Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze - strona 1 Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze - strona 2 Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze - strona 3

Fragment notatki:

Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze
Plac budowy ogradza się w celu ochrony zgro­madzonych tam materiałów i sprzętu oraz aby ograniczyć wstęp osobom nieupoważnionym. Ogrodzenia nie są na ogól urządzeniami stałymi i dlatego ich konstrukcja powinna umożliwiać wielokrotne użycie, łatwe ustawienie i rozbiórkę oraz dogodny transport. Ze względu na lokali­zację budowy ogrodzenia mogą być wykonane z prześwitami jako pełne i uliczne. Na budowach zlokalizowanych z dala od głów­nych dróg oraz tam, gdzie ruch pieszy jest nie­wielki, można wykonać ogrodzenie o konstruk­cji ażurowej. Ogrodzenia tego rodzaju stosuje się także tam, gdzie jest konieczne zachowa­nie widoczności na skrzyżowaniach i zakrętach dróg lub ulic.
W miastach o dużym nasileniu ruchu piesze­go stosuje się pełne ogrodzenia placu budowy, co ma na celu ograniczenie do minimum możli­wości przedostawania się na teren budowy osób postronnych.
Gdy przestrzeń między wznoszonym obiektem a ulicą jest niewielka, zachodzi nieraz koniecz­ność wykonania ogrodzenia ulicznego, czyli ogrodzenia usytuowanego na chodniku lub na­wet na jezdni. Takie przedsięwzięcie wyma­ga zezwolenia niezbędnych władz oraz wpro­wadzenia odpowiednich zabezpieczeń i ozna­kowań zgodnych z kodeksem drogowym. Ruch pieszy w przypadku wąskich ulic należy skie­rować na drugą stronę pasa jezdni, ustawiając odpowiednie tablice informacyjne. Jeżeli ulica jest dość szeroka, ruch pieszy może być prowa­dzony na jezdni obok ogrodzenia budowy. Pas przeznaczony dla przechodniów powinien być tak zabezpieczony, aby pojazdy nie zagrażały ludziom. Wykonuje się w tym celu na jezdni pomosty z kantówkek lub podwyższony chod­nik z bali drewnianych. Poszczególne elementy takiego chodnika powinny być dokładnie dopa­sowane i przymocowane do legarów. Przejście dla pieszych szerokości do 1,20 m należy za­bezpieczyć poręczą od strony jezdni. Bramy i furtki w ogrodzeniu placu budowy po­winny otwierać się do wewnątrz, aby nie przeszkadzały w ruchu ulicznym. Należy umiesz­czać je zgodnie z projektem zagospodarowa­nia placu budowy. Bramy powinny mieć sze­rokość umożliwiającą swobodny przejazd po­jazdów, czyli co najmniej 300 cm. Zaleca się, aby w ogrodzeniu były co najmniej dwie bra­my. Przy jednej z nich wykonuje się furtkę sze­rokości 80-^100 cm, przeznaczoną dla pracow­ników. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 150H-200 cm.
Jeżeli teren budowy znajduje się między dwie­ma ulicami lub drogami, które zbiegają się lub krzyżują pod kątem mniejszym niż 60°, to na­rożnik ogrodzenia należy skrócić tak, aby ścię­cie miało bok nie mniejszy niż 3,00 m, w ce­lu poprawienia widoczności na skrzyżowaniu (rys. 2.11).
Ogrodzenie placu budowy można wykonywać z różnych materiałów [4]. Do dość często stoso­wanych można zaliczyć ogrodzenia drewniane z gotowych płyt ażurowych, gotowych tarcz peł­nych lub ryglowe (do rygli przymocowanych do słupków przybija się deski szczelnie lub z po­zostawieniem prześwitów). Do najczęściej stosowanych ogrodzeń należą ogrodzenia metalowe. Ich trwałość zależy od stopnia zabezpieczenia materiału przed korozją. Dość popularne są ogrodzenia z blachy fałdo­wej (rys. 2.12). Nadal bardzo często stosuje się ogrodzenia z siatki metalowej mocowanej bez­pośrednio do słupków, ramy z kątownika lub do innych kształtowników stalowych. Ogrodze­nie z siatki odwijanej ze zwojów jest jednym z najłatwiejszych do wykonania. Może ono być łatwo zdemontowane i przeniesione na teren in­nej budowy bez dużych strat materiałowych.

(…)

… lub do innych kształtowników stalowych. Ogrodze­nie z siatki odwijanej ze zwojów jest jednym z najłatwiejszych do wykonania. Może ono być łatwo zdemontowane i przeniesione na teren in­nej budowy bez dużych strat materiałowych.
Jeżeli istnieje zagrożenie dla przechodzących ulicą ludzi, ze względu na możliwość spadania narzędzi, materiałów budowlanych itp. ze wzno­szonych obiektów lub rusztowań roboczych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz