Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych-wykład  - strona 1 Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych-wykład  - strona 2 Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 14., 26.05.11 Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych:
- przepisy techniczno - budowlane nalezą do powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym co do zasady muszą być przestrzegane. Jednakże ustawodawca uznał za celowe dopuszczenie możliwości zastosowania odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w przypadkach szczególnie uzasadnionych. - odstępstwo dotyczy przepisów techniczno - budowlanych o których mowa w art. 7 ust. PB, a nie wszystkich przepisów tech-bud.
- prawo do stosowania odstępstwa należy traktować jako wyjątek, który nie może być interpretowany rozszerzająco.
Instytucja odstępstwa ze względu na jej istotę oraz formę zastosowania ma charakter szczególny zarówno na gruncie prawa polskiego jak i regulacji państw obcych.
Uzasadnienia tego rozwiązania należy upatrywać w specyficznej roli i cechach przepisów tech-bud. Przepisy tech-bud. Często charakteryzują się dużym stopniem szczegółowości i wraz z przepisami prawa budowlanego wpływają na sposób korzystania z nieruchomości. Szczególnie dotyczy to prawa zabudowy.
Równocześnie cechą tych regulacji jest rygoryzm ich stosowania, który wynika z powszechnie obowiązującego charakteru rozporządzenia.
W sytuacjach szczególnych wynikających z warunków lokalnych, jak np. kształt i wymiary nieruchomości, położenie względem nieruchomości sąsiedniej, ukształtowanie terenu jak również stan zagospodarowania danej nieruchomości i terenów sąsiadujących może istnieć potrzeba takiego wyważenia interesu indywidualnego i interesu publicznego, który uzasadniałby wyłączenie stosowania określonych przepisów tech-bud.
Ustawa przewiduje tą instytucję w art. 9, który stanowi kompleksową regulację instytucji odstępstwa. Dotyczy on takich kwestii jak przesłanki zastosowania odstępstwa od przepisów tech-bud, określenie organu załatwiającego sprawę, formy załatwienia sprawy, szczególny tryb postępowania obejmujący udział ministra, który wydał określone przepisy tech-bud, zakres wniosku przedkładanego przez właściwy organ ministra wydającego upoważnienie.
Przesłanką wydania zgody na ustępstwa jest przesłanka pozytywna polegająca na „przypadkach szczególnie uzasadnionych”. Jest to typowy przykład klauzuli generalnej, opartej na zastosowaniu pojęcia nieostrego. Jest ona uzupełniona treścią na gruncie danego stanu faktycznego przez organ stosujący prawo. Zastosowania odstępstwa od przepisów tech-bud nie można jako zasady………………….., a organ stosujący prawo ma obowiązek ocenić cały materiał dowodowy w szczególności rozważyć okoliczności mające wpływ na rozstrzygnięcia tej treści przepisów tech-bud, który ma być objęty odstępstwem, proponowano rozwiązania zamienne, czy istniejące warunki lokalne odnoszące się do danej nieruchomości.


(…)

… niekorzystne skutki odstępstw od przepisów tech-bud.
Tryb postępowania w sprawie odstępstwa jest cztero-etapowy:
Wniosek kierowany jest przez inwestora do organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę
Wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo składany jest przez organ właściwy do właściwego ministra
Polega na zajęciu stanowiska przez właściwego ministra w kwestii udzielenia upoważnienia na odstępstwo…
… zarówno treści jak i charakteru prawnego.
Zgody na odstępstwo udziela bądź odmawia organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę. Podmiotem występującym o wydanie pozwolenia jest inwestor i to on jest zainteresowany udzieleniem zgody na odstępstwo od przepisów tech-bud co umożliwi ograniczenie bądź zwolnienie się z określonych obowiązków wynikających z tych przepisów.
Ustawa PB nie precyzuje…
… nie może zrealizować swego prawa podmiotowego jakim jest prawo zabudowy nieruchomości gruntowej. Przy czym możliwość ta wynika z przepisów prawa tech-bud.
Nie jest dopuszczalne zastosowanie odstępstwa od przepisów tech-bud, jeżeli spowodowałoby to zagrożenie życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia lub ograniczenie dostępności dla osób niepełnosprawnych w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz