Opracowanie zagadnień - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień - omówienie  - strona 1 Opracowanie zagadnień - omówienie  - strona 2 Opracowanie zagadnień - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

KPA - ZAGADNIENIA OPISOWE
Stadia postępowania:
Administracyjnego:
S. wstępne - obejmuje czynności wszczęcia postępowania oraz czynności procesowe mające na celu zbadanie dopuszczalności wszczęcia postępowania w określonej sprawie
S. postępowania wyjaśniającego - obejmuje czynności procesowe, których celem jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, dającego podstawę do zastosowania normy prawa materialnego
S. podjęcia decyzji - organ rozstrzyga sprawę indywidualną konkretnej osoby, będącą przedmiotem postępowania;
Sądowoadministracyjnego:
S. wstępne - jego przedmiotem jest zbadanie przez sąd dopuszczalności skargi, prawidłowości wniesienia skargi (zachowanie terminu i innych wymagań formalnych skargi), a także ustalenie, czy usunięto braki formalne skargi, co pozwala na nadanie jej dalszego biegu
S. rozpoznawcze - jego przedmiotem jest rozpoznanie sprawy administracyjnej
S. podjęcia orzeczenia - jego przedmiotem jest rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej przez podjęcie w sprawie wyroku uwzględniającego skargę lub nieuwzględniającego jej, albo postanowienia kończącego postępowanie (postanowienia o odrzuceniu skargi, postanowienia o umorzeniu postępowania). Właściwość delegacyjna:
Całościowa:
Wynika z przekazania jednemu organowi administracji publicznej przez drugi organ upoważnienia do rozpoznania i rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej albo do dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania administracyjnego
Podstawy prawne w KPA:
Art. 26 § 2 zd. 2
Art. 150 § 2;
Częściowa:
Wynika z przekazania jednemu organowi administracji publicznej przez drugi organ kompetencji do dokonywania poszczególnych czynności procesowych w rozpatrywanej sprawie
Podstawy prawne w KPA:
Art. 52
Art. 136.
Koncepcje pojęcia strony postępowania administracyjnego:
Koncepcja subiektywna:
Stroną postępowania staje się podmiot przekonany o tym, że dysponuje interesem prawnym, który podlega realizacji w postępowaniu administracyjnym
Stosunek procesowy pomiędzy określonym podmiotem a organem administracji publicznej nawiązuje się bez względu na istnienie materialno prawnej podstawy dla tego stosunku
Ocena, czy podmiot występujący z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego jest stroną w rozumieniu art. 28 KPA, a zatem czy rzeczywiście dysponuje interesem opartym na prawie, powinna być dokonywana w toku postępowania i znajdować swój wyraz w decyzji kończącej to postępowanie;
Koncepcja obiektywna:

(…)

… - elementy składowe:
Środki zaskarżenia:
Pojęcie - są to instytucje procesowe, za których pomocą uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji
Cechy charakterystyczne:
Oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości, tzn. że służą one podmiotom uprawnionym do żądania uruchomienia określonego postępowania weryfikacyjnego, a w żadnym…
… pozostawiają ocenie organu rozpatrującego środek zaskarżenia
Możliwości wnoszenia danego środka zaskarżenia samodzielnie:
Samoistne
Niesamoistne - tzn. takie, które można wnieść tylko wraz z innymi środkami prawnymi.
Środki nadzoru:
Pojęcie - są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu…
… na podstawie norm prawnych kreujących uznanie administracyjne i mogą być kontrolowane tylko z punktu widzenia legalności swobodnego uznania w danym konkretnym wypadku (jednak organy wyższego stopnia mogą wniknąć w meritum uznania administracyjnego, badając celowościowy aspekt decyzji swobodnej)
Związane - zapadają wówczas, kiedy przepisy prawa, będące podstawą rozstrzygania, nie zezwalają na żadne luzy…
…:
Pojęcie interesu prawnego w wynika z prawa materialnego i jest zarazem kategorią istniejącą obiektywnie
O przyznaniu określonemu podmiotowi statusu strony postępowania decyduje organ administracji publicznej, opierający swoją ocenę na przepisach prawa materialnego
Podstawą legitymacji procesowej jest interes prawny, a więc - stosunek materialno prawny określony w przepisie prawnym poza KPA, w związku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz