Opracowanie - Sudety

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie - Sudety - strona 1 Opracowanie - Sudety - strona 2 Opracowanie - Sudety - strona 3

Fragment notatki:


Sudety Zachodnie Sudety Środkowe Sudety Wschodnie PREKAMBD
Jednostki starokrystaliczne z prekambru występują w :
południowej części Pogórza Izerskiego i na północnych stokach Gór Izerskich . To strefa łupkowa zaliczana do metamorficznej osłony granitu karkonoskiego.
We wschodniej części Rudaw Janowickich zwanej metamorfikiem wschodnich Karkonoszy
Najlepiej wykształcony prekambr to południowa część Kry Sowiogórskiej - Góry Sowie . Zbudowana ze skał archaicznych , które pod koniec archaiku zostały wydźwignięte i wkomponowane w struktury proterozoiczne zbudowane z gnejsów, gabra i serpentynitu. Skały prekambrysjie są także w Górach Orlickich. Podstawową skałą są gnejsy, fyllity i zieleńce . Widoczne w miejscowości Zieleniec , zapadają w kierunku północnym i wynurzają się na powierzchni w dolinie Ścinawki w postaci wzgórz. Wzgórza zbudowane ze skał magmowych, zeszlifowane przez lądolód, = mutony, barańce. Na zachód od G. Orlickich prekambryjskie skały zapadają się i wynurzają się w postaci fyllitów Karkonoszy .
Niecka Śródsudecka od Wałbrzycha do Rowu Górnej Nysy na dnie też ma skały prekambryjskie.
DON -TEORIA METAMORFIKU ŚNIEŻNIAK: 570 mln lat temu na obszarze Śnieżnika istniał zbiornik morski , w którym trwała sedymentacja od środkowego proterozoiku . Osady mułu, iłu w okolicach wsi Młynowiec, Bolesławów, okolice Stronia Śląskiego. Nazywa się Serią Młynowca , którą Don zalicza do Archaiku.
Nie wiemy dokąd sięga spąg tej serii, ponieważ została ona zmigmatyzowana. Jej miąższość, która potem przekrystalizowała w tzw. p aragnejsy z płatkami łupków łyszczykowych i amfibolitów, wynosi ok. 2000 m. Następna: formacja pstrej serii śląskiej i serii chrzanickiej zajmuje ok. 50% powierzchni metamorfiku Śnieżnika. Osady tej serii osadziły się w strefie plażowej i głębinowej zbi ornika morskiego ., na dnie którego podwodne wulkany dostarczały tufów i bazaltów. Miąższość tej serii to kilka tys. m. KALEDONIK -orogeneza kaledońska (trwała od górnego kambru do dolnego dewonu) Jednostki kaledońskie występują tu tylko na Pogórzy Kacza wskim . Są to staropaleozoiczne serie osadów morskich z kambru, ordowiku i syluru, prawie nie zmetamorfizowane. Od wschodu łączą się z seriami górnych Łużyc ze środkowego kambru zbudowanych z szarogłazów. Podobnie po stronie czeskiej.
Kaledonik kłodzki , leżący na północny-zachód od Kłodzka. To zlepieńce i ordowickie fyllity, przefałdowane wraz ze skałami prekambryjskimi w o. kaledońskiej.
Również w G. Bardzkich w postaci sylurskich osadów morskich i łupków pstrych, które przefałdowały w o. hercyńskiej. straciły swoje pierwotne cechy- są trudne do rozpoznania


(…)

… nefryty.
Jest tez wychodnia skał koło Wądroża - gdzie widać granodioryty, a obok Tatrzanina - kwarc. Wychodnia w Wądrożu leży najbardziej na północ Przedgórza Sudeckiego
Łuk Wschodni - ciągnie się od Strzelina do Czech.
Zbudowany jest z 4 równoległych warstw, z których najważniejsza to strefa myllonityczna Niemczy -zbudowana z różnowiekowych skał o różnej frakcji. Pozostałe 3 warstwy to skały…
… Sudeckiego. Do oligocenu mówimy tylko o Sudetach hercyńskich.
Ruchom dźwigającym towarzyszyły wylewy bazaltu, które przykryły poprzednie osady czerwonym zwietrzałym laterytem. Skały bazaltowe oddzielają osady paleogenu od neogenu.
Przedgórze było niżej od Sudetów, stąd rzeki wypływające z Sudetów osadzały osady w postaci stożków napływowych. W rezultacie na Przedgórzu utworzyła się powierzchnia…
… krawędź niecki tworzą osady zmetamorfizowane. Na powierzchni osady IV-rzędowe
Góry Izerskie- zbudowane z granitów, w północnej części skały metamorficzne należące do sołony granitu karkonoskiego. Morfologicznie składają się z 2 linii grzbietowych pochodzenia paleogeńskiego
Karkonosze -z granitów. W cz. Wschodniej z łupków metamorficznych (hornfelsów). 4 typy granitu. Linia grzbietowa płaska pochodzenia paleogeńskiego - to powierzchnia zrównania typu erozyjnego. Na stokach północnych charakterystyczne kotły polodowcowe.
Kotlina Jeleniogórska - to forma tektoniczno-denudacyjna. Dno jest stosunkowo płaskie z cienką pokrywą osadów plejstoceńskich, prze które przebijają skały granitowe o zaokrąglonych kształtach, U podnóża Karkonoszy występują stożki napływowe.
Góry Kaczawskie - zbudowane ze skał wulkanicznych…
… z prekambryjskich zieleńców. Na północy G. Bystrzyckie zbudowane z górno kredowych piaskowców , na południu -skały metamorficzne. Powierzchnia grzbietowa jest zrównana.
Śnieżnik - skały metamorficzne, od strony zachodniej ograniczone Rowem Górnej Nysy, od N i E doliną Białej Lądeckiej. Cecha charakterystyczną jest promieniste rozchodzenie się linii grzbietowej. Trójmorski Wierch, Mały Śnieżnik. Na północ biegnie…
… jest zlodowacenie szczecińsko-pomorskie, o czym świadczą gliny w obrębie Wzgórz Dalkowskich i wiercenia w Żmigrodzie. Zlodowacenie południowopolskie, interglacjał Wielki zniszczył te osady. Na Nizinie śląskiej - w obniżeniu Ścinawy i Żmigrodzie glina moreny dennej leży bezpośrednio na osadach III-rzędowych. Osadów tego zlodowacenia jest niewiele. To resztki gliny zwałowej i bruku oraz najniższy pokład gliny…
… zostały odsłonięte w plejstocenie.
W środkowym oligocenie nastąpiła następna faza orogenezy alpejskiej -faza styryjska, spowodowała powtórne wypiętrzenie Sudetów Wschodnich.
Pliocen- kolejna faza attycka wypiętrzyła Sudety Wsch o 200-300m
Wówczas na przedpolu Sudetów Wsch powstało zapadlisko= Rów Paczkowa i Nysy. Od wschodu wkroczyło tu morze zostawiając osady na zboczach Gór Złotych oraz terasy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz