Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie  - strona 1 Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie  - strona 2 Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Ogólna charakterystyka przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu. Prawo odnoszące się do walo­rów zagranicznych (zagranicznych środków płatniczych, złota czy platyny dewizowej). Przepisy dewizowe stanowią wyraz ingerencji władz w interesy finansowe jednostek. Reglamentacja dewizowa - poprzez zespół nakazów i zakazów wpływa bezpośrednio na charakter i intensywność zachowań w sferze gospodarczo-finansowej. Aktualnie obowiązująca ustawa z 27.7.2002 r. - Prawo dewizowe jest wyrazem dostosowywania polskich regulacji do prawa Unii Europejskiej
Obrotem dewizowym jest obrót dewizowy z zagranicą oraz obrót wartoś­ciami dewizowymi w kraju. Obrotem dewizowym z zagranicą jest:
zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodują­cej lub mogącej powodować dokonywanie między rezydentem i nierezydentem rozliczeń pieniężnych lub przeniesienie między rezydentem i nierezydentem własności wartości dewizowych lub krajowych środ­ków płatniczych, a także wykonywanie takich umów lub czynności;
zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej, powodującej lub mogącej powodować przeniesienie między rezydentami rzeczy lub prawa, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym, a także wy­konywanie takich umów;
dokonywanie wywozu, przekazywanie oraz wysyłanie za granicę war­tości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także dokonywanie ich przywozu, przekazywanie oraz nadsyłanie z zagranicy do kraju.
Obrotem wartościami dewizowymi w kraju jest zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodo­wać dokonywanie w kraju między rezydentami lub między nierezydentami rozliczeń w walutach obcych albo przeniesienie w kraju między rezyden­tami lub między nierezydentami własności wartości dewizowych, a także wykonywanie takich umów lub czynności. Podmiotami są „rezydenci" i „nierezydenci
Rezydentami są:
osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające sie­dzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i naby­wania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa umorzone przez nierezydentów;
polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne, korzystające z immu­nitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.
Nierezydentami są:
osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także

(…)

… po 1850 r., a także pół­fabrykatów, z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
Papierami wartościowymi są papiery wartościowe udziałowe, w szcze­gólności akcje i prawa poboru nowych akcji oraz papiery wartościowe dłużne, w szczególności obligacje, wyemitowane lub wystawione…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz