Ogólne cechy aktów prawa miejscowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne cechy aktów prawa miejscowego - strona 1 Ogólne cechy aktów prawa miejscowego - strona 2 Ogólne cechy aktów prawa miejscowego - strona 3

Fragment notatki:


Ogólne cechy aktów prawa miejscowego :
- akty, których zakres obowiązywania ogranicza się do części terytorium państwa niezależnie od charakteru organu, który te akty stanowi. - akty stanowione przez organy lokalne i również niezależnie od charakteru tych aktów, a wiec czy moją one moc powszechnie obowiązujące czy są to akty działające wewnętrznie. - te akty stanowienia mają charakter ……..( kustra ziom rzucil slangiem i slowa nie da się odszyfrować) Definicja legalna aktów prawa miejscowego w systemie prawnym RP. Normatywna regulacja zagadnień dot. prawa miejscowego została dokonana w 3 płaszczyznach: konstytucyjnej, ustrojowej i materialnej co pozwala sformułować taką legalną, eklektyczną definicję aktów prawa miejscowego w RP. 1. Treść konstytucji , a wiec treść art. 87 i 94 pozwala wyodrębnić podstawowe elementy normatywnej definicji prawa miejscowego: - jest to podstawowe źródło prawa powszechnie obowiązującego ( obowiązuje na obszarze działania organów które je ustanowiły, a więc lokalnie). - jest stanowione na podstawie i w granicach ustaw. - jest stanowione przez organy samorządu terytorialnego lub terenowe organy administracji rządowej - zostały ogłoszone.
- zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określi ustawa. (albowiem ustawodawca postanowił nie ustanowić odrębnej ustawę regulującej stanowienie aktów prawa miejscowego tylko uregulować to w ustawach ustrojowych dot. samorządu terytorialnego)
2. Konstytucyjna definicja legalna aktów prawa miejscowego nie jest pełna i wymaga odwołania się do przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, powiatowym województwa, ustawie o administracji rządowej w województwie, oraz ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa. A także w rozporządzeniu prezesa RM w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę oraz organy administracji nie zespolonej. Przepisy zawarte w tych aktach tworzą dodatkową normatywną płaszczyznę do konstruowania legalnej definicji aktów prawa miejscowego. Na podstawie tych ustaw do definicji konstytucyjnej należy dodać kolejne elementy. - musi istnieć wyraźne upoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego i to upoważnienie może mieć charter generalny bądź szczegółowy.
- adresatem kompetencji prawodawczej w odniesieniu do aktów samorządowych są wspólnoty, w których imieniu działają organy jednostek samorządu terytorialnego , a precyzyjniej organy stanowienia. Wyjątkowo tylko może również prezydent , zarząd, ale nigdy przewodniczący zarządu, związek gminny czy porozumienie gminne. - warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest opublikowanie w wojewódzkim dzienniku urzędowym, niekiedy jeszcze dodatkowe obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze lub tez ogłoszenie w środkach masowego przekazu.

(…)

… przestrzennym w zakresie planowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. - Doktryna wyjaśniając normatywny charakter prawa miejscowego wskazuje, że są akty nie mające charakteru normatywnego, a opisowy, czy ocenny, a więc uchwały rady gminy mogą zawierać: postulaty, pretensje, życzenia i te uchwały nie mają charakteru prawnego. Po to żeby uchwała miała charakter normatywny to musi zawierać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz