Opracowanie książki "Odkrywanie socjologii"

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3815
Wyświetleń: 6636
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie książki Opracowanie książki Opracowanie książki

Fragment notatki:

Odkrywanie socjologii autorstwa Anny Karwińskiej. Twórca tego opracowania przedstawia w nim następujące zagadnienia: analiza socjologii i innych nauk społecznych, związki socjologii i psychologii, związek socjologii i nauk politycznych, związek socjologii i antropologii społecznej, typy wiedzy o społeczeństwie, kultura i jej społeczne znaczenie, poziom mikrospołeczny, interakcje społeczne, role społeczne, poziom mezospołeczny, typy ładu społecznego a charakter systemu gospodarczego, typy ujęć struktury społecznej, marginalizacja i wykluczenie społeczne, zmiana, rozwój, modernizacja, socjalizacja, powstawanie problemów społecznych.
Wszystkie zagadnienia są opracowane na podstawie wspomnianej na początku książki. Notatka jest w formacie tekstowym, na 18 stronach.

1.2 Socjologia i inne nauki społeczne
Socjologowie korzystają z dokonań poszczególnych nauk, ale także dostarczają zarówno informacji o zjawiskach i procesach społecznych użytecznych dla ekonomistów, prawników, psychologów i przedstawicieli innych nauk społecznych, jak i narzędzi badawczych czy sposobów interpretacji zebranych materiałów.
Związki socjologii i psychologii można opisywać w rozmaity sposób. Psychologia zaczęła się rozwijać w XX wieku i w coraz większym stopniu dostrzegano też ważność społecznych i kulturowych uwarunkowań rozwoju jednostki, kształtowanie jej osobowości, struktur poznawczych oraz możliwości wyzwalania i realizowania potencjału człowieka. Psychologia wpłynęła na sposób ujmowania wielu problemów na gruncie socjologii, np. na podejście do kształtowania się osobowości w zależności od środowiska społecznego, do kwestii porozumiewania się między ludźmi, także wywodzących się z różnych kultur, czy do wzorów interakcji społecznych. Między obiema dyscyplinami lokuje się dziedzina graniczna- psychologia społeczna, która zajmuje się przede wszystkim funkcjonowaniem jednostek w sytuacjach społecznych. Następna dziedzina , której związków z socjologią nie sposób zakwestionować, to ekonomia. Ze studiów nad gospodarka socjologia czerpała zarówno inspiracje, jak i konkretne zagadnienia. Kategorie potrzeb indywidualnych i społecznych, udział w produkcji, dystrybucji i konsumpcji, uczestnictwo w organizacjach przemysłowych- to tylko niektóre zagadnienia socjologiczne wywodzące się z rozważań ekonomicznych. W latach 80. na konferencji ekonomicznej poświęconej zagadnieniom ówczesnego kryzysu w gospodarce wiele uwagi poświęcono takim zagadnieniom jak: odwaga, determinacja, wyobraźnia, poczucie własnej wartości i dominowały one nad kwestiami inwestycji, kosztów, cen czy inflacji. Co więcej „ im wyższy poziom rozwoju cywilizacyjnego, im lepsza organizacja produkcji i im bardziej wyśrubowane kryteria racjonalnego działania, tym większa rolę zaczynają odgrywać czynniki kulturowe i psychologiczne”. Powstaje socjologia gospodarcza- bada wzajemne związki między zjawiskami gospodarczymi i społecznymi, opisując i analizując wpływ jaki postawy, wzory zachowań czy normy wywierają na procesy ekonomiczne od skali mikro do makro.
Socjologię łączą ścisłe związki z historią; socjologia przejęła m.in. zainteresowanie rozwojem cywilizacji, prawidłowościami procesu dziejowego, ideą postępu. Analiza procesów historycznych to przede wszystkim odpowiedzi na pytanie o przyczyny i siły sprawcze takiego a nie innego przebiegu dziejów. Dla socjologa interesująca jest tzw. Historia eventualis, przypuszczenia oparte na pytaniu co by było gdyby? Historia społeczna- przedmiotem jest opis i analiza

(…)

… koncentrując się wokół zagadnień władzy, państwa, sztuki rządzenia. Rozważania nad państwem, władzą rozszerzyły zakres zainteresowań socjologii o takie zagadnienia jak umowa społeczna, dominacja, relacja między jednostką a państwem. Socjologia polityki (socjologia stosunków politycznych)- wyjaśnia kwestie zdobywania, utrzymania i sprawowania władzy.
Związek socjologii i antropologii społecznej
Trudno…
… społecznej stała się w 2 ostatnich dziesięcioleciach antropologia miasta, zajmującą się specyfiką kultury miejskiej. * antropologie społeczną i antropologie kuluarową czasami traktuje się jako oddzielne subdyscypliny antropologii, a wtedy antropologia społeczna jest bardziej skoncentrowana na relacjach międzyludzkich, antropologia kulturowa bardziej na wytworach, w praktyce trudno dokładnie je rozróżnić…
… się na uprzedzeniach. teoria socjologiczna zajmuje się znacznie rozleglejszym obszarem doświadczeń niż zdrowy rozsądek, który jest zwykle ograniczony do własnych indywidualnych doświadczeń. Doświadczenie oparte na osobistych doznaniach zdrowy rozsądek uogólnia, traktując je jako powszechne i typowe, choć jest ono zaledwie fragmentaryczne i najpewniej jedno stronne. Socjologia daje szerszy i bardziej pogłębiony obraz…
… jako specyficzny wytwór człowieka. Mówiąc o ujęciu antropologicznym ma się na myśli antropologię filozoficzną*. Zmierza się tu do wypracowania uniwersalnych ujęć kultury, szuka się tego, co wspólne dla wszystkich kultur. Cecha tego podejścia jest dążenie do stworzenia ogólnej teorii kultury.
W ujęciu socjologicznym (dystrybutywnym) większą wagę przykłada się do badania konkretnych kultur i rozpoznawania…
… i unicestwiają. Mechanizm ten umożliwia zastępowanie dotychczasowych elit rządzących nowymi i nazwany został procesem krążenia (cyrkulacji) elit. Model ewolucyjny:
Przedstawiciele: Augustyn Comte, Herbert Spencer, Edward Taylor.
uznanie że świat ludzi podlega tym samym prawom co świat przyrody, rzeczywistość społeczna jest częścią rzeczywistości przyrodniczej.
Zasada niezmienności funkcjonowania ludzkiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz