opracowanie własne poityka regionalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3878
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie własne poityka regionalna - strona 1 opracowanie własne poityka regionalna - strona 2 opracowanie własne poityka regionalna - strona 3

Fragment notatki:

Frycza-Modrzewskiego. Zawiera 16 stron, opracowanie jest obszerne i przejrzyste. Odpowiada na pytania takie jak; 1. Zdefiniuj Politykę Regionalną i uzasadnij jej prowadzenie przez Unie Europejską, Podaj znane ci znaczenia pojęcia REGIONU, Podaj 3 najważniejsze daty - fakty z ewolucji wspólnotowej UE, Podaj przyczyny utworzenia Funduszu KOHEZJI (Funduszu Spójności), Wyjaśnij istotę ENDOGENICZNEGO Rozwoju Resionalneso, Wyjaśnij znaczenie Jednolitego Aktu Europejskiego dla wspólnotowej polityki regionalnej, Wymień fundusze strukturalne i jakie cele finansują, Zdefiniuj istotę Polityki Regionalnej, Wymień i krótko scharakteryzuj najważniejsze ZASADY Polityki Regionalnej UE, Wymień szczegółowe cele i środki finansowania europejskiej polityki spójności społeczno- gospodarczej, Wyjaśnij istotę EGZOGENICZNEGO Rozwoju Gospodarczego, Cele polityki regionalnej.


Zdefiniuj Politykę Regionalną i uzasadnij jej prowadzenie przez Unie Europejską.
W tradycyjnym ujęciu polityka regionalna była rozumiana jako bezpośrednia i pośrednia działalność państwa na rozwój regionalny w celu wyrównywania poziomu rozwoju w przekroju regionalnym. Jedynym podmiotem tej polityki było państwo a celem podstawowym było wyrównywanie poziomu rozwoju w ujęciu przestrzennym między poszczególnymi regionami.
Tak rozumiana polityka regionalna zapoczątkowana została w okresie dwudziestolecia międzywojennego a rozwinęła się w latach 50 i 60 XX w.
Działania państwa szły w trzech kierunkach:
rozbudowy urządzeń infrastrukturalnych (infrastruktury ciężkiej tj. budowę połączeń kolejowych, autostrad, lotnisk - co zwiększa dostępność regionalną ). Jest to warunek niezbędny i konieczny dla uruchomienia dynamiki rozwoju w regionie.
tworzenie biegunów wzrostu w regionach opóźnionych poprzez kierowanie do nichprywatnych inwestorów dzięki dotacjom, subwencjom lub też poprzez finansowanieprzez państwo budowy państwowych zakładów przemysłowych.
„Odstraszanie inwestorów" od regionów najlepiej rozwiniętych ( zatłoczonych )poprzez akty prawne, zakazujące dużych inwestycji w dużych aglomeracjach, lubpoprzez konieczność ubiegania się o pozwolenie na lokalizację inwestycji w danym regionie co wiązało się z dużymi kosztami uzyskania tych zezwoleń. Polityka ta była połączona z delokalizacją, przemieszczania zakładów z regionów zatłoczonych do regionów słabo rozwiniętych - działania deglomeracyjne - czynne - przemieszczanie, bierne - odstraszanie.
Stosownie do koncepcji mieszanej rozwoju regionalnego aktualnie politykę regionalną można definiować jako całokształt działań podejmowanych przez władze publiczne (centralne i terytorialna), podmioty prywatne oraz instytucje w regionach mające na celu dynamizowanie rozwoju w regionach, zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionalnej oraz zredukowanie przestrzennych ( międzyregionalnych) dysproporcji w rozwoju.
2. Podaj znane ci znaczenia pojęcia REGIONU;
Region jest pojęciem wieloznacznym, może być różnie rozumiany, pojęciem tym interesują się 2 dyscypliny nauk; Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) oraz ekonomika regionalna.
W pierwszym przypadku chodzi o regiony rozumiane jako ugrupowaniasąsiadujących ze sobą krajów (UNIA, NAFTA) regiony międzynarodowe czy regionyponadnarodowe. W drugim znaczeniu Region rozumiemy jako część państwa lub ugrupowania międzynarodowego (np. euroregiony) a więc region w mniejszej skali.

(…)

… a działaniami efektywnościowymi uzasadniającymi wspieranie regionów najlepiej rozwiniętych. Ten dylemat występuje w podejściu krótkookresowym, natomiast w perspektywie długookresowej pogłębianie międzyregionalnych dysproporcji rozwoju może ostatecznie prowadzić do spadku ogólnego tempa wzrostu gospodarczego.
Kierunki oddziaływania tej nowej polityki regionalnej, obecnie dąży się do gospodarki opartej na wiedzy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz