Organizacje międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe  - strona 1 Organizacje międzynarodowe  - strona 2 Organizacje międzynarodowe  - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA (ORGANIZACJA MIĘDZYRZĄDOWA)  rozróżnia się:
1) organizacje międzyrządowe (rządowe)
2) organizacje pozarządowe)
Organizacje międzyrządowe (rządowe)  tworzone są przez państwa i działają na podstawie umów m-dowych
-ich członkami są państwa, a w wyjątkowych przypadkach obszary nierządzące się samodzielnie lub organizacje
ruchów narodowowyzwoleńczych
-mają określony zakres podmiotowości prawnomiędzynarodowej
-jest to forma współpracy państw, ustalona w wielostronnej umowie m-dowej, obejmująca względnie stały zakres
uczestników
-posiada stałe organy o określonych kompetencjach i uprawnieniach, działające dla realizacji wspólnych celów
Organizacje pozarządowe  ich członkami są związki, instytucje, osoby prawne i fizyczne z różnych państw
-jest ich znacznie więcej niż organizacji rządowych
-zalicza się do nich m.in.:
 Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża
 Instytut Prawa Międzynarodowego
 Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego
-organizacje te działają na podstawie porozumień nieformalnych lub porozumień o charakterze wewnątrzprawnym
-art. 71 Karty NZ stanowi, że Rada Gospodarczo Społeczna może nawiązywać odpowiednie stosunki prawne z
organizacjami pozarządowymi
-na podstawie tego art. niektóre organizacje uzyskały status konsultacyjny
-mogą one uczestniczyć w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa w charakterze obserwatorów, przedstawiać
pisemne oświadczenia itp. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych (rządowych)  organizacje można podzielić wg różnych kryteriów:
I. wg kryterium członkowstwa
a) organizacje powszechne (uniwersalne) - zmierzają do objęcia wszystkich państw
-ich statuty przewidują, że są dostępne dla wszystkich państw
27
b) organizacje regionalne lub partykularne - ich członkowstwo jest w samym założeniu ograniczone, np. do
państw określonego regionu geograficznego (np. Unia Afrykańska) lub pewnej kultury (np. Liga Państw
Arabskich)
II. wg zakresu kompetencji
a) organizacje o kompetencjach ogólnych - rozwijają działalność we wszystkich ważniejszych dziedzinach
stosunków m-dowych
-np. ONZ, Organizacja Państw Amerykańskich, Liga Państw Arabskich
b) organizacje specjalne lub funkcjonalne - ich kompetencja jest ograniczona do określonych, specjalnych
dziedzin stosunków m-dowych (np. gospodarczych, kulturalnych)
-np. Wspólnoty Europejskie, organizacje wyspecjalizowane związane z ONZ
III. wg kryterium stopnia władzy w stosunku do państw członkowskich


(…)

… budowy istnieją liczne odchylenia
PODZIAŁ ORGANÓW ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH  istnieją różne kryteria podziału
I. wg kryterium składu organu
a) organy składające się z państw - państwa reprezentowane są przez przedstawicieli, którzy działają
na podstawie instrukcji otrzymywanych od rządów
-działania przedstawicieli przypisywane są państwom
-np. Rada Bezpieczeństwa ONZ
-organy te dzielą się na:
28…
… organami stałymi
b) organy czasowe (organy ad hoc) - ich mandat jest czasowo ograniczony
III. wg funkcji - podział nie jest jednoznaczny i ostry
a) organy polityczne, deliberujące - organy naczelne, które decydują o wszystkich ważniejszych
sprawach
b) organy wykonawcze - zarządzają organizacją w oparciu o decyzje o charakterze ogólnym, podjęte
przez organ naczelny
c) organy administracyjne - pełnią…
… wszystkich państw
-stosowanie jednomyślności we wszystkich sprawach utrudnia osiągnięcie efektywności działania
organizacji m-dowej
-we współczesnych organizacjach rozwinęły się różne procedury głosowania i system podejmowania
uchwał większością głosów
→ podejmowanie uchwał większością głosów - stosowane są procedury:
 zwykłej większości głosów
 bezwzględnej większości głosów
większości kwalifikowanej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz