Opracowane zagadnienia z polityki społecznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2555
Wyświetleń: 7378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowane zagadnienia z polityki społecznej - strona 1 Opracowane zagadnienia z polityki społecznej - strona 2 Opracowane zagadnienia z polityki społecznej - strona 3

Fragment notatki:...Najwyższy odsetek bezrobotnych zanotowano w 1993 r.- wynosił on 16,4% (biorąc pod uwagę lata 1990-2008). Według najświeższych danych GUS-u stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2008 r. wyniosła przeciętnie w kraju 8,9%. Do województw o najwyższej stopie bezrobocia należały także: świętokrzyskie (13,2%), kujawsko-pomorskie i podkarpackie (po 12,3%). Średniej dla kraju nie przekroczyły natomiast, poza woj. wielkopolskim, województwa: śląskie (6,7%), małopolskie (7,0%), mazowieckie (7,2%), pomorskie (8,0%) oraz podlaskie (8,8...

...Po 1945 roku władze upatrywały szybki rozwój kraju jedynie w oparciu o ciężki przemysł, a ten, wskutek zbyt małych środków finansowych względem oczekiwań oraz braku dostępu do nowoczesnych technologii zagranicznych, był przestarzały, energochłonny i wyjątkowo „brudny”. Rozwój przemysłu wymagał stale zwiększających się dostaw energii, która pozyskiwana była z najbardziej szkodliwych surowców: węgla kamiennego i brunatnego, gdyż ich było najwięcej i były najtańsze. To powielało i wzmacniało postępującą degradację środowiska. Dzięki zmianom ustrojowym po 1989 roku zwiększył się dostęp do nowoczesnych technologii oraz spadła produkcja w tzw. przemyśle ciężkim (gdyż spadł eksport do ZSRR)....

...Do zadań powiatu należy przede wszystkim zapewnienie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz wypłacanie wynagrodzeń za pełnienie tych funkcji rodzin zastępczych. Powiat ma również obowiązek zapewnienia opieki dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców. W tym właśnie celu prowadzi i organizuje ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Powiat ponosi także koszty utrzymania tych ośrodków oraz tworzy i realizuje ....

1.BEZROBOCIE JAKO KWESTIA SPOŁECZNA
Kwestię bezrobocia obserwuje się na polskim rynku pracy od 1990 r. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, bezrobotny to osoba zdolna do pracy i gotowa do jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie ucząca się w szkole, z wyjątkiem szkół wieczorowych i zaocznych, zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy jeżeli:
ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,
kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,
nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej,
nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych,
nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia nawet w połowie wymiaru czasu pracy,
nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności,
nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodzenia,
nie pobiera, zasiłku stałego, stałego wyrównawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej.
Warunkiem koniecznym posiadania statusu osoby bezrobotnej jest zdolność do pracy i gotowość jej podjęcia w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest stopa bezrobocia, czyli ukazywana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych a liczbą osób czynnych zawodowo (zdolnych w prawnie określonych warunkach do podjęcia pracy ). Główne elementy strategii rynku pracy zostały zawarte w Programie promowania produktywnego zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia. Program ten kieruje się następującymi priorytetami:
ochrona istniej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz