Organizacje międzynarodowe- cechy, funkcje, podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4893
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe- cechy, funkcje, podział - strona 1 Organizacje międzynarodowe- cechy, funkcje, podział - strona 2 Organizacje międzynarodowe- cechy, funkcje, podział - strona 3

Fragment notatki:

1. Pojęcie organizacji międzynarodowej.

Organizacja międzynarodowa definiowana jest najczęściej jako względnie trwały (stały) związek suwerennych państw, powstały w wyniku umowy międzynarodowej, posiadający stałe organy wyposażone w określone w tej umowie uprawnienia działające dla realizacji wspólnych celów. Innymi słowy jest to forma międzynarodowej wielostronnej współpracy państw lub osób fizycznych bądź prawnych pochodzących z różnych krajów, która została powołana dla realizacji celów określonych w jej statucie.

2. Cechy organizacji międzynarodowej:
Do najważniejszych cech każdej organizacji międzynarodowej zalicza się:
a) jej trwały charakter- formalną strukturę,
b) istnienie specjalnej umowy międzynarodowej powołującej organizację do życia- podstawę prawną,
c) wyodrębnienie specjalistycznych organów zarządzających organizacją,
d) członkostwo co najmniej dwóch państw,
e) cele reprezentujące interesy wszystkich członków organizacji

3. Funkcje pełnione przez organizacje międzynarodowe.

Funkcjami, jakie pełni organizacja międzynarodowa są funkcje: regulacyjne, operacyjne, kontrolne i sądowe. Funkcje regulacyjne to proces ustanawiania norm o charakterze moralnym, politycznym, czy prawnym, mających kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych. W sferze wewnętrznego funkcjonowania organizacji międzynarodowych oznacza to tworzenie tzw. prawa wewnętrznego (ustanawianie organów pomocniczych, status urzędników, gospodarka finansowa, sposób głosowania). W sferze zewnętrznej organizacja międzynarodowa, realizując funkcje regulacyjne, wykonuje istniejące umowy międzynarodowe, tworzy normy o charakterze aktów prawotwórczych, a także współtworzy normy umowne prawa międzynarodowego jako strona umów międzynarodowych. Funkcje operacyjne polegają na procesie bezpośredniego świadczenia usług (np. pomocy humanitarnej) na podstawie własnych decyzji oraz przy pomocy zasobów ludzkich i materialnych, jakimi organizacja dysponuje (zarządzanie majątkiem, praca badawcza, utrzymanie porządku, wydawanie biuletynów, tłumaczenia). Funkcje kontrolne to proces ustalania stanu faktycznego oraz konfrontowania go z treścią norm i wzorów w celu przystosowania do nich postępowania uczestników stosunków międzynarodowych. Celem funkcji sądowych w organizacjach międzynarodowych jest rozstrzyganie sporów między państwami członkowskimi oraz między organizacją międzynarodową a jej personelem. W niektórych organizacjach międzynarodowych rozstrzyganie sporów może dotyczyć sporów między państwami członkowskimi a organami organizacji międzynarodowej, tymi ostatnimi a osobami fizycznymi i prawnymi. Organy wykonujące funkcje sądowe to organy sądowe w ścisłym znaczeniu, trybunały rozjemcze (arbitrażowe) i trybunały administracyjne. Wspólną cechą funkcji wykonywanych przez organy sądowe i trybunały rozjemcze jest to, że rozstrzygają one spory wyłącznie między państwami.

(…)

… w sposób funkcjonalny, tzn. nie na podstawie umowy międzynarodowej - wykształciły się w toku współpracy między państwami. Do tej grupy podmiotów należy np. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, CEFTA, NAFTA. Każda z organizacji międzyrządowych ma co najmniej jeden organ, będący zebraniem przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (np. Zgromadzenie Ogólne ONZ, Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy), który zbiera się stosunkowo rzadko (najczęściej raz w roku). Oprócz tego funkcjonuje jeszcze organ o charakterze rady lub komitetu, który obraduje częściej (kilka razy w roku). W organizacjach zrzeszających większą liczbę członków organ ten składa się z ograniczonej liczby przedstawicieli państw członkowskich (np. Rada Bezpieczeństwa ONZ… (…) i trybunały rozjemcze jest to, że rozstrzygają one spory wyłącznie między państwami. 4.Podział organizacji międzynarodowych ze względu na różne kryteria: charakter ich uczestników:

  • międzyrządowe i pozarządowe
  • geograficzne: uniwersalne i regionalne
  • charakter ich kompetencji: o kompetencjach ogólnych i wyspecjalizowane:
  • organizacje gospodarcze, np. Światowa Organizacja Handlu (WTO)
  • organizacje polityczno…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz