Ogłaszanie aktów normatywnych - Dziennik urzędowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogłaszanie aktów normatywnych - Dziennik urzędowy - strona 1 Ogłaszanie aktów normatywnych - Dziennik urzędowy - strona 2 Ogłaszanie aktów normatywnych - Dziennik urzędowy - strona 3

Fragment notatki:

Ustawa z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Na mocy niniejszej ustawy:
ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe;
akty normatywne ogłasza się niezwłocznie,
akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia (chyba, że dany akt normatywny określił termin dłuższy),
Dziennik Urzędowy w rozumieniu niniejszej ustawy to: Dzienniki Ustaw RP , w Dzienniku Ustaw RP ogłasza się: 1) Konstytucję; 2) ustawy; 3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji; 5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4; 6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw; 7) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra. 2. W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące: 1) stanu wojny i zawarcia pokoju; 2) referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji; 2a) skrócenia kadencji Sejmu; 3) wyborów do Sejmu i Senatu; 4) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 5) powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 6) stanu wojennego; 7) stanu wyjątkowego; 8) stanu klęski żywiołowej; 9) ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji. Dzienniki Urzędowe RP „Monitor Polski”, ogłasza się w nich: 1) zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy; 2) uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie ustawy; 3) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2; 4) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były ogłoszone. 2. W Monitorze Polskim ogłasza się również: 1) uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące: a) regulaminu Zgromadzenia Narodowego, b)

(…)

….
Dzienniki Urzędowe RP „Monitor Polski B”,ogłasza się w nich:
1) sprawozdania finansowe określone w przepisacho rachunkowości; 2) ogłoszenia i obwieszczenia przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy nie wymagają ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) inne akty prawne, a także informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. 2…
… Urzędowe, ogłasza się w nich:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy; 3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów; 4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz