Organ nadzorczy SCE - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organ nadzorczy SCE - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Organ nadzorczy
9Organ nadzorczy sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw przez organ zarządzający. Organ ten nie jest uprawniony do samodzielnego prowadzenia spraw SCE. Organ nadzoru także nie jest uprawniony do reprezentowania SCE w stosunkach z osobami trzecimi. Na zasadzie wyjątku reprezentuje on jednak SCE w stosunkach z organem zarządzającym lub członkami tego organu, w postępowaniach sądowych lub przy zawieraniu umów (art. 39 ust. 1 rozporządzenia). Istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru mają uprawnienia informacyjne organu nadzorczego. Kwestię tę reguluje art. 40 rozporządzenia.
Członkowie organu nadzorczego są powoływani i odwoływani przez walne zgromadzenie. Jednakże członkowie pierwszego organu nadzorczego mogą być powołani przez statut. Nie narusza to ewentualnego porozumienia dotyczącego zaangażowania pracowników, zawartego zgodnie z dyrektywą 2003/72/WE. Członkowie niebędący użytkownikami mogą obsadzić nie więcej niż jedną czwartą ogólnej liczby stanowisk w organie nadzorczym (art. 39 ust. 2 i 3 rozporządzenia).
Liczbę członków organu nadzorczego lub zasady jej wyznaczania określa statut SCE. Jednakże państwa członkowskie mogą określić liczbę członków lub skład organu nadzorczego bądź minimalną i/lub maksymalną liczbę członków organu nadzorczego SCE, mającej swoją statutową siedzibę terytorium danego państwa członkowskiego (art. 39 ust. 4 rozporządzenia). Zgodnie z art. 14 ustawy o SCE rada nadzorcza SCE składa się co najmniej z trzech członków SCE. Organ nadzorczy wybiera przewodniczącego spośród swych członków. Jeżeli połowa członków organu nadzorczego została powołana przez pracowników, tylko członek powołany przez walne zgromadzenie może być wybrany na przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia organu nadzorczego na zasadach przewidzianych w statucie, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków organu nadzorczego, lub na wniosek organu zarządzającego. Wniosek taki musi podawać powody zwołania posiedzenia. Jeżeli nie uwzględniono wniosku w terminie 15 dni, posiedzenie organu nadzorczego może być zwołane przez osoby, które złożyły wniosek (art. 41 rozporządzenia).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz