Opinia publiczna, kultura, teorie socjologiczne- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opinia publiczna, kultura, teorie socjologiczne- opracowanie - strona 1 Opinia publiczna, kultura, teorie socjologiczne- opracowanie - strona 2 Opinia publiczna, kultura, teorie socjologiczne- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OPINIA PUBLICZNA
Opinia publiczna jest swoistą postacią świadomości społecznej obejmująca ogół poglądów społeczeństwa na tematy aktualnie ważne. Pod wpływem rozwoju środków masowego przekazu wzrosło znaczenie opinii publicznej. W socjologii zagadnieniu opinii publicznej poświęcono wiele uwagi. Współcześnie opinia publiczna traktowana jest jako narzędzie wpływu na rząd, większy ten wpływ w warunkach demokracji. W miarę rozwoju demokracji także w Polsce wzrośnie rola opinii publicznej. Jej aspekty są miarą demokracji. I Instytut Badania Opinii Publicznej powstał w Ameryce.
KULTURA W SOCJOLOGII Kultura obejmuje
-Wytwory materialne i duchowe ludzkości, jej dorobek gromadzony i utrwalony w procesie historii, stale wzbogacany.
-Całokształt historycznie ukształtowanych wartości zasad i norm współżycia (wychowanie).
-Całokształt wytworów duchowych ludzkości lub określonych społeczeństw, narodów, grup społecznych.
W socjologii przez pojęcie „kultura” rozumie się całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, nagromadzonego, utrwalonego i wzbogaconego w ciągu jej dziejów przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Socjologię interesuje wpływ kultury na życie społeczne, zależności między elementami kultury a zjawiskami i procesami jakie zachodzą w społeczeństwie. Występujące w ramach struktury społecznej zbiorowości na tyle mają odmienne wzory, normy zachowania, wartości itp., że możemy wyodrębnić tzw. subkulturę lub podkulturę. Można mówić o subkulturze robotniczej, chłopskiej, studenckiej, młodzieżowej itp. Każda kultura aktualnie istniejąca opiera się w pewnej mierze na dziedzictwie przeszłości. Na życie ma wpływ nie tylko przeszłość, ale również zmieniające się warunki bytu. Kształtują się nowe dążenia i tęsknoty.
KULTURA - to ogół wytworów ludzkiej działalności materialnej i niematerialnej, wartości i uznawanych sposobów postępowania zobiektywizowanych i przyjętych w wolnych zbiorowościach i następnym pokoleniom.
Dziedzictwo kulturowe - przekazywanie z pokolenia na pokolenie dorobku dóbr kultury, predyspozycji do postaw.
Naród - zbiorowość, wspólnota ludzi ukształtowana historycznie w obrębie danego terytorium na gruncie tradycji, języka posiadająca więzi ekonomiczne i własne instytucje polityczne, charakteryzująca się swoistym systemem kulturowym oraz poczuciem tożsamości i odrębności wobec innych zbiorowości. Kryteria wyodrębniania narodu: - kryterium historyczne; - ekonomiczno-terytorialne; -wspólnota polityczna (wspólna organizacja polit. - nie zawsze jest to państwo); - wspólnota kulturowa; - wspólnota psychiczna tj. więź uczuciowa, która obecna jest w świadomości zbiorowości.
Socjologia humanistyczna

(…)

… jest istnienie instytucji socjalizujacych. Nasze wersje tej orientacji głoszą, że wiodącą tendencją systemu społecznego jest postępujące różnicowanie struktur jego elementów.
Teoria modernizacji. Wyjaśnienie zjawiska nierówności społecznych, koniecznego do funkcjonowania społeczeństwa. Obsadzanie niezbędnych pozycji i ról społecznych wykształconą i kompetentną kadrą.
Teoria konfliktu. Dowodzi, że zmiana…
… wymieniają wartości nagradzające i karzące. Jeśli człowiek w przeszłości, reagując na zachowanie innych ludzi uzyskał nagrodę, to w przyszłości w podobnych sytuacjach będzie reagował tak samo jak niegdyś. Jeśli natomiast był ukarany, będzie unikał tego typu sytuacji (Peter M. Blau, G. C. Homans).
Teoria działania społecznego.
Przedstawiciele; (M. Weber, Florian Znaniecki) Przyjmuje się, że działanie…
… na podstawie udzielonych odpowiedzi jest zawodne
- poznanie realistyczne, wczucie się badacza w ich sytuację, poznanie od środka
- metodą pozwalającą rozpoznać postawy realistyczne jednostek jest „metoda dokumentów osobistych”(życiorys, pamiętniki, listy, obserwacja) TEORIE SOCJOLOGICZNE
Teoria funkcjonalistyczna.
Przedstawiciele funkcjonalizmu (Davis, Moore, Merton) - ujmowali społeczeństwo jako system…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz