczona zdolność procesowa.
Wyrazem podmiotowości organizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz