Organizacja i Zarządzanie - opracowane pytania do egzaminu, alfabetycznie

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja i Zarządzanie - opracowane pytania do egzaminu, alfabetycznie - strona 1 Organizacja i Zarządzanie - opracowane pytania do egzaminu, alfabetycznie - strona 2 Organizacja i Zarządzanie - opracowane pytania do egzaminu, alfabetycznie - strona 3

Fragment notatki:

Ergonomia – miejsce w nauce i praktyce
Formalizacja struktury organizacyjnej (6 elementów)
1. projektowanie stanowisk pracy – określenie zakresu zadań i
obowiązków pracownika,zakresu jego specjalizacji,
2. grupowanie stanowisk pracy – łączenie w logiczny i sprawny sposób
pracy pracowników przedsiębiorstwa. Jest to tworzenie działów lub
wydziałów, polegający na agregacji pracy lub departamentalizacji,
3. ustalanie hierarchii służbowej – czyli określenie stosunków
podporządkowania miedzy poszczególnymi stanowiskami,
4. podział władzy pomiędzy poszczególne stanowiska – jest to ustalenie
władzy pomiędzy przełożonym a podwładnym, wiąże się z ustaleniem
uprawnień oraz delegowaniem obowiązków (zadań) i uprawnień,
5. koordynacja działań – proces integrowania zadań i działalności
odrębnych jednostek organizacji w celu sprawnego osiągania celów,
6. różnicowanie stanowisk – jest to rozróżnienie między stanowiskami
liniowymi a sztabowymi.
Metody twórczego rowiązywania problemów:
Metoda burzy mózgów A. Osborna, zaliczana jest do metod odroczonego
wartościowania i opiera się psychologicznym prawie swobodnych skojarzeń.
Do podstawowych jej założeń należą: wyłączenie wszelkiej oceny krytycznej
w procesie generowania pomysłów, nie skrępowana wyobraźnia w trakcie
zgłaszania pomysłów, dążenie do zgromadzenia możliwie dużej liczby pomysłów, ulepszanie i rozwijanie zgłoszonych pomysłów oraz kombinowanie szeregu pomysłów wcześniej zgłoszonych. Warunkiem skuteczności metody jest
dobra organizacja twórczego myślenia. Zaleca się tworzenie dwóch zespołów,
jednego realizującego zadania przewidziane w sesji pomysłowości oraz drugiego utworzonego dla wartościowania pomysłów i wyboru rozwiązań do
wdrożenia.
Metoda analizy morfologicznej opracowana przez F. Zwieky’ego zaliczana
jest do grupy metod kombinatorycznych, stymulujących wyobraźnię. Jest
logiczno-analityczną metodą poszukiwania i osiągania twórczych rozwiązań
drogą systematycznej analizy wszystkich możliwych rozwiązań
Organizacja
- system złożony z ludzi i zasobów techniczno-materiałowych, których współdziałanie charakteryzowane jest przez:
• istnienie celów systemu,
• zgodność pomiędzy strukturą a funkcjami systemu,
• wzajemna zależność systemu i otoczenia
• autonomia – możliwość decydowania
Znaczenie atrybutowe – szczególny rodzaj stosunków części do siebie i do
złożonej z nich całości, który polega na tym, iż części współprzyczyniają się
do powodzenia całości
Znaczenie rzeczowe – rezultat procesu organizowania, charakteryzujący się
określonym składem całości oraz powiązaniami między elementami tej całości.
Znaczenie czynnościowe - organizowanie, które polega na takim
przekształcaniu wzajemnego stosunku części do siebie i do złożonej z nich całości, aby części te w możliwie wysokim stopniu przyczyniały się do powodzenia całości
Podejście diagnostyczne do organizowania – główne cechy
U podstaw tego podejścia leżą metody wypracowane przez szkołę klasyczną,
a w szczególności analiza elementarna Taylora i cyk ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz