Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego - strona 1 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego - strona 2

Fragment notatki:

Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego . Efektem końcowym badania przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego jednostki, jest pisemna opinia i raport. Obydwa dokumenty powinny wynikać z zebranej i opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Opinia z badania sprawozdania finansowego powinna prezentować stanowisko biegłego rewidenta w następujących kwestiach: a/ czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, b/ czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi przez ustawę (o rachunkowości), c/ czy sprawozdanie finansowe jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi podmiot przepisami prawa, statutem lub umową, d/ czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia wszystkie istotne dla oceny podmiotu informacje. Dodatkowo, w opinii biegły rewident powinien wskazać na wszystkie stwierdzone w toku badania zagrożenia dla kontynuowania przez podmiot zagrożenia. Biegły rewident może wydać o badanym sprawozdaniu finansowym, jedną z czterech opinii: opinię bez zastrzeżeń, opinię bez zastrzeżeń, ale z objaśnieniami, opinię zastrzeżeniami, opinię negatywną. Możliwa jest również sytuacja ,że rewident zrzeknie się wydania opinii o badanym sprawozdaniu finansowym. Taka sytuacja będzie miała miejsce, kiedy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej sformułowanie. Patrz: opinia biegłego rewidenta - przykład. Opinia biegłego rewidenta dla ……………………………………………………… Sp. z o. o. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego …….. Sp. z o. o. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy ……….., obejmującego: (a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.914.519,69 zł; (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.967.911,60 zł; (c) informację dodatkową. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (a) przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 z późniejszymi zmianami); (b) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii. Informacje finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do31 grudnia 2004 r. są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: (a) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz