Ograniczone prawo rzeczowe-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ograniczone prawo rzeczowe-wykład  - strona 1 Ograniczone prawo rzeczowe-wykład  - strona 2 Ograniczone prawo rzeczowe-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 13., 19.05.11 Ograniczone prawo rzeczowe - to zamknięty katalog praw rzeczowych na, które składają się: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielnia własnościowa, prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego, spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka.
Do dysponowania nieruchomością na cele budowlane znaczenie będą miały: użytkowanie, służebność i prawa spółdzielni. Treścią prawa użytkowania jest używanie i pobieranie użytków z rzeczy.
Przedmiotem użytkowania mogą być rzeczy, prawa zbywalne przedsiębiorcy w rozumieniu art. 55 ze znaczkiem 1 kc lub gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 55 ze znaczkiem 3 kc.
Użytkowaniem można obciążyć całą nieruchomość, jej część albo udział we własności. Do ustanowienia użytkowania nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności, ale oświadczenie w formie aktu notarialnego - musi złożyć tylko właściciel.
Użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z zasadą prawidłowej gospodarki. Klauzula ta nie ma charakteru stałego, jej treść jest uzależniona od przedmiotu użytkowania i danego stanu faktycznego.
…………przez osobę fizyczną nakazuje użytkownikowi zachowanie substancji rzeczy i jej dotychczasowego przeznaczenia. Naruszenie substancji rzeczy , a zazwyczaj także miarą przeznaczenia rzeczy jest usunięcie rzeczy. Do tej kategorii zalicza się także wzniesienie rzeczy.
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego zakaz wznoszenia nowych budowli dotyczy sytuacji, gdy wznoszona jest nowa budowla. Nie obowiązuje on, gdy użytkownik wznosi nowy budynek na miejsca dotychczasowego, który stał się zdatny do użytku i nie nadaje się do remontu albo równocześnie jest niezbędny do dalszego korzystania z przedmiotu użytkowania.
Instytucje służebności regulują: art. 285 - 305 (4) kc.
Służebności dzielą się na gruntowe i osobiste.. obciążają one nieruchomości.
Służebności gruntowe - obciążają nieruchomości na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, będącej właścicielem innej nieruchomości. Z kolei służebność osobista - obciążają nieruchomości na rzecz osoby fizycznej bez względu na to, czy jest ona właścicielem innej nieruchomości.
Służebności gruntowe są prawami, których celem jest zwiększenie użyteczności jednej nieruchomości kosztem nieruchomości obciążonej (będącej własnością innego podmiotu). Służebności czynne polegają na możliwości korzystania z nieruchomości obciążonej w określony sposób, natomiast służebności bierne polegają na ograniczeniu właściciela nieruchomości obciążonej w wykonywaniu swoich praw. Służebność gruntowa jest prawem zwianym z nieruchomością stanowi jej część składową i nie może być odrębnym przedmiotem obrotu. Źródłem powstania służebności gruntowej może być umowa, orzeczenie sądu, zasiedzenie lub decyzja administracyjna w przypadkach określonych przepisami szczególnymi.


(…)

… do czasu przeprowadzenia postępowania w sprawie podziału majątku. Obszar oddziaływania obiektu:
Jest to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenie zagospodarowanie tego terenu. Określenie obszaru oddziaływania obiektu ma wpływ na ustalenie stron w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Celem wprowadzenia tej regulacji było doprowadzenie do ograniczenia liczby podmiotów biorących udział w postępowaniu adm. w sprawach o wydanie pozwolenia na budowę, a w rezultacie uproszczenie tego postępowania i jego przyspieszenie.
Kodyfikacja pojęcia strony poprzez pojecie obszaru oddziaływania obiektu nasuwa wiele trudności interpretacyjnych. Analiza definicji wskazuje, że zawiera on dwa elementy…
… konieczność spełnienia wymagań podstawowych dot. ochrony środowiska. Ochronę środowiska jako jedno z wymagań podstawowych powiązane są wymagania dotyczące odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych. Składają sie na nie m.in. ochrona czystości powietrza, przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi, a nawet określenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz