Opracowanie egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie egzamin  - strona 1 Opracowanie egzamin  - strona 2 Opracowanie egzamin  - strona 3

Fragment notatki:


Opracowanie pyta ń  egzaminacyjnych 2007 (Systemy i techniki komunikacyjne) Z PUTWiki Egzamin pisemny będzie się składać z: 3 zadań obliczeniowych (kaŜde po 3 pkt) 11 pytań (kaŜde za 1 pkt.). PoniŜej znajdują się przykładowe zadania i pytania. Podczas egzaminu nie wolno korzystać z Ŝadnych materiałów pomocniczych, kalkulator dozwolony. Przykładowe zadania (za 3 pkt) Pytanie 1 Wyznacz transformatę Fouriera impulsu RF (wzór) i naszkicuj widmo. Odpowied ź Pytanie 2 Ton harmoniczny został zmodulowany amplitudowo. Naszkicuj jego widmo. Odpowied ź Pytanie 3 Dana jest sekwencja binarna. Dokonaj kwantyzacji zgodnie z europejskim standardem G.711. Otrzymaną sekwencję podziel na bloki o długości xx bitów i zapisz w kodzie Gray’a. Odpowied ź Pytanie 4 Binarna sekwencja została podana na układ konwersji szybkości próbkowania. Podaj sygnał wyjściowy w kodzie (np. NRZI, Manchester). Odpowied ź Pytanie 5 Dla podanej sekwencji binarnej naszkicuj sygnał BPSK, QPSK,  -QPSK. Odpowied ź BPSK  - proste odwrócenie fazy o 180 0 dla 1. QPSK  - czterofazowy QPSK koduje znak 2bitami. Spójrz na wykres wskazowy z kodem Graya.   π  / 4–QPSK   Sekwencję bitów: 1 1 0 0 0 1 1 0 dzielimy na:   nieparzyste, in-phase component(I):  1  1  0  0  0  1  1  0   parzyste, quadrature-phase component(Q): 1  1  0  0  0  1  1  0   i rozpatrujemy je osobno. Dla I falą nośną jest  cos,a dla Q sin.   Sumując I i Q otrzymujemy QPSK.   Tutaj jest podobnie jak w zwykłym QPSK. Z tą róŜnicą, Ŝe parzyste znaki (pary bitów) są przesunięte o  45 0.   MoŜna zauwaŜyć, Ŝe amplituda dwóch sąsiednich bitów parzystych (nieparzystych) jest róŜna,   ale całkowita amplituda (po sumacji) pozostaje stała.    by mazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzgi Pytanie 6 Dla danego dyskretnego źródła bez pamięci o alfabecie źródłowym z prawdopodobieństwami wyznacz entropię uogólnienia N-go rzędu tego źródła. Dla takiego uogólnienia utwórz kod Huffmana. Wyznacz entropię, średnią długość kodu oraz efektywność. Odpowied ź wyklad 10 str. 13 do 14 Pytanie 7 Na rysunku przedstawiono koder splotowy (rysunek). Narysuj wykres kratowy i zdekoduj następującą informację (sekwencja). Odpowied ź Pytanie 8 Wyznacz macierz generującą i macierz parzystości dla słowa kodowego. Zdekoduj informację z odebranego słowa kodowego korzystając z tablicy dekodowania. Odpowied ź Pytanie 9 Uzupełnij tabelę kodowania LZW dla podanej sekwencji. Odpowied ź Przykładowe pytania (za 1 pkt.)

(…)

… w pewnym okresie do czasu trwania tego okresu.
Jednostka – erlang – jeśli jedno połączenie trwa jedną godzinę w czasie tej godziny.
Pytanie 7
Naszkicuj schemat blokowy cyfrowego systemu komunikacyjnego.
Odpowiedź
Pytanie 8
Jakie znasz modulacje typu ciągłego?
Odpowiedź
- AMPLITUDOWE (AM)
- KĄTOWE: częstotliwości (FM), fazy (PM)
Pytanie 9
W jaki sposób moŜna dokonać demodulacji AM?
Odpowiedź
1…
…?
Odpowiedź
Zalety modulacji kąta (zastosowanie w radiofonii UKF) w stosunku do modulacji AM:
-odporność na zakłócenia
-odporność na interferencje
-dobra jakość sygnału
-szybszy proces próbkowania
Pytanie 13
Jaki jest typowy zakres pasma telefonicznego?
Odpowiedź
300 – 3400 [Hz]
Pytanie 14
Naszkicuj schemat blokowy odbiornika superheterodynowego.
Odpowiedź
Pytanie 15
Na czym polega idea zwielokrotnienia z podziałem częstotliwości?
Odpowiedź
Pytanie 16
Podaj szybkości próbkowania dźwięku (reszta pytania z odpowiedzią):
Odpowiedź
w telefonii - 8000 pr/sek
w standardzie CD - 44100 pr/sek
w kamerach cyfrowych DV - 48000 i 32000 pr/sek oraz moŜliwe, lecz rzadko uŜywane 44100 pr/sek
Pytanie 17
Naszkicuj schemat układu do konwersji szybkości próbkowania.
Odpowiedź
Pytanie 18
Podaj róŜnice pomiędzy standardem SACD…
…:
Ostatecznie:
Pytanie 10
Naszkicuj widmo sygnału zmodulowanego jednowstęgowo.
Odpowiedź
Pytanie 11
Na czym polega modulacja FM i PM?
Odpowiedź
Modulacja FM - modulacja częstotliwości (ang. Frequency Modulation) jest modulacją ciągłą, kątową.
Częstotliwość chwilowa fi(t) zmienia się liniowo z sygnałem informacyjnym m(t):
fi(t) = fc + kfm(t), gdzie kf jest współczynnikiem modulacji (czułością częstotliwościową…
…. przez Sony i Philips (firmy, które opracowały CD);
ilość kanałów: stereo lub 5.1;
kodowanie: 1-bitowa modulacja sigma-delta (Direct Stream Digital) z szybkością próbkowania 2.8224 MHz;
dynamika: 120 dB (20-20000 Hz + rozszerzenie do 100 kHz z filtrem 30 kHz);
płyty: hybrydowe (audio Cd + 4.7GB SACD) lub DVD-5 (4.7 GB SACD).
Pytanie 19
Na czym polega kompresja i ekspansja? Gdzie znajduje zastosowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz