Opieka i kuratela - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opieka i kuratela - wykład - strona 1 Opieka i kuratela - wykład - strona 2

Fragment notatki:

OPIEKA I KURATELA.
Prawo właściwe.
Art.23.1 - „Opieka podlega prawu ojczystemu osoby, dla której jest lub ma być ustanowiona”.
Art.23.2 - „przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do kurateli”.
3 ppm - jeżeli podopieczny (pupil) jest bezpaństwowcem, opieka lub kuratela - podlegają prawu miejsca zamieszkania pupila, w braku miejsca zamieszkania lub gdy nie można go ustalić - stosuje się prawo polskie art7.
Art.2 wielorakie lub podwójne obywatelstwo.
Art.4 możliwe jest odesłanie
W zakresie opieki i kurateli - 23.1 - działa zasada właściwości każdoczesnego statutu.
Zmiana obywatelstwa podopiecznego, lub zmiana miejsca zamieszkania pociągnie za sobą zmianę statutu.
Wg postanowień nowego statutu trzeba oceniać czy stosunek opieki i kurateli trwa nadal i jaką ma treść oraz czy nie zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w jego ukształtowaniu.
Odmiennie uregulowano kuratelę do załatwienia poszczególnej sprawy ( cura ad actum).
23.2 - dla kurateli tego rodzaju właściwe jest prawo, któremu dana sprawa podlega (właściwość legi causae).
Polska jest stroną :
Konwencji haskiej dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi,
Konwencja haska dotycząca ubezwłasnowolnienia i analogicznych zarządzeń opiekuńczych.
Obie przewidują właściwość prawa ojczystego osoby, o którą chodzi.
Konwencja haska o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich,
Konwencja o prawach dziecka przyjęte przez ONZ
Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka.
Ksero str.279
Zakres zastosowania statutu opieki lub kurateli.
Zachodzi potrzeba odgraniczenia zakresu działania norm kolizyjnych z 9.1 oraz 23.2.
Statutowi opieki lub kurateli podlegają wszystkie akty o charakterze opiekuńczym, jakie względem określonej osoby wolno przedsięwziąć.
Dotyczy to m.in., upełnoletnienia lub uwłasnowolnienia.
Statut o którym mowa, określa przesłanki tego rodzaju aktów oraz wyznacza organ do tego uprawniony.
Wpływ tych aktów na zdolność do czynności prawnych danej osoby, należy oceniać wg jej statutu personalnego. 9.1
Zakresem normy kolizyjnej z 23.1,2 należy objąć też instytucję ubezwłasnowolnienia.
Statut kurateli lub opieki rozstrzyga o przesłankach i rodzaju ubezwłasnowolnienia oraz o pieczy nad ubezwłasnowolnionym.
Wpływ ubezwłasnowolnienia na zdolność do czynności prawnych ubezwłasnowolnionego podlega statutowi personalnemu osoby, o którą chodzi.


(…)

… o ubezwłasnowolnienie obowiązuje zasada właściwości legis fori processualis.
Statut opieki uzaleznia na ogół ustanowienie opiekuna od tego, by dziecko nie pozostawało pod władzą rodzicielską. Art.19.1
Brak przeszkód do respektowana w Polsce przepisów prawa obcego właściwego (statut opieki lub kurateli) przewidujących ustanowienie opieki ex lege ( bez orzeczenia sądu).
Statut opieki lub kurateli określa kwalifikacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz