Opracowanie zagadnień - materiały budowlane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień - materiały budowlane - strona 1 Opracowanie zagadnień - materiały budowlane - strona 2 Opracowanie zagadnień - materiały budowlane - strona 3

Fragment notatki:


1. Nasiąkliwość- jest to zdolność wchłaniania wody przez dany materiał. Pod pojęciem nasiąkliwość- rozumie się możliwość maksymalnego nasycenia wodą danego materiału.
Rozróżniamy: nasiąkliwość wagową (Nw) oraz nasiąkliwość objętościową (No).
Nasiąkliwość wagowa- określana jest przez stosunek masy pochłoniętej wody do masy próbki w stanie suchym. Nw=(mn-ms)/ms *100 gdzie: ms- masa próbki w stanie suchym
mn - masa próbki w stanie nasyconym wodą
Nasiąkliwość objętościowa
No=(mn-ms)/V * 100 Wilgotność- jest to procentowa zawartość wody w materiale w momencie badania Nw=(mw-ms)/ms x 100 (%) 2. Wytrzymałość na rozciąganie: największe naprężenie jakie przenosi próbka podczas rozciągania, wytrzymałość R r MPa (N/mm 2 ) oblicza się ze wzoru: R r =P r /F gdzie P r siła rozciągająca, F- pole powierzchni rozciąganej (cm 2 ).
Do2.Wytrzymałość na zginanie: określa się stosunkiem momentu zginającego próbkę (M) do wskaźnika wytrzymałości przekroju (W), wytrzymałość na zginanie MPa (R g ) oblicza się ze wzoru: R g =M/W 3. Napisać definicje, wzory i jednostki gęstości, gęstości pozornej, szczelności i porowatości materiału budowlanego. Gęstość jest to masa jednostki objętości materiału bez uwzględnienia porów wewnątrz materiału. Oblicza się ją z wcześniej pomierzonej masy i objętości próbki, według wzoru:
Va to objętość próbki bez porów Gęstość pozorna- jest to masa jednostki objętości suchego materiału łącznie z porami. Określamy ją ze wzoru:
G= m/V
Gęstość pozorna zależy od struktury materiału. Szczelność:
Szczelność jest to stosunek gęstości pozornej do gęstości materiału(suchego). Wielkość ta obrazuje jaką część całkowitej objętości zajmuje masa badanego materiału - bez porów. Wyliczamy ją ze wzoru: S= ςp/ ς

(…)

… według PiK
- temperatura łamliwości według Fraassa
- temperatura zapłonu według Marcussona
- ciągliwość
- odparowalność
- odparowalność w cienkiej warstwie
- zawartość parafiny
- zawartość składników (stałych ciał obcych) nierozpuszczalnych w benzenie
- zawartość wody
- odczyn wyciągu wodnego oraz zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie
38. Przykładowe gatunki asfaltów drogowych.
20/30 lub 35/50…
… w ciepłej parafinie. Po utwardzeniu parafiny ważymy próbkę wraz z parafiną (m2) następnie przy użyciu wagi hydrostatycznej waży się próbkę powleczoną parafiną zanurzoną w wodzie (m3) znając gęstość parafiny wyznaczamy jej objętość pokrywającą próbkę . Objętość próbki wraz z parafinową błona określamy na podstawie różnicy masy w powietrzu i w wodzie , objętość próbki V=V2-Vp, gęstość pozorna ρp=m1/V [g/cm3…
… z skali Mosha oznacza się przy użyciu podanego zestawu minerałów (1-talk, 2-gips, 3-kalcyt, 4-fluoryt, 5-apatyt, 6-ortoklaz, 7-kwarc, 8-topaz, 9-korund, 10-diament) poprzez zarysowanie powierzchni badanego materiału jednym z kolejnych minerałów, a twardość próbki określa się stopniem twardości materiału poprzedzającego ten, którym wykonano rysę na próbce.
13metoda Janki (dla drewna)
Próbkę o przekroju 50…

- badanie odporności na działanie siły zgniatającej (pustaków Ackermana)
- badanie wytrzymałości na ściskanie
- badanie masy dla pustaków stropowych
Do 22.Wymienić charakterystyczne oznaczenia sprawdzające właściwości stropowych pustaków ceramicznych. Opisać jedno oznaczenie.
Badanie:
Masy
Nasiąkliwości
Nasiąkliwością materiału nazywamy zdolność wchłaniania oraz utrzymania wody, przy maksymalnej…
… odprysków. Czasem powstają pęknięcia całego wyrobu zwłaszcza w przypadku wyrobów cienkościennych np. pustaków. Niewielkie domieszki wapienia (kilka procent) rozmieszczone równomiernie w masie, w drobnych ziarnach (poniżej 0,5 mm) nie przejawiają na ogół szkodliwego wpływu ponieważ siły oddziaływania drobnych cząstek są niewielkie w stosunku do siły wiążącej tworzywo ceramiczne, a ponadto zwiększenie…
… w duktylometrze. Próbka asfaltowa uformowana w postaci zbliżonej do ósemek jest rozciągana w wodzie (w duktylometrze) o temperaturze 25oC z szybkością 5cm/min. Kąpiel tę preparuje się tak, by jej gęstość była równa gęstości asfaltu. Jeżeli badany asfalt ma gęstość większą od wody to do wody w duktylometrze należy dodać chlorku sodowego lub gliceryny. Jeżeli jest odwrotnie, to do wody należy dodać alkoholu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz