Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 5124
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa - strona 1 Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa - strona 2 Opracowanie Zagadnien z Prawoznawstwa - strona 3

Fragment notatki:


Sprecyzuj dowolną dyrektywę językową, systemową lub funkcjonalną.
Dyrektywa wykładni (dyrektywa interpretacyjna, reguła wykładni) są to wypowiedzi wskazujące w jaki sposób interpretator ma odtwarzać normy postępowania z przepisów prawnych. Mogą mieć one różne pochodzenie i różny charakter. Reguły interpretacyjne są formułowane zazwyczaj przez naukę prawa oraz przez judykaturę, tzn. przez sądy, które dokonują wykładni, aby uzyskać normy będące podstawą rozstrzygania określonych spraw. Wyróżniamy dyrektywy językowe oraz pozajęzykowe w szczególności funkcjonalne. Wykładnia dokonywana wg reguł językowych jest nazywana wykładnią językową , natomiast wykładnia , której dokonuje się , stosując reguły funkcjonalne, określana jest jako wykładnia funkcjonalna. Językowe dyrektywy wykładni nakazują by odtwarzając normy z przepisów, odwoływać się do reguł składniowych oraz reguł znaczeniowych języka, w jakim są formułowane teksty prawne, w szczególności do reguł języka, w jakim są formułowane teksty prawne, a w szczególności do reguł języka powszechnego, ale także do swoistych reguł budowania tekstów prawnych. Można wśród nich wyróżnić dyrektywy, które wskazują, jak na podstawie przepisów prawnych, mających bardzo różny kształt językowy, odtwarzać wypowiedzi formułujące nakaz czy zakaz określonego postępowania, Dyrektywy tego rodzaju będą stosowane przez interpretatora w tej fazie wykładni, w której będzie on się starał odtworzyć z przepisów wypowiedź o postaci normy postepowania(wypowiedź normokształtną). Przykłady:
Jeżeli przepisowi prawnemu nadano formę zdania stwierdzającego, że ktoś lub coś czyni, należy przyjąć, ze taki przepis wyraża nakaz wydania czegoś, doręczenia czegoś czy określania czegoś ( Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa ) Jeżeli przepisowi nadano formę zdania stwierdzającego, że ktoś czyni, przy czym czynnoś, o której mowa, ma charakter czynności konwencjonalnej, należy przyjąć, że przepis ten udziela upoważnienia do dokonywania czynności konwencjonalnych danego rodzaju oraz wyraża zarazem nakaz, aby z tego upoważnienia czynić użytek. Inną grupę dyrektyw językowych tworzą dyrektywy wskazujące, w jaki sposób należy ustalać znaczenia wyrażeń czy poszczególnych wyrazów występujących w wypowiedziach wstępnie już wyinterpretowanych z tekstu prawnego. Wykorzystuje się te dyrektywy aby jednoznacznie określić adresata normy, wyznaczane adresatowi zachowanie oraz okoliczności, w których to zachowanie ma zostać zrealizowane. Przykłady:
Jeżeli w interpretowanym tekście prawnym występuje definicja legalna jakiegoś wyrazu czy wyrażenia, to należy temu wyrazowi czy wyrażeniu - ilekroć w tym tekście wystepuje - nadawać znaczenie wyrażone w definicji


(…)

… wytwarzać lub handlować (narkotyki, pornografia) • obowiązek naprawienia szkody - w przypadku spowodowania śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała, przestępstwa przeciwko środowisku • nawiązka, świadczenie pieniężne - nawiązka na określony cel w zależności od przestępstwa • podanie wyroku do publicznej wiadomości - oddziaływanie wychowawcze na społeczeństwo
Rodzaje wykładni ze względu na moc wiążącą.
Podział…
… prawa nie będące organami władzy publicznej nie „stosują prawa”. Ideologia decyzji związanej - decyzje zapadające w procesie powinny być całkowicie zdeterminowane treścią norm prawnych. Same normy zaś nie podlegają ocenie. Ta ideologia wiąże się z doktryną pozytywizmu prawniczego.
Ideologia decyzji swobodnej - wartościami nadrzędnymi powinny być: celowość, skuteczność, sprawiedliwość i muszą…
… administracyjny, skierowany do strony albo stron (podmiot indywidualny albo podmiot zbiorowy).
Skutki - skutkami decyzji administracyjnej jest powstanie obowiązku, uprawnienia bądź zaniechania przez stronę albo strony
Elementy niezbędne (z prawa cywilnego: essentiala negotii):
- podmiot wydający (kto? Organ administracyjny np.: prezydent miasta Krakowa)
- treść (co? Jaki obowiązek, uprawnienie, zaniechanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz