Organizacja wewnętrzna parlamentu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja wewnętrzna parlamentu - strona 1 Organizacja wewnętrzna parlamentu - strona 2 Organizacja wewnętrzna parlamentu - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA PARLAMENTU Powszechnie odróżnia się organy kierownicze i pomocnicze Sejmu i Senatu, które muszą składać się z posłów/senatorów, a wpływ na ich kształt ma tylko dana izba. Organem apolitycznym i permanentnym jest Kancelaria Sejmu, która zajmuje się sprawami techniczno-organizacyjnymi. Do organów kierowniczych Sejmu należą: Marszałek Sejmu : art. 110 ust. 1 - Sejm wybiera ze swego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. Ust. 2 - Marszałek Sejmu przewodniczy obradom, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz;
kandydaturę może zgłaszać grupa min. 15 posłów , a wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów przy ½ obecnych (tak samo wicemarszałkowie - brak określonej ich liczby). Brak uregulowań prawnych dot. odwołania, ale bak też zakazu (w rSen jest taka możliwość); wewnętrzne obowiązki : reprezentowanie Sejmu (przekazywanie aktów podjętych przez Sejm innym organom), stanie na straży praw i godności Sejmu (opinia w sprawie rozwiązania sejmu); prowadzenie spraw z zakresu stosunków Sejmu z instytucjami i innymi organami UE ; zwoływanie posiedzeń Sejmu (ustalanie porządku dziennego i przewodniczenie obradom, dyscyplinowanie posłów); kierowanie pracami Prezydium Sejmu, przewodniczenie Prezydium i Konwentowi Seniorów ; czuwanie nad tokiem i terminowością prac Sejmu (nadawanie biegu inicjatywom ustawodawczym, decydowanie o sposobie przeprowadzania pierwszego czytania projektów); udzielanie posłom niezbędnej pomocy w ich pracy , min. czuwanie nad wykonywaniem obowiązków wobec posłów przez administrację rządową i samorządową; administrowanie Sejmem (min. powoływanie i odwoływanie Szefa Kancelarii Sejmu po opinii Komisji Regulaminowej oraz jego zastępców po opinii Szefa, wydawanie zarządzeń porządkowych); zewnętrzne obowiązki : przewodniczący Zgromadzenia Narodowego (art. 114 ust. 1); sprawuje zastępstwo Prezydenta RP , gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu lub w razie opróżnienia urzędu prezydenta (art. 131); zarządza wybory prezydenta (art. 128 ust. 2); Wicemarszałkowie - są członkami Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów oraz zastępcami Marszałka w zakresie jego wewnątrzsejmowych zadań. W odniesieniu do zadań zewnętrznych zadań zastępcą jest przeważnie Marszałek Senatu; Prezydium Sejmu - nie jest organem konstytucyjnym, składa się z Marszałka i wicemarszałków (organ kolegialny). Funkcjonuje ciągle w czasie kadencji. Nie ma możliwości odwołania całego prezydium, czy wszystkich jego członków na raz. Brak jasnego podziału zadań między Marszałka a Prezydium; kompetencje ( bez formuły kierowania pracami Sejmu

(…)

… Sejmu reprezentowały osobną listę wyborczą;
formalnie jest ciałem doradczym dla Prezydium, w rzeczywistości jednak odgrywa znacznie silniejszą rolę → opinie dot. porządku dziennego, terminów posiedzeń, trybu dyskusji nad punktami porządku, wnioski co do wyboru przez Sejm jego organów → charakter politycznych dyrektyw dot. pracy Sejmu;
Do organów pomocniczych zaliczamy: Komisje sejmowe
… komisji;
rodzaje komisji:
stałe - przewiduje je regulamin, tj. sejm ma obowiązek je utworzyć. Istnieją przez całą kadencję. Obecnie 25 komisji, 2 kryteria wyodrębnienia - resortowe i funkcjonalne (np. k. ustawodawcza, k. odpowiedzialności konstytucyjnej);
szczególna rola k. finansów publicznych (kryterium resortowo-funkcjonalne);
nadzwyczajne - tworzone doraźnie przez Sejm, który określa zakres spraw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz