Metody zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody zarządzania - strona 1 Metody zarządzania - strona 2 Metody zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

METODY ZARZADZANIA
Metody zarządzania
-zarządzanie przez komunikację
-zarządzanie przez konflikt
-zarządzanie przez cele
-zarządzanie przez delegowanie uprawnień
-zarządzanie przez wyjątki
Zarządzanie przez komunikację
-budowa i doskonalenie systemu stałego informowania pracowników o głównych celach,
problemach przedsiębiorstwa, zamierzeniach kierownictwa oraz o aktualnej i docelowej
pozycji przedsiębiorstwa na rynku
-cel – wywołanie zaufania, pozytywnych zachowań i lepszej motywacji do pracy
Komunikacja w przedsiębiorstwie
-komunikacja pionowa – od podwładnych do przełożonych oraz od przełożonych do
podwładnych
-komunikacja pozioma – przekazywanie informacji między komórkami organizacyjnymi na
tym samym szczeblu w strukturze organizacyjnej
Drugi podział
-Komunikacja werbalna
-Komunikacja niewerbalna
Zarządzanie przez konflikt
-zakres działań menedżera podejmowanych w celu zlikwidowania, ograniczenia, osłabienia
lub nadania konfliktowi określonego kierunku
-możliwie wczesne wykrywanie potencjalnych konfliktów w celu zapanowania nad nimi i
odpowiedniego sterowania w celu wykorzystania ich dla dobra przedsiębiorstwa
Rodzaje konfliktów
-kryterium podmiotowe:
*konflikt wewnętrzny (intrapersonalny)
*konflikt interpersonalny
*konflikt intergrupowy
*konflikt interorganizacyjny (zewnętrzny)
-kryterium podłoża konfliktu:
*konflikt racjonalny
*konflikt irracjonalny
Kryterium skutku konfliktu:
*konflikt destrukcyjny
*konflikt konstruktywny
-kryterium stopnia nasilenia relacji konfliktowych:
*walka
*gra
*opór
-kryterium objawów konfliktu:
*konflikt gorący
*konflikt zimny
Zarządzanie przez cele
-wspólne wyznaczanie celów organizacji realizowane przez przełożonych i podwładnych oraz
wspólna i dokonywana systematycznie ocena ich realizacji
-metoda zorientowana na wyniki
Procedura zarządzania przez cele
-przygotowanie organizacji
-formułowanie celów strategicznych
-formułowanie celów operacyjnych
-opracowywanie indywidualnych planów działań
-bieżąca obserwacja i okresowe przeglądy
-ocena końcowa i wnioski
Zarządzanie przez delegowanie uprawnień
-czasowe przekazywanie przez kierownika podległym pracownikom formalnych uprawnień i
odpowiedzialności za wykonanie określonych zadań
-znaczna swoboda podejmowania decyzji oraz wyboru sposobu i metody działania przez
pracownika
-zasada – wszelkie uprawnienia konieczne do podjęcia decyzji należy lokować możliwie na
jak najniższych, a jednocześnie kompetentnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej
Zarządzanie przez wyjątki
-uwaga kierownika skierowana na odchyleniach (pozytywnych i negatywnych) od przyjętych
planów, standardów, norm, wzorców i rutynowych zachowań
-wskazanie stopnia niezgodności oraz wymagany poziom uwagi i działań ze strony
kierownictwa
Klasyfikacja wyjątków (odchyleń)
-odchylenia w granicach norm tolerancji, które nie wymagają uwagi kierownika
-odchylenie nieznacznie poza normą
-odchylenie wyraźnie poza normą
-odchylenie drastycznie poza normą
Procedura zarządzania przez wyjątki
-identyfikacja ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz