Organizacja Funduszy Europejskich

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja Funduszy Europejskich - strona 1 Organizacja Funduszy Europejskich - strona 2 Organizacja Funduszy Europejskich - strona 3

Fragment notatki:


Organizacja Funduszy Europejskich Na system organizacyjny funduszy europejskich składają się trzy główne poziomy: koordynacja
zarządzanie
wdrażanie
Na każdym z tych poziomów działają inne instytucje. Są to więc: Instytucje Koordynujące i Monitorujące - na etapie koordynacji i monitoringu; Instytucje Zarządzające - na etapie zarządzania oraz Instytucje Pośredniczące i Wdrażające - na etapie wdrażania. Dodatkowo, w ostatnim etapie uczestniczą także Instytucje Certyfikujące i Instytucja Audytowa.
Komitet Monitorujący  Komitety Monitorujące programy operacyjne są powoływane przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Pracom Komitetu Monitorującego przewodniczy przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego. Obsługę prac Komitetu Monitorującego zapewnia Sekretariat komitetu monitorującego utworzony przy właściwej instytucji zarządzającej PO bądź instytucji zarządzającej RPO. Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. W skład Komitetu Monitorującego wchodzą:
Przewodniczący Komitetu,
przedstawiciel Instytucji Zarządzającej,
przedstawiciel koordynatora NSRO,
przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za zakres działań realizowanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych,
przedstawiciel ministra finansów,
przedstawiciel instytucji koordynującej proces lizboński w Polsce,
przedstawiciel instytucji certyfikującej,
przedstawiciele samorządów terytorialnych,
przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych,
przedstawiciel instytucji ds. koordynacji strategicznej,
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego mogą brać udział w posiedzeniach Komitetów w roli doradców lub obserwatorów. W posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą brać udział także inne osoby, które są zapraszane przez przewodniczącego. Uczestniczą one w obradach w charakterze obserwatorów. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczące komitetów monitorujących określają procedurę wyboru partnerów społeczno-gospodarczych do składu Komitetu Monitorującego, tak by zapewnić szeroką reprezentację odpowiadającą specyfice programu i poszczególnym sektorom gospodarki. Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla wybranych osi priorytetowych, któremu deleguje część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może powoływać stałe grupy robocze w szczególności dla właściwej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. Szczegółowy skład i tryb pracy oraz zasady działania Komitetu Monitorującego określa Instytucja Zarządzająca.


(…)

… jednostek kontroli skarbowej podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, tj. wyodrębnionej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów (obecnie Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej) oraz 16 urzędów kontroli skarbowej umiejscowionych na poziomie województwa. W każdym z urzędów kontroli skarbowej zostały utworzone wyodrębnione komórki organizacyjne odpowiedzialne…
… Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej nadzoruje, koordynuje i zapewnia odpowiednią jakość pracy urzędu kontroli skarbowej. Departament ten może wykorzystywać następujące mechanizmy kontroli:
wprowadzenie systemu zarządzania dokumentacją (w tym określenie kryteriów sporządzania dokumentów, a także ich standaryzacja oraz informatyzacja),
nadzór nad wykonywaniem prac (przypisanie…
… oraz wyników oceny realizacji programu,
analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu operacyjnego ułatwiających realizację celów funduszy strukturalnych i Funduszu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz