Okres programowania 2007-2013

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okres programowania 2007-2013 - strona 1 Okres programowania 2007-2013 - strona 2

Fragment notatki:

OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013
Utrzymanie dotychczasowego ukierunkowania polityki spójności na wszystkie państwa członkowskie przy pozostawieniu udziału wydatków na politykę spójności na poziomie 1/3 wydatków Unii Europejskiej.
Utrzymanie czterech zasad unijnej polityki interregionalnej.
Utrzymanie koniczności koncentracji wsparcia pozostając nadal przy trzech celach o charakterze regionalnym. Nie chodzi o wybór obszarów, tylko o zakres wsparcia. Rezygnacja z inicjatyw wspólnotowych i włączenie wspieranych przez nie interwencji do trzech nowych celów. Fundamentalna zmiana : wprowadzenie zasady earmarkingu Funduszy Strukturalnych, co oznacza podporządkowanie realizacji celów polityki spójności założeniom odnowionej Strategii Lizbońskiej. Od roku 2010 earmarking Funduszy jest ukierunkowany na realizację Europa 2020. Earmarking funduszy w większym stopniu dotyczy regionów bardziej rozwiniętych.
Dokonano zmiany jeśli chodzi o liczbę funduszy strukturalnych - zredukowano je z czterech do dwóch.
Wprowadzono inicjatywy wspólne (nie mylić z wspólnotowymi!) Komiski Europesjkiej, EBI oraz EBOR-u
JEREMIE - program wzmocnienia funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz inwestycyjnych wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa. Wielkopolska jest liderem wprowadzania tego programu w całej Unii Europejskiej. JASPERS - program pomocy technicznej dla nowych państw członkowskich wspierający przygotowanie dużych projektów infrastrukturalnych w zakresie ochrony środowiska i transportu.
JESSICA - program wspierania inwestycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na obszarach miejskich.
Podjęto decyzje zmierzające do większego uproszczenia procedur aplikacyjnych oraz realizacyjnych
Pakiet legislacyjny - zbiór dokumentów regulujących zasady działania funduszy strukturalnych
Zrezygnowano z niektórych dokumentów obowiązujących w poprzedniej perspektywie programowania (m. in. Uzupełnień Programów Operacyjnych)
Wprowadzono jednofunduszowe finansowanie programów operacyjnych
Zmieniono alokację środków na priorytety a nie na działania. Priorytet jest szerszym pojęciem, składa się z wielu działań
Zwiększono decyzyjność władz regionalnych
Stworzono tzw. Listy indykatywne największych projektów. Pomysł ten jest brukselski, niestety jego wykonanie w Polsce pozostawia wiele do życzenia. W ramach każdego programu operacyjnego w perspektywie 2007-2013 mają być tworzone listy indykatywne, które pokazują inwestycje, które muszą być zrealizowane i przechodzą bez konkursów. Niestety wojna między PiS a PO sprawiła, że listy indykatywne okryły się niesławą.
Wprowadzono szereg zmian, które uelastyczniły system finansowania np. zakwalifikowanie VAT-u jako kosztu kwalifikowanego również dla tych, którzy nie są płatnikami VAT
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz